Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Synpunkter och medborgarförslag

Om du tycker att något behöver göras eller förändras i de kommunala verksamheterna kan du framföra ditt förslag antingen genom att lämna din synpunkt eller ett medborgarförslag. Kritik och idéer är förutsättningar för utveckling och förnyelse. Dina synpunkter är därför mycket värdefulla och hjälper oss att förbättra vår service.

Synpunkter

Du kan lämna en synpunkt som kan vara kritik, beröm, idéer eller förslag. Ett förslag som lämnas in som en synpunkt hanteras skyndsamt.

Ett förslag eller en idé kan vara till exempel

 • en ny vägskylt
 • ny belysning
 • farthinder
 • önskemål om utveckling av badplatser eller allmäna områden.

Synpunkten kan lyftas upp till nämnd för att politikerna ska fatta beslut om det behövs.

Så lämnar du din synpunkt

 • På webben: Fyll i formuläret nedan.
 • E-post:  kontaktcenter@habo.se
 • Ringa. Kontaktcenter 0171-525 00. Du kan ringa måndag-torsdag 08.00-16.00 och fredag 08.00-15.00
 • Brev. Skicka till adressen: Att: Kontaktcenter, Håbo kommun, 746 80 Bålsta

För synpunkter och klagomål som gäller skola och förskola


Personuppgifter
När du har skickat in en synpunkt till oss lämnas den vidare till den som är ansvarig för verksamheten som din synpunkt gäller. Det är den verksamheten som är ansvarig för att hantera och, om möjligt, åtgärda dina synpunkter. Om du har lämnat dina kontaktuppgifter ska verksamheten också återkoppla till dig så snart som möjligt.

Alla inlämnade synpunkter diarieförs (registreras i kommunens ärendehanteringssystem) i kommunens synpunktsdiarium. Det gör vi för att synpunkterna lättare ska kunna följas upp. De rapporteras också till ansvariga nämnder och kommunstyrelsen två gånger per år för att politikerna ska kunna veta hur våra invånarna upplever kommunens tjänster. Inga personuppgifter finns med när synpunkterna rapporteras.

Klicka här för att se en processbild för en synpunkt. Öppnas i nytt fönster.

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera och besvara din synpunkt. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6 1 e i Dataskyddsförordningen (behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning). Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är kommunstyrelsen i Håbo kommun.

Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter Länk till annan webbplats..

Medborgarförslag

Du som är privatperson och är folkbokförd i Håbo kommun har rätt att lämna in medborgarförslag. När du har lämnat in ett medborgarförslag startas en politisk process, en sån process kan ta cirka 6-12 månader.

Ett medborgarförslag som skickas in är oftast av mer omfattande karaktär och kan till exempel vara

 • att kommunen behöver en ny policy,
 • eller göra en större investering

Föreningar, företag, sammanslutningar och organisationer får inte lämna in medborgarförslag.

Beskriv gärna ditt medborgarförslag så tydligt och konkret som möjligt. I motiveringen kan du sedan argumentera för ditt förslag.

För att medborgarförslaget ska kunna tas upp till behandling ska det:

 • vara skriftligt,
 • innehålla namn, e-postadress och telefonnummer till den eller dem som lämnat förslaget så att vi enkelt kan ta kontakt,
 • innehålla ett konkret förslag som fullmäktige kan ta ställning till,
 • inte handla om mer än en sak eller ämne per förslag
 • vara undertecknat av den eller dem som lämnat förslaget.

Innan du lämnar medborgarförslag, tänk på att:

 • förslaget inte får handla om myndighetsutövning mot enskilda eller personärenden i övrigt
 • innehållet i förslaget inte får vara rasistiskt, odemokratiskt eller strida mot andra lagar eller författningar
 • förslaget inte får ha behandlats i fullmäktige de senaste två åren
 • förslaget anmäls till närmaste fullmäktigemöte. Fullmäktige beslutar om förslaget är giltigt och om vem som ska besluta om eller bereda det.
 • alla medborgarförslag som lämnas in till kommunen räknas som offentliga handlingar och arkiveras. Det innebär att vem som helst har rätt att titta på, läsa och kopiera förslaget.

Lämna in förslaget till kommunkansliet senast 7 arbetsdagar före aktuellt fullmäktigesammanträde.

Lämna ett medborgarförslag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(klicka på länken för att komma till e-tjänsten).

När du har lämnat in ett medborgarförslag registreras det som en inkommen handling och anmäls till det närmaste fullmäktigesammanträdet. Där beslutar fullmäktige om förslaget får ställas och att remittera förslaget till kommunstyrelsen för beredning. Om förslaget enbart berör en nämnd kan kommunfullmäktige besluta att överlämna förslaget direkt till berörd nämnd för beredning och beslut. På så vis förkortas processen innan du får svar på ditt förslag något.

Tjänstemännen på kommunstyrelsens eller nämndens förvaltning utreder förslaget för att se om det kan genomföras. Förslaget kan remitteras till andra nämnder, som får yttra sig, om det behövs.

När förslaget utretts färdigt lämnar förvaltningen ett förslag till beslut till politikerna. Om fullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet tas förslaget först upp i kommunstyrelsens arbetsutskott och därefter i kommunstyrelsen innan kommunfullmäktige kan fatta beslut i frågan. I annat fall fattar den berörda nämnden beslut.

Medborgarförslaget ska beredas så att beslut kan fattas inom ett år från att förslaget inkommit till kommunen.

Klicka här för att se en processbild för ett medborgarförslag enligt standardprocessen där fullmäktige fattar det slutliga beslutet. Öppnas i nytt fönster.

Synpunkter och klagomål - skola och förskola

Har du en synpunkt eller ett klagomål som rör skolan eller förskolan ska du i första hand kontakta personal i verksamheten. Om det inte räcker kan du lämna ditt klagomål via webben. Ditt klagomål lämnas över till den berörda rektorn eller förskolechefen.

Lämna in en synpunkt eller ett klagomål - skola och förskola

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster