Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Kommunens mål

Kommunfullmäktiges mål 2016-2018

För perioden 2016-2018 har fyra målområden med tillhörande strategier på kommunfullmäktiges nivå prioriterats.

Håbo kommun ska under perioden bli:

 • Attraktiv
 • Kvalitativ och effektiv
 • Hållbar
 • en kommun med sund ekonomi

Förutom de kommunala målen finns en mängd lagar och regler som styr kommunens verksamheter. Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges mål har varje nämnd och styrelse i uppdrag att arbeta fram egna måldokument. Dessa ska innehålla nämndens/styrelsens egna prioriterade mål och åtgärder för att bidra till att nå kommunfullmäktiges prioriterade målområden och strategier.

Nedan följer en beskrivning av respektive målområde med tillhörande motivering och strategier.

Attraktiva Håbo

Håbo kommun är en unik och attraktiv plats i Mälardalen med goda förutsättningar för tillväxt. Bra kommunal service och insatser i samverkan med andra aktörer stärker känslan av Håbo kommun som en bra plats för boende, arbete och besök.

För att bli attraktiva Håbo ska vi:            

 • Skapa förutsättningar för fler bostäder och ett varierat näringsliv.
 • Stimulera möjligheter till meningsfull fritid för alla.
 • Öka samarbetet med olika aktörer för förbättrad infrastruktur och kollektivtrafik.
 • Förbättra tillgängligheten till mötesplatser och upplevelser.

Kvalitativa och effektiva Håbo

Vi ska utveckla våra tjänster utifrån håbobornas behov. Kraven på innehåll och kvalité på tjänster och service ökar samtidigt som resurserna är begränsade. Vi måste eftersträva ett effektivt resursutnyttjande där ständiga förbättringar är en ledstjärna i alla våra verksamheter.

För att bli kvalitativa och effektiva Håbo ska vi:

 • Utveckla vår medborgardialog för ökad delaktighet och kunskap om kommunens verksamheter.
 • Tillvarata och uppmuntra medarbetarnas kompetens och engagemang.
 • Följa upp alla verksamheter med kvalitets- och effektivitetsmått och förtydliga arbetet med ständiga förbättringar.
 • Förbättra våra resultat genom att jämföra oss med andra kommuner och verksamheter för att identifiera förbättringsområden.

Hållbara Håbo

Vår verksamhet och tillväxt ska vara ekonomiskt och ekologiskt hållbar. Kommande generationer ska ha bättre förutsättningar att förvalta och utveckla kommunen. 

För att bli hållbara Håbo ska vi:

 • Minska de egna verksamheternas miljö- och klimatpåverkan.
 • Skapa förutsättningar för att invånare och näringsliv aktivt ska kunna bidra till att minska kommunens miljö- och klimatpåverkan.
 • Värna kommunens grönområden och biologiska mångfald.

Håbo en kommun med sund ekonomi 

Håbo kommuns verksamhet präglas av god ekonomisk hushållning. Skatten ska inte höjas och bör vara i nivå med jämförbara kommuner i Mälardalen.

 • Kommunens resultat ska över perioden uppgå till minst två procent av skattenettot.
 • Kommunens investeringar, exklusive exploateringsrelaterade kostnader, ska vara egenfinansierade.
 • Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand användas till att minska kommunens skuldsättningsgrad.
 • Exploateringsverksamheten skall totalt sett ge ett ekonomiskt överskott till kommunen.

Sidansvarig: Sara Widströmer

2018-11-16

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster