Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@6d540771
org.mozilla.javascript.Undefined@6d540771
org.mozilla.javascript.Undefined@6d540771
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@6d540771
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Regler och riktlinjer

Här ser du Håbo kommuns antagna regler och riktlinjer.

En riktlinje ska ge ett konkret stöd för hur arbetsuppgifter ska utföras i Håbo kommun. Det övergripande syftet med en riktlinje är att reglera att kommunens befintliga verksamhet bedrivs effektivt och med god kvalitet.

Regler ska ange absoluta normer för vårt agerande. De fokuserar på utförande istället för innehåll och ska, till skillnad från riktlinjer, sätta exakta gränser för vårt handlade genom att helt enkelt förbjuda vissa typer av beteenden eller handlande.

Anställda                                                                              

Dokument

Arbetsplatsträff

Pdf 40 kBPDF

First Card

Pdf 131 kBPDF

Informationssäkerhet

Pdf 167 kBPDF

Introduktion av ny personal

Pdf 31 kBPDF

Medarbetarsamtal

Pdf 31 kBPDF

Samverkansavtal

Pdf 79 kBPDF

Samverkansavtal - kommentar och riktlinjer

Pdf 221 kBPDF

Sjukfrånvaro/rehabilitering

Pdf 206 kBPDF

Styrning av IT-verksamhet

Pdf 96 kBPDF

Våld och hot

Pdf 36 kBPDF

 

Barn och utbildning

Dokument

Riktlinjer för barn- och elevhälsan

Pdf, 500 kBPDF

Ersättning av förlängda studier på gymnasieskolan

Pdf, 46 kBPDF

Avgifter och betalning för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Pdf, 273 kBPDF

Regler för placering i fritidshem

Pdf, 92 kBPDF

Regler för placering i förskola och annan pedagogisk omsorg

Pdf, 294 kBPDF

Regler för placering vid en skolenhet i förskoleklass och grundskola i håbo kommun

Pdf, 124 kBPDF

Regler för utbetalning av barn- och elevpeng

Pdf, 45 kBPDF

Riktlinjer för reseersättning och inackorderingsbidrag

Pdf, 132 kBPDF

Regler för skolskjuts i Håbo kommun

Pdf, 303 kBPDF

Reglemente för mottagande till grundsärskola i Håbo kommun

Pdf, 25 kBPDF

Bygga, bo och miljö

Dokument

Allmänna bestämmelser för brukande av kommunens vatten och avloppsanläggning (ABVA)

Pdf 852 kBPDF

Avfallsföreskrifter

Pdf 143 kBPDF

Brandskyddsregler

Pdf 62 kBPDF

Regler och anvisningar för grävning och schakt i allmän mark

Pdf 120 kBPDF

Systematiskt brandskyddsarbete

Pdf 154 kBPDF

 

Dokument- och ärendehantering                              

Dokument

Föreskrifter för upprättande av arkivbeskrivning

Pdf 36 kBPDF

Föreskrifter om överlämnande av arkiv

Pdf 60 kBPDF

Föreskrifter om gallring av allmänna handlingar

Pdf 72 kBPDF

Grafisk profil

Länk

Signatur Outlook

Pdf 36 kBPDF

Styrdokument

Pdf 626 kBPDF

Ärendehantering

Pdf 376 kBPDF

Riktlinjer för hantering av personuppgifter

Pdf 753 kBPDF

 

Kommun och politik                                                     

Dokument

Arvodesregler

Pdf 145 kBPDF

Medborgardialog

Pdf 50 kBPDF

Riktlinjer för allmänhetens frågestund i anslutning till kommunfullmäktiges sammanträden

Pdf 16 kBPDF

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv

Pdf 244 kBPDF

Riktlinjer för sponsring

Pdf 183 kBPDF

Riktlinjer vid hot, våld och allvarliga trakasserier mot förtroendevalda

Pdf 456 kBPDF

Näringsliv och arbete                                                    

Dokument

Upphandling

Pdf 192 kBPDF

 


Omsorg och hjälp

Dokument

Allmänna villkor för kundval inom hemtjänsten

Pdf, 187 kBPDF

Ansökan om föreningsbidrag hos socialtjänsten

Pdf, 25 kBPDF

Biståndsbedömning enligt SoL för äldre och funktionsnedsatta

Pdf, 173 kBPDF

Ekonomiskt bistånd

Pdf, 342 kBPDF

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Pdf, 100 kBPDF 

Handläggning Vuxna med missbruks- och beroendeproblem

Pdf 154 kBPDF

Lex Sarah i Håbo kommun

Pdf 44 kBPDF

Serveringstillstånd i Håbo kommun 

Pdf 52 kBPDF

Service utan behovsprövning

Pdf 21 kBPDF

Social dokumentation för kommunala utförare inom vård-och omsorg

Pdf, 89 kBPDF

Våld i nära relationer

Pdf, 113 kBPDF

Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning (Länsövergripande)

Pdf 1 MbPDF

Riktlinjer för kommunal hyresgaranti

Pdf 469 kBPDF

 

VIS, vård i samverkan, Region och KommunDokumenten är sorterade ämnesvis och står i bokstavsordning

Länklänk till annan webbplats

 

 

Hälso och sjukvård

Dokument


Avvikelsehantering inom vård- och omsorgsnämndens
område, hälso och sjukvård och social omsorg

Pdf 63 kBPDF


Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Pdf 57 kBPDF


Dokumentation i patientjournalen

Pdf 60 kBPDF


Hjälpmedel, individuellt förskrivna

Pdf181.74kBPDF


Hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering i socialförvaltningen

Pdf 92 kBPDF


Informationssäkerhet i patientjournalen

Pdf 63 kBPDF


Läkemedelshantering inom vård och omsorg
(inkusive 8 bilagor, se nedan)

Pdf 92 kBPDF


Bilaga 1: Riktlinje för läkemedelshantering förbrukningsjournal narkotika

Pdf, 436 kBPDF


Bilaga 2: Riktlinje för läkemedelshantering signeringslista läkemedel

Pdf 104 kBPDF


Bilaga 3a: Riktlinje, läkemedel vid behov

Pdf54.28kBPDF


Bilaga 3b: Riktlinje, narkotikaklassade läkemedel vid behov

Pdf60.04kBPDF


Bilaga 4: Riktlinje för läkemedelshantering lista för städning av läkemedelsförråd

Pdf 33 kBPDF


Bilaga 5: Riktlinje för läkemedelshantering lista för kontroll av kylskåpstemperatur

Pdf 37 kBPDF


Bilaga 6: Riktlinje för läkemedelshantering egenkontroll läkemedel särskilt boende

Pdf 37 kBPDF


Bilaga 7: Riktlinje för läkemedelshantering egenkontroll läkemedel ordinärt boende

Pdf 33 kBPDF


Bilaga 8: Riktlinje för läkemedelshantering egenkontroll läkemedel Pomona

Pdf 33 kBPDF


Medicintekniska produkter hantering och användning

Pdf 105 kBPDF


Palliativ vård i livets slutskede

Pdf168.5PDF


Skyddsåtgärder inom vård och omsorg

Pdf 47 kBPDF


Tandvårdsstöd till vissa äldre och funktionsnedsatta

Pdf 60 kBPDF


Vårdhygien inom vård och omsorg

Pdf 49 kBPDF


 

Uppleva och göra                                                           

Dokument

Kulturstipendium

Pdf 26 kBPDF

Regelverk för föreningsbidrag och föreningshyror i Håbo kommun

Pdf 85 kBPDF


Sidansvarig: Sara Widströmer

2018-08-28

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster