Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Regler och riktlinjer

Här ser du Håbo kommuns antagna regler och riktlinjer.

En riktlinje ska ge ett konkret stöd för hur arbetsuppgifter ska utföras i Håbo kommun. Det övergripande syftet med en riktlinje är att reglera att kommunens befintliga verksamhet bedrivs effektivt och med god kvalitet.

Regler ska ange absoluta normer för vårt agerande. De fokuserar på utförande istället för innehåll och ska, till skillnad från riktlinjer, sätta exakta gränser för vårt handlade genom att helt enkelt förbjuda vissa typer av beteenden eller handlande.

Styrdokument

Kommun och politik


ArvodesreglerPDF


MedborgardialogPDF


Riktlinje för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreservPDF


Riktlinje för sponsringPDF


Riktlinje vid hot, våld och allvarliga trakasserier mot förtroendevaldaPDFStyrdokument

Dokument och ärendehantering


Grafisk profilöppnas i nytt fönster


ÄrendehanteringPDF


StyrdokumentPDF


Riktlinje för hantering av personuppgifterPDF


Föreskrifter för upprättande av arkivbeskrivningPDF


Föreskrifter om gallring av allmänna handlingarPDF


Föreskrifter om överlämnande av arkivPDF


Signatur OutlookPDFStyrdokument


Anställda                                                                              

Dokument

Arbetsplatsträff

PDFPDF

First Card

Pdf 131 kBPDF

Informationssäkerhet

Pdf 167 kBPDF

Introduktion av ny personal

Pdf 31 kBPDF

Medarbetarsamtal

Pdf 31 kBPDF

Samverkansavtal

Pdf 79 kBPDF

Samverkansavtal - kommentar och riktlinjer

Pdf 221 kBPDF

Sjukfrånvaro/rehabilitering

Pdf 206 kBPDF

Styrning av IT-verksamhet

Pdf 96 kBPDF

Våld och hot

Pdf 36 kBPDF


Barn och utbildning

Dokument

Riktlinjer för barn- och elevhälsan

Pdf, 500 kBPDF

Ersättning av förlängda studier på gymnasieskolan

Pdf, 562 kBPDF

Avgifter och betalning för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Pdf, 477 kBPDF

Regler för placering i fritidshem

Pdf, 462 kBPDF

Regler för placering i förskola och annan pedagogisk omsorg

Pdf, 600 kBPDF

Regler för placering vid en skolenhet i förskoleklass och grundskola i håbo kommun

Pdf, 485 kBPDF

Regler för utbetalning av grundbelopp och interkommunal ersättning

Pdf, 584 kBPDF

Riktlinjer för reseersättning och inackorderingsbidrag

Pdf, 478 kBPDF

Regler för skolskjuts i Håbo kommun

Pdf, 303 kBPDF

Reglemente för mottagande till grundsärskola i Håbo kommun

Pdf, 25 kBPDF

Regler om omsorg på obekväm arbetstid

Pdf, 542 kBPDF

Regler för godkännande av enskilda huvudmän för förskola och tillsyn

Pdf, 548 kBPDF


Bygga, bo och miljö

Dokument

Allmänna bestämmelser för användandet av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA)

PdfPDF

Avfallsföreskrifter

Pdf 143 kBPDF

Brandskyddsregler

Pdf 522 kBPDF

Regler och anvisningar för grävning och schakt i allmän mark

Pdf 120 kBPDF

Systematiskt brandskyddsarbete

Pdf 655 kBPDF


Dokument- och ärendehantering                              

Dokument
Pdf 350 kBPDF


Pdf 343 kBPDF


 


Pdf 36 kBPDF
Kommun och politik                                                     

Dokument


Pdf 145 kBPDF


Pdf 50 kBPDF


Pdf 648 kBPDF


Pdf 1,34 mBPDF


Pdf 456 kBPDF

Näringsliv och arbete                                                    

Dokument

Upphandling

Pdf 192 kBPDF

Riktlinjer för serveringstillstånd

Pdf 738 kBPDF


Omsorg och hjälp

Dokument

Allmänna villkor för kundval inom hemtjänsten

PDFPDF

Ansökan om föreningsbidrag hos socialtjänsten

PDFPDF

Avvikelser, klagomål och synpunkter inom socialnämndens verksamhetsområde

PDFPDF

Avvikelser, klagomål och spunkter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde

PDFPDF

Biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade

PDFPDF

Ekonomiskt bistånd

PDFPDF

Färdtjänst och riksfärdtjänst

PDF PDF

Handläggning Vuxna med missbruks- och beroendeproblem

PDFPDF

Lex Sarah i Håbo kommun

PDFPDF

Rutin för handläggning av service utan behovsprövning

PDFPDF

Riktlinje för trygghetslarm utan biståndsbedömning

PDFPDF

Social dokumentation för kommunala utförare inom vård-och omsorg

PDFPDF

Våld i nära relationer

PDFPDF

Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning (Länsövergripande)

PDFPDF

Riktlinjer för kommunal hyresgaranti

PDFPDF


VIS, vård i samverkan, Region och Kommun


Dokumenten är sorterade ämnesvis och står i bokstavsordninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Hälso och sjukvård

Dokument


Avvikelser, klagomål och synpunkter inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter

PDFPDF


Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

PDFPDF


Dokumentation i patientjournalen

PDFPDF


Hjälpmedel, individuellt förskrivna

PDFPDF


Hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering i socialförvaltningen

PDFPDF


Informationssäkerhet i patientjournalen

PDFPDF


Läkemedelshantering inom vård och omsorg (inkusive 8 bilagor, se nedan)

PDFPDF


Bilaga 1: Riktlinje för läkemedelshantering förbrukningsjournal narkotika

PDFPDF


Bilaga 2: Signeringslista för läkemedel

PDFPDF


Bilaga 3a: Läkemedel vid behov, lista

PDFPDF


Bilaga 3b: Narkotikaklassade läkemedel vid behov, lista

PDFPDF


Bilaga 4: Riktlinje för läkemedelshantering lista för städning av läkemedelsförråd

PDFPDF


Bilaga 5: Riktlinje för läkemedelshantering lista för kontroll av kylskåpstemperatur

PDFPDF


Bilaga 6: Riktlinje för läkemedelshantering egenkontroll läkemedel särskilt boende

PDFPDF


Bilaga 7: Riktlinje för läkemedelshantering egenkontroll läkemedel ordinärt boende

PDFPDF


Bilaga 8: Riktlinje för läkemedelshantering egenkontroll läkemedel Pomona

PDFPDF


Medicintekniska produkter hantering och användning

PDFPDF


Palliativ vård i livets slutskede

PDFPDF


Skyddsåtgärder inom vård och omsorg

PDFPDF


Tandvårdsstöd till vissa äldre och funktionsnedsatta

PDFPDF


Vårdhygien inom vård och omsorg

PDFPDF


Uppleva och göra                                                           

Dokument

Regler för kulturstipendium

PDFPDF

Regler för föreningsbidrag

PDFPDF

Regler för bidrag till studieförbund

PDFPDF


Sidansvarig: Sara Widströmer

2019-09-23

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster