Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för samhällsplanering och utveckling. Vi arbetar för en hållbar utveckling av kommunens fysiska miljö.

Förvaltningen arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen.
Vi hanterar frågor som rör bygglov, detaljplaner, miljö- och hälsoskydd, livsmedel och alkoholtillstånd, geografisk information samt vatten och avfall.
Vi ansvarar för samhällsplanering, utveckling, byggande och drift från övergripande strategisk nivå till genomförande.
Vi erbjuder stöd och vägledning för företagare och samverkar mellan kommun och näringsliv.

  • Erbjuder stöd och vägledning för företagare.
  • Samverkar mellan kommun och näringsliv.
  • Skapar förutsättningar för ett starkt och sunt näringsliv.

Mark- och exploateringsavdelningen ansvarar för expolateringsprojekt samt förvaltning och försäljning av mark.

Fastighetsavdelningen ansvarar för byggprojekt, förvaltning och drift av fastigheter.

Gatu- och parkavdelningen ansvarar för:

  • Drift, underhåll och utveckling av kommunens vägar, parker, grönområden och tillhörande anläggningar.
  • Gaturenhållning och snöröjning.
  • Trafiksäkerhet och parkering.

Planeringsavdelningen ansvarar bland annat för framtagande av olika strategiska dokument som översiktsplan, hållbarhetsstrategi och bostadsförsörjningsprogram. Avdelningen arbetar även med detaljplaner, naturvårds- och friluftslivsplanering, strategiska trafikfrågor, kollektivtrafik, strategisk lokalförsörjning samt energi- och klimatrådgivning. Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet är grunden i allt vårt arbete.

Avfallsenheten ansvarar för avfall under kommunalt ansvar, som till exempel insamling av restavfall, matavfall, grovavfall, returpapper och farligt avfall. Enheten ansvarar också för återvinningscentralen i Västerskog.

Lokalvårdsenheten ansvarar för rengöring i lokaler med kommunal verksamhet, som förskolor, skolor och äldreboenden.

Måltidsservice ansvarar för mat i kommunala förskolor, skolor och äldreboenden samt matlådor som levereras av hemtjänsten.

VA-avdelningen ansvarar för den kommunala VA-verksamheten. Detta innefattar produktion och distribution av dricksvatten till hushåll och näringsliv samt avledning och rening av spillvatten. VA-avdelningen ansvarar även för bortledning av dagvatten.

Avdelningen arbetar på uppdrag av bygg- och miljönämnden med frågor som rör tillsyn och tillstånd inom bygglov, miljö och bostadsanpassning.

Miljöenheten arbetar med tillsyn och information inom miljö- och hälsoskydd och livsmedel. Enheten ansvarar även för tillstånd och tillsyn när det gäller receptfria läkemedel, tobak, folköl och alkohol.

Geodataenheten ansvarar för kommunens försörjning av kartdata. Det innebär uppdatering, analys och förvaltning av våra geografiska databaser. Enheten ansvarar för nybyggnadskartor och utstakning av nya byggnader.

Bygglovenheten prövar lov enligt plan- och bygglagen (PBL) samt utövar tillsyn över pågående byggprojekt med mer. Enheten ansvarar även för bostadsanpassningsbidrag och tillsyn av enkelt avhjälpta hinder.

Organisationsschema

Organisationsschema för samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för större bild.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster