Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för samhällsplanering och utveckling. Vi arbetar för en hållbar utveckling av kommunens fysiska miljö.

Förvaltningen hanterar frågor som rör bygglov, detaljplaner, miljö- och hälsoskydd, livsmedel och alkoholtillstånd, geografisk information samt vatten och avfall. Vi ansvarar för samhällsplanering, utveckling, byggande och drift från övergripande strategisk nivå till genomförande.

Avfallsavdelningen ansvarar för avfall under kommunalt ansvar, som till exempel insamling av mat- och restavfall och återvinningscentralen i Västerskog.

Avdelningen arbetar på uppdrag av bygg- och miljönämnden med frågor som rör tillsyn och tillstånd inom bygglov, miljö och bostadsanpassning.

Miljöenheten arbetar med tillsyn och information inom miljö- och hälsoskydd och livsmedel. Enheten ansvarar även för tillstånd och tillsyn när det gäller tobak, folköl och alkohol.

Geodataenheten ansvarar för kommunens försörjning av kartdata. Det innebär uppdatering, analys och förvaltning av våra geografiska databaser. Enheten ansvarar för nybyggnadskartor och utstakning av nya byggnader.

Bygglovenheten prövar lov enligt plan- och bygglagen (PBL) samt utövar tillsyn över pågående byggprojekt med mer. Enheten ansvarar även för bostadsanpassningsbidrag och tillsyn av enkelt avhjälpta hinder.

Planeringsavdelningen ansvarar för:

 • Översiktlig och strategisk planering.
 • Framtagande av planer och program.

Avdelningen ansvarar för projekt, mark och offentlig miljö.

Projektenheten ansvarar för:

 • Markfrågor.
 • Exploateringsprojekt.
 • Nybyggnad av byggnader, gator och vägar.

Gatu- och parkenheten ansvarar för:

 • Drift, underhåll och utveckling av kommunens vägar, parker, grönområden och tillhörande anläggningar.
 • Gaturenhållning och snöröjning.
 • Trafiksäkerhet och parkering.

VA-avdelningen ansvarar för den kommunala VA-verksamheten. Detta innefattar produktion och distribution av dricksvatten till hushåll och näringsliv samt avledning och rening av spillvatten. VA-avdelningen ansvarar även för bortledning av dagvatten.

 • Erbjuder stöd och vägledning för företagare
 • Samverkar mellan kommun och näringsliv.
 • Skapar förutsättningar för ett starkt och sunt näringsliv.

Organisationsschema

Organisationsschema samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för större bild.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster