Avdelningen arbetar på uppdrag av bygg- och miljönämnden med frågor som rör tillsyn och tillstånd inom bygglov, miljö och bostadsanpassning.

Miljöenheten arbetar med tillsyn och information inom miljö- och hälsoskydd och livsmedel. Enheten ansvarar även för tillstånd och tillsyn när det gäller tobak, folköl och alkohol.

Geodataenheten ansvarar för kommunens försörjning av kartdata. Det innebär uppdatering, analys och förvaltning av våra geografiska databaser. Enheten ansvarar för nybyggnadskartor och utstakning av nya byggnader.

Bygglovenheten prövar lov enligt plan- och bygglagen (PBL) samt utövar tillsyn över pågående byggprojekt med mer. Enheten ansvarar även för bostadsanpassningsbidrag och tillsyn av enkelt avhjälpta hinder.