VA-avdelningen ansvarar för den kommunala VA-verksamheten. Detta innefattar produktion och distribution av dricksvatten till hushåll och näringsliv samt avledning och rening av spillvatten. VA-avdelningen ansvarar även för bortledning av dagvatten.