Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ. Den har det övergripande ansvaret för kommunens utveckling och ekonomi och ska också övervaka efterlevnaden av de mål som fullmäktige har fastställt för kommunen 

Kommunstyrelsen är vald av kommunfullmäktige och Catherine Öhrqvist (M) är kommunstyrelsens ordförande.

Arbetsuppgifter

Några av kommunstyrelsens arbetsuppgifter är att

 • leda och samordna kommunens angelägenheter
 • ha uppsikt över de övriga nämndernas verksamhet
 • ha uppsikt över de verksamheter som bedrivs av de kommunala hel- eller delägda bolag
 • ansvara för den ekonomiska förvaltningen
 • verkställa fullmäktiges beslut

Kommunstyrelsens ledningsfunktion utvecklar och samordnar

 • den kommunala demokratin
 • personalpolitiken
 • planeringen och användningen av mark och vatten
 • mark och bostadspolitiken
 • energiplaneringen samt främja energihushållningen
 • trafikpolitiken
 • effektivitets- och kvalitetsutveckling
 • utveckling av brukarinflytande
 • näringslivsfrågor.

Arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott ansvarar för att bereda alla ärenden som inte hanteras inom övriga utskott. Bland annat handlar det om näringslivsfrågor, ekonomi och planarbete. Utskottet bereder även övergripande strategiska frågor som mål och budget. 

Krisledningsnämnd

Kommunstyrelsen är kommunens krisledningsnämnd. 

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster