Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Så fattar kommunen beslut

Kommunen har stor frihet att bestämma över sin verksamhet själv, men varje ärende måste behandlas enligt vissa regler. Här kan du läser mer om beslutsprocessen.

Ärendet kommer in

Beslutsprocessen börjar med att ett ärende kommer in till kommunen. Det finns många olika sorters ärenden, till exempel medborgarförslag, motioner från politiker eller skrivelser från myndigheter, företag eller tjänstepersoner inom kommunen.

Medborgarförslag
Motioner

Registrering

Det inkomna ärendet diarieförs, vilket innebär att det registreras i kommunens diarium, får ett unikt diarienummer och stämplas med ankomstdatum. Diarieföring används för att hålla ordning på alla ärenden och för att allmänheten lättare ska kunna få information om de ärenden som kommit in.

Diarium

Beredning

Ärendet lämnas till en handläggare (anställd tjänsteperson) som ansvarar för att det bereds. Beredning innebär att ärendet utreds och att de underlag som behövs för att fatta beslut tas fram. Ibland får en tjänsteman i kommunen fatta beslut och ibland behöver ett politiskt beslut fattas. Om det behövs skickas ärendet på remiss till andra instanser som får lämna synpunkter. Sedan sammanställer handläggaren det som framkommit under beredningen.

Sammanträde

När ärendet beretts fattar nämnden, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige beslut. Det är ärendetypen som avgör vilken politisk instans som fattar beslutet. Om beslutet ska fattas i kommunfullmäktige bereds det först av nämnd eller kommunstyrelse.

Protokoll

Efter sammanträdet skrivs ett protokoll med en paragraf för varje ärende. Protokollet justeras (godkänns) av ordföranden och de ledamöter som utsetts till justerare. Därefter anslås protokollet på kommunens officiella anslagstavla. Detta är också beviset om att beslut fattats och att överklagandetiden börjat löpa.

Anslagstavlan

Expediering

Beslutet expedieras, vilket innebär att det skickas ut till dem som berörs av det. Sedan avslutas och arkiveras ärendet. Den som vill ta del av handlingarna i ett ärende efter att det avslutats kan kontakta kommunens arkiv. 

Arkivet

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster