Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Kontaktuppgifter till respektive nämnd

Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret för  förskolor, grundskolor,  skolbarnomsorg,  elevhälsovård, gymnasieutbildning, kommunal vuxenutbildning och kommunala kulturskolan.

Ordförande
Carl- Johan Torstenson (M)
E-post: carl-johan.torstenson@habo.se

Nämndsekreterare
E-post: barn.utbildning@habo.se

Myndighetsfrågor för exempelvis bygglov, miljö- och hälsoskydd samt livsmedel  svarar en särskild nämnd, bygg- och miljönämnden. Nämnden styrs av en ordförande och en vice ordförande samt ytterligare tre ledamöter och tre ersättare.

Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Ordförande
Christian Nordberg (M)
E-post: bygg.miljo@habo.se

Nämndens sekreterare
Susanne Nyström
Telefon: 0171-525 00
E-post: bygg.miljo@habo.se

Krisledningsnämnden är kommunens ledande politiska organ om kommunen drabbas av en extraordinär händelse.

I kommuner och regioner ska det finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid.

Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör kommunens krisledningsnämnd. Ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott är krisledningsnämndens ordförande. 

Ordförande
Catherine Öhrqvist (M)

Nämndsekreterare
E-post: kommunsekreterare@habo.se

Kultur- och fritidsnämnden har ansvar för kommunens kultur- och fritidsverksamhet.

Ordförande
Per Widén (C)
E-post: per.widen@habo.se

Nämndsekreterare
E-post: kultur.fritid@habo.se

Gemensamma lönenämnden för Trosa, Salem och Håbo kommun.

Socialnämnden fullgör kommunens lagstiftade uppgifter inom socialförvaltningens verksamhetsområden.

Det åligger socialnämnden att bedriva verksamheten i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Ordförande
Roger von Walden (M)

Nämndsekreterare
E-post: socialnamnden@habo.se

Valnämnden ansvarar för att genomföra val i kommunen. Nämnden är därför huvudsakligen aktiv vart fjärde år i samband med valen.

Nämndens huvudsakliga uppgifter handlar om att utrusta och bemanna vallokaler, sköta rösträkning och rapportera valresultatet.

Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens lagstiftade uppgifter inom socialförvaltningens verksamhetsområden.

Det åligger vård- och omsorgsnämnden att bedriva verksamheten i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Ordförande
Fred Rydberg (KD)

Nämndsekreterare
E-post: vardochomsorgsnamnden@habo.se

Överförmyndarnämnden ansvarar för tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Tillsynen ska garantera rättssäkerhet åt personer som inte kan ta hand om sig själva, förvalta sin egendom eller på annat sätt tillvara ta sina rättigheter. 

Håbo kommun ingår i den länsgemensamma överförmyndarnämnden i Uppsala län.

Överförmyndarnämnden i Uppsala län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster