Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Beslut i kommunfullmäktige 9 maj

Kommunfullmäktiges ledamöter sammanträdde den 9 maj. Revidering av Håbo kommuns vision, beslut om översiktsplan och program för bostadsförsörjning var några av de ärenden som behandlades.

Beslut att anta revidering av kommunens vision

Kommunfullmäktige beslutade om en revidering av Håbo kommuns vision Vårt Håbo 2030. Visionen antogs av kommunfullmäktige 2014 och är vägledande i kommunens arbete och visar hur kommunen ska utvecklas. Visionen bygger på fyra inriktningar:

 • Håbo – en aktiv part i Mälardalen
 • Mälarkommunen nära naturen
 • Bålsta – en levande småstad
 • I hållbara Håbo finns det goda livet

I den reviderade versionen tas skrivningen om invånarantal bort och ersätts med en skrivning om hållbar tillväxt i balans med kapaciteten inom teknisk infrastruktur och kommunal service.

Beslut om översiktsplan

Kommunfullmäktige beslutade att anta översiktsplanen. Förslaget till ny översiktsplan var på samråd december 2016 till februari 2017 och på utställning mellan juni och september 2019.

Under arbetets gång har flera möten och workshops hållits med förtroendevalda för att diskutera kommunens utveckling. Det har även hållits flera möten med näringsliv och civilsamhälle. Totalt har drygt 150 unika yttranden inkommit under samråd och utställning, vilka har sammanfattats och kommenterats. Nytt underlag och nya styrdokument har tagits fram och arbetats in i översiktsplanen, till exempel ny regional utvecklingsstrategi för Uppsala län, VA-plan och VA-policy, grönstrukturprogram, cykelstrategi samt hållbarhetsstrategi.

Antagande av program för bostadsförsörjning 2022-2026

Håbo kommun ska, liksom alla kommuner i landet, följa lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Den innebär att Håbo kommun ansvarar för att skapa förutsättningar för att alla i kommunen ska kunna bo i bra bostäder. Kommunen ska också underlätta för lämpliga åtgärder så att bostadsförsörjningen kan genomföras.

Kommunfullmäktige antog det nya bostadsförsörjningsprogrammet som avser perioden 2022-2026 med utblick mot 2030. Förslaget utgår från fyra mål för bostadsbyggande, bostadsmarknad och boendemiljöer:

 • Samhällsbyggnad med helhetssyn
 • Trivsamma boendemiljöer
 • Hållbart byggande
 • Attraktiva bostäder för alla

Medborgarförslag

Anmälan av medborgarförslag

 • Farlig utfart vid Frösundavik
 • Förbättring av trafikmiljön för gångtrafikanter inom Frösundavik
 • Översyn och uppdatering av Håbos detaljplaner
 • Slottsskogens samfällighetsföreningar i Skokloster

Bifallna medborgarförslag

 • Förlängning av sandstranden vid Karlmarsands bad. Delvis bifall med hänvisning till Kultur- och fritidsförvaltningens pågående arbete i frågan.

Avslagna medborgarförslag

 • Angående sjösättningsrampen Aronsborg

Besvarade medborgarförslag

 • Gångväg från Aronsborgsrondellen till Aronsborgsviken
 • Bevakat övergångsställe vid Frösundavik/Hagviken

Ett medborgarförslag får lämnas av alla privatpersoner som är folkbokförda i Håbo kommun.
Mer om medborgarförslag

Motioner

Bifallna motioner

 • Arbetsmiljöutbildning för förtroendevalda
 • Utveckla LOV i Håbo, bifall till vissa yrkanden

Avslagna motioner

 • En kärnvapenfri framtid i Håbo

Anmälan av ny motion

 • Utredning om införande av enprocentsregelnvid om- och nybyggnaion vid resecentrum

Besvarade motioner

 • Ta ansvar för våra ödehus
 • Trygghetspaket - nolltolerans mot klotter

Protokoll och webb-tv från sammanträdet

Du kan läsa hela protokollet här på kommunens webbplats. Kommunfullmäktiges sammanträden livesänds på kommunens Quickchannelkanal.

Protokoll från fullmäktige 9 maj Pdf, 13.7 MB.

Se sammanträdet i efterhand Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster