Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Publiceringsdatum:

Från kommunstyrelsens sammanträde den 30 maj i korthet

Ordörandeklubba

Foto: Mostphotos

Förslag till gemensamt planprogram för Bista verksamhetsområde, förslag till ny intriktning för Bålsta torg etapp 1 och ny avfallsplan är några av de punkter som avhandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 30 maj.

Uppdrag planprogram för Bista Verksamhetsområde

Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att prioritera arbetet med att ta fram ett förslag till ett gemensamt planprogram för Bista Verksamhetsområde.

Planprogrammets syfte är att utreda möjligheterna för den framtida utvecklingen av områdena kring Aronsborg i norr och St:Eriksområdet i söder med förutsättningen att Gyprocs verksamhet inte begränsas.

Programmet ska också utreda och klarlägga möjligheterna att öka allmänhetens tillgång till Kalmarvikens västra strand för att stärka Håbo kommuns identitet som ett mälarnära samhälle.

Beslut om granskning och nytt inriktningsbeslut, Detaljplan 417, Bålsta torg - etapp 1, Bålsta C

Kommunstyrelsen godkände samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till inriktning och beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram nya granskningshandlingar för detaljplan 417, Bålsta torg - etapp 1, Bålsta C och därefter ställa ut dem för granskning.

Kommunstyrelsen gav 2012 dåvarande tekniska förvaltningen i uppdrag att detaljplanera området kring pendeltågsstationen. Planprogrammets syftade till att förvandla Bålsta ”från tätort till stad” bland annat genom att förtäta och utnyttja marken mer effektivt kring pendeltågsstationen och centrum, utveckla Stockholmsvägen samt möjliggöra för ett identitetsskapande torg.

I förvaltningens nya förslag till inriktning föreslås nu bebyggelse inom etapp 1 med maximalt sju våningar mot järnvägen och fem våningar mot Stockholmsvägen. I anslutning till torget upprättas en yta för att hämta och lämna resenärer till pendeltågsstationen och resecentrum, inkluderat handikapparkering. Utifrån detta inriktningsbeslut kommer granskningshandlingar att tas fram och ställs ut.

Beslut om samråd, Detaljplan 434, Bista 15:7 och del av 15:1, Gamla Chemetall

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att samråda förslag till detaljplan för Bista 15:7 med flera.

Fastighetsägaren till Bista 15:7 vill utveckla sin verksamhet och gavs 2016 positivt planbesked. Ett planförslag arbetades fram och gick ut på samråd under 2019 och skickades på granskning där Länsstyrelsen slutligen inte accepterade kommunens lösningar för dagvattenfrågan.

Under 2021 inkom fastighetsägaren med ansökan om ändrad inriktning utöver tidigare planerad användning. Ägaren vill även etablera en padelhall och servering på fastigheten. Förvaltningen gavs då i uppdrag att fortsätta planarbetet med att undersöka möjligheten till detta.

Förvaltningen föreslår nu att användningen i planområdet delas upp i två användningsområden med verksamheter, kontor och handel i norr och tillkommande användning för idrottsändamål, restaurang och mindre lager i bottenplan i söder.

Tillkommande användning bedöms som tillräckligt stort avsteg från tidigare planering att planen föreslås gå ut på nytt samråd.

Avfallsplan 2023-2030

Kommunstyrelsen beslutade att ny avfallsplan för Håbo kommun, inklusive bilagor och miljökonsekvensbeskrivning, ska ställas ut för samråd. Kommunstyrelsen beslutade också att det ska ske en miljöbedömning eftersom avfallsplanen bedöms kunna innebära betydande positiv miljöpåverkan.

Syftet med avfallsplanen är att förebygga avfall, öka återanvändningen och materialåtervinningen samt minska avfallets miljö- och klimatpåverkan.

Förslaget till ny avfallsplan har tagits fram i samverkan med Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner. Innan avfallsplanen kan antas ska samråd ske med fastighetsägare och berörda myndigheter, samt ställas ut för granskning. Efter beslut om att ställa ut förslaget för granskning kommer handlingar att skickas ut till kommunernas nämnder och bolag, länsstyrelserna, större fastighetsägare, vissa intresseföreningar med flera. Förslaget kommer även att finnas tillgängligt på kommunernas webbplatser.

Utställning för samråd börjar när kommunstyrelsens beslut vunnit laga kraft och pågår till 30 september.

Beslut om antagande sker i kommunfullmäktige preliminärt runt årsskiftet 2022/2023 och målet är att avfallsplanen ska börja gälla 1 april 2023.

Utökning av pensionärsföreningarnas samlingslokaler i centrumnära läge

Kommunstyrelsen beslutade att frågan om utökning av pensionärsföreningens samlingslokal Skeppsgården utreds och bereds skyndsamt av samhällsbyggnadsförvaltningen som också ska ta hänsyn till föreningarnas förslag i utredningen.

Gårdsrådet, som är samverkansgruppen för pensionärsföreningarna i Skeppsgården, har inkommit med en önskan om att bygga ut samlingslokalen.

Föreningarnas har virka 2000 medlemmar och behovet av samlingsytor är stort. Håbos pensionärsföreningar är mycket aktiva och gårdsrådets aktiviteter är ett viktigt komplement till kommunens sociala insatser för en åldrande befolkning. Håbo kommun är idag den kommun som har högst andel aktiva pensionärer i länet.

Ärenden som kommunstyrelsen skickade vidare för slutgiltigt beslut till kommunfullmäktige

På sammanträdet den 30 maj beslutade kommunstyrelsen att skicka vidare flera ärenden till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

  • Återrapportering: strategisk handlingsplan för säkerhet och trygghet i samhällsbyggandet
  • Revidering av plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa
  • Delårsuppföljning mars 2022
  • Behov av ökat antal lägenheter för bostadssociala ändamål utifrån förändringar i omvärlden
  • Medborgarförslag: Angående miljögifter och farliga kemikalier i förskolor
  • Medborgarförslag - Mjuka linjen till Kalmarrondellen/Dragets rondell 
  • Motion: Personalpolitiskt program

Kommunfullmäktige beslutar om kommunens mer övergripande frågor. Alla ärenden som tas upp i kommunfullmäktige bereds i förväg av kommunstyrelsen eller en nämnd.

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 13 juni. Kallelse, handlingar och information kommer publiceras på håbo.se och på kommunens Facebooksida.

Kommunfullmäktige - Håbo (habo.se) Länk till annan webbplats.

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 30 maj Pdf, 448.6 kB.

Det här är kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ. Den har det övergripande ansvaret för kommunens utveckling och ekonomi och ska också övervaka efterlevnaden av de mål som fullmäktige har fastställt för kommunen

Kommunstyrelsen är vald av kommunfullmäktige och Helene Zeland Bodin (C) är kommunstyrelsens ordförande.

Mer om kommunstyrelsen

Tidigare nyheter från kommunstyrelsens sammanträden

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster