Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Korta nyheter från kommunstyrelsens sammanträde den 8 februari

Ordörandeklubba

Foto: Mostphotos

Yttrande över förslaget till nytt linjenät i Bålsta tätord och avtal om jordvall gällande kvarter 4 och 5-6, Logistik Bålsta, är några av de punkter som avhandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 8 februari.

Remiss av Förslag till nytt linjenät för Bålsta tätort

Håbo kommun har tillsammans med Region Uppsala gjort en översyn av busstrafiken i Bålsta tätort för att uppdatera och anpassa linjenätet efter dagens behov. I översynen har regionen och kommunen bland annat undersökt kommuninvånarnas resvanor och haft medborgardialoger.

Nu finns ett gemensamt förslag som innefattar nya linjer och utbyggnad av infrastruktur som hållplatser och gång- och cykelvägar. Då det är Region Uppsala som antar och beslutar om att trafikera linjenätet, har kommunen fått tillfälle att yttra sig över förslaget.

Håbo kommun har tagit del av de synpunkter som kommit in från medborgare och ställer sig bakom dessa. Kommunens synpunkter gäller främst tre områden; Åsen, Skörby och Draget.

Åsen och Mjuka linjen

I grundförslaget föreslås att Mjuka linjen tas bort då resandet är mycket lågt i förhållande till kostnaden. Håbo kommun anser dock att konceptet med Mjuka linjen bör studeras vidare med nya målpunkter i fokus. Alternativt kan anropsstyrd trafik vara en lösning för boende och resenärer på Åsen.

Skörby

När det gäller linjeförändringen i Skörby föreslås att man drar in hållplatsen vid Skörbyhöjden dels för att skapa möjlighet för bussen att invänta rätt avgångstid, dels för att öka trafiksäkerheten på Bergsleden. Håbo kommun anser att den indragna hållplatsen innebär en alltför stor försämring för resenärer och boende i de södra delarna av Skörby. Trafikeringen bör lösas så att Skörbyhöjden kan ha en hållplats alternativt att det finns en annan hållplats på liknade avstånd för boende i södra Skörby.

Draget

Trafik till Draget finns inte med i grundförslaget till nytt linjenät men finns med som ett möjligt tillägg. Många kommuninvånare som svarade på enkäten önskade trafik till Draget. Den föreslagna linjen till Logistik Bålsta skulle med fördel kunna förlängas till Dragets industriområde. Även Håbo kommun är positiv till att Logistik Bålsta får trafik (den så kallade röda linjen). Förslaget innebär också att Viby äng får trafik, vilket är mycket positivt.

Kommunstyrelsen anser också att det bör genomföras en konsekvensanalys för skolverksamheten, inklusive skolskjuts, till följd av föreslagna förändringar.
Nytt busslinjenät i Bålsta tätort - Håbo (habo.se)

 

Avtal om jordvall gällande kvarter 4 och 5-6, Logistik Bålsta

Kommunstyrelsen godkänner Avtal om jordvall gällande kvarter 4 och 5-6 Logistik Bålsta, Detaljplanen avser kvarter 4 av totalt sex kvarter i det nya verksamhetsområdet Logistik Bålsta.

Inom en del av detaljplanen avser Benders att utöka sin verksamhet med cirka tio hektar. Företaget bedriver idag verksamhet på intilliggande fastighet. I detaljplanen redovisas ett område för jordvall inom naturområdet som är tänkt att bli en avgränsning mellan naturområdet och kvartersmarken för verksamhet. Vallen är redan idag till största del utbyggd och boende i Skörby har efterfrågat jordvallen då den minskar den negativa påverkan på landskapsbilden och gör så att känslan av ett skogslandskap kan behållas.

Ärenden som skickades vidaretill kommunfullmäktige för

På sammanträdet den 8 februai beslutade kommunstyrelsen att skicka vidare flera ärenden till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

 • VA-taxa 2023
 • Avfallstaxa 2023 - ändringar och tillägg
 • Ändrad nämndtillhörighet för kommunala pensinärsrådet (KPR)
 • Ändrad nämndtillhörighet förkommunala funktionsrättrådet (KFR)
 • Medborgarförslag: Kulturskola för gymnasieungdomar
 • Medborgarförslag: Öppenverksamhet/ungdomsgård
 • Motion: Utebliven ersättning vid grova brott
 • Taxor och avgifter kultur- och fritidsförvaltningen 2023
 • Utbetalning av kommunalt partistöd 2023
 • Riktlinjer för hantering av arktiv i Håbo kommun
 • Riktlinjer för säkerhetsskydd i Håbo kommun
 • Revidering av sammanträdestider 2023

Kommunfullmäktige beslutar om kommunens mer övergripande frågor. Alla ärenden som tas upp i kommunfullmäktige bereds i förväg av kommunstyrelsen eller en nämnd.

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 27 bebruari. Kallelse, handlingar och information kommer publiceras på håbo.se och på kommunens Facebooksida.

Kommunfullmäktige - Håbo (habo.se) Länk till annan webbplats.

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 8 februari Pdf, 447.8 kB.

Det här är kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ. Den har det övergripande ansvaret för kommunens utveckling och ekonomi och ska också övervaka efterlevnaden av de mål som fullmäktige har fastställt för kommunen

Kommunstyrelsen är vald av kommunfullmäktige och Catherine Öhrqvist (M) är kommunstyrelsens ordförande.

Mer om kommunstyrelsen

Tidigare nyheter från kommunstyrelsens sammanträden

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster