Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Inget tillstånd för prövningsbeslut för Toresta i Högsta domstolen

Högsta domstolen har den 27 december 2016 fattat beslut om att inte meddela prövningstillstånd för ärendet om tillstånd för anläggande av kaj samt mottagning, bearbetning och lagring av bergmaterial i Toresta, i Håbo och Upplands Bro kommuner. Det innebär att mark- och miljööverdomstolens dom från den 26 augusti 2016 står fast.

Skäl till beslutet som Högsta domstolen anger är att efter genomgång av materialet i tillståndsprocessen har det inte framkommit något särskilt skäl för att meddela prövningstillstånd.

-Det är naturligtvis en besvikelse för Håbo kommun att verksamheten nu tillåts etableras och driva verksamheten i tio år. Detta trots de negativa konsekvenser som har lyfts fram för oss i Bålsta som är en tätort i omvandling mot stad med allt fler invånare. Det är många utöver kommunen som har engagerat sig i denna fråga och har lagt ned stor energi i fakta- och kunskapsinsamling som nu dessvärre tvingas ta del att detta tråkiga beslut, säger Per Nordenstam, kommundirektör i Håbo kommun.

Håbo kommun har överklagat Mark- och miljööverdomstolens beslut

160928

Håbo kommun har den 20 september överklagat Mark- och miljööverdomstolens beslut om tillstånd för anläggande av kaj samt mottagning, bearbetning och lagring av bergmaterial i Toresta, i Håbo och Upplands Bro kommun.

För att Högsta domstolen ska lämna prövningstillstånd ska domstolen bedöma att det är av vikt för ledning av rättstillämpligen att överklagandet prövas alternativt att det finns synerliga skäl till prövning.

-Då den planerade verksamheten får så stora konsekvenser för invånarna i Bålsta vill jag säkerställa att frågan kommer till överprövning i högsta instans och med förhoppningen att kommunens bedömning nu tas på allvar säger Carina Lund, Kommunalråd i Håbo kommun.

Läs Håbo kommuns överklagande härPDF

Mark- och miljööverdomstolen har meddelat dom i målet om mottagningshamn i Toresta

160826

Mark- och miljööverdomstolen har idag meddelat dom i målet om NCC Road AB:s mottagningshamn i Toresta. Mark- och miljööverdomstolen fastställer underinstansens dom att ge NCC Roads AB tillstånd att uppföra en kajanläggning samt att under en period av tio år från det att kajanläggningen har färdigställts, bedriva verksamhet.

NCC Roads AB får tillstånd att mottaga högst 4 miljoner ton berg, naturgrus och andra jordarter samt utlasta högst 500 000 ton av det mottagna materialet. I tillståndet ingår att hantera, lagra och bearbeta materialet i området för den befintliga täkten.

Ändringar från tidigare dom

Mark- och miljööverdomstolen inskränker verksamhetstiden för krossning och sortering till kl 18:00 på helgfria vardagar, vilket är samma tid som har gällt enligt tidigare täkttillstånd. Domstolen justerar även formuleringen av bullervillkoren då lördagar, söndagar och helgdagar mellan kl 18:00-22:00 av misstag var oreglerade i domen från underinstansen.

Mark- och miljööverdomstolens beslut om inhibition den 26 februari 2016 upphävs, vilket innebär att mark- och miljööverdomstolens beslut om tillstånd får tas i anspråk innan domen har vunnit laga kraft.

Vad händer nu?

Den som vill överklaga domen gör det skriftligen till mark- och miljööverdomstolen senast den 23 september 2016. För att ett överklagande ska kunna tas upp i Högsta domstolen krävs att prövningstillstånd meddelas.

Se domprotokoll i sin helhet >>PDF

Anvisningar för överklagan >>PDF

Tidigare uppdateringar:

160627

Mark- och miljööverdomstolen har den 20-22 juni 2016 hållit huvudförhandlingar i målet till följd av att Mark- och miljödomstolens dom har överklagats.

Representanter från Håbo kommun har redovisat de yrkanden och synpunkter som kommunen ställt samman i sitt överklagande från januari. Ett flertal fastighetsägare samt ombud för fastighetsägare har redovisat sina yrkanden och framfört sin argumentation kring målet. NCC Roads AB gavs tillfälle att presentera sina synpunkter. Under en eftermiddag har domstolen hållit syn på fem platser runt Kalmarviken för att själva bilda sig en uppfattning om hur den föreslagna verksamheten kan komma att påverka just den aktuella platsen.

Dom väntas den 26 augusti

När huvudförhandlingen avslutades så meddelade domstolen att beslut/dom väntas bli offentlig den 26 augusti kl 11.00 2016.

 

Håbo kommuns yttrande till Mark- och miljööverdomstolen

160504

Håbo kommun har överklagat Mark- och miljödomstolens beslut att ge NCC tillstånd att anlägga kaj samt lossa, lasta, bearbeta och lagra bergmaterial i Toresta.

Både Uppsala och Stockholms läns länsstyrelser har yttrat sig över de överklaganden som har skickats in. NCC har bemött inkomna överklaganden och har även redogjort för vissa mindre revideringar i sin ansökan.

Mark- och miljööverdomstolen har begärt att Håbo kommun senast den 4 maj 2016 ska inkomma med ett yttrande över länsstyrelsernas yttrande samt NCC:s bemötande. I Håbo kommuns yttrande framförs att kommunen vidhåller de synpunkter som framfördes i överklagandet. Håbo kommun skickade in sitt yttrande till Mark- och miljööverdomstolen idag (den 4 maj 2016).

Informationen uppdateras löpande här på www.håbo.se/ansökankalmarviken

Läs mer:

Yttrande till Mark- och MiljööverdomstolenPDF

Mark- och miljööverdomstolens föreläggandePDF

 

Ny tidplan för förhandlingarna i Mark- och miljödomstolen

160412

Mark- och miljööverdomstolen har delgett sin tidsplan för handläggning av målet gällande NCC:s tillstånd att anlägga kaj samt lossa, lasta, bearbeta och lagra bergmaterial i Toresta i Kalmarviken.

Förhandlingarna kommer att ske den 20-22 juni 2016. Dom i målet kommer att meddelas under augusti 2016. Till förhandlingarna kallas parterna i målet för att muntligen framföra sina synpunkter inför domstolen. Håbo kommun är part i målet och kommer att delta i förhandlingarna i juni.

Läs mer

Denna sida uppdateras löpande: www.håbo.se/ansökankalmarviken

 

160330

Mark- och miljööverdomstolen har delgett sin tidsplan för handläggning av målet gällande NCC:s tillstånd att anlägga kaj samt lossa, lasta, bearbeta och lagra bergmaterial i Toresta i Kalmarviken.

Förhandlingarna kommer att ske den 8-9 juni 2016 i Svea hovrätts lokaler. Dom i målet kommer att meddelas under augusti 2016. Till förhandlingarna kallas parterna i målet för att muntligen framföra sina synpunkter inför domstolen. Håbo kommun är part i målet och kommer att delta i förhandlingarna i juni.

Läs mer

 

160229

Den 26 februari 2016 beslutade Mark- och miljööverdomstolen att meddela prövningstillstånd gällande NCC:s tillstånd att anlägga kaj samt lossa, lasta, bearbeta och lagra bergmaterial i Toresta i Kalmarviken. Prövningstillståndet innebär att Mark- och miljööverdomstolen kommer göra en prövning av Mark- och miljödomstolens beslut från december 2015 att ge tillstånd till NCC:s ansökta verksamhet.

Mark- och miljööverdomstolen meddelade samtidigt inhibition. Inhibition innebär att verkställandet av verksamheten inte får ske förrän Mark- och miljööverdomstolen har prövat målet och domen har vunnit laga kraft.  

Förhandlingarna planeras till den 29-31 augusti 2016 och dom i målet förväntas meddelas under oktober 2016. Till förhandlingarna kallas parterna i målet för att muntligen framföra sina synpunkter inför domstolen. Håbo kommun är part i målet och kommer att delta i förhandlingarna i augusti.

Läs mer

Denna sida uppdateras löpande.

Läs mer om bakgrunden i ärenden längst ner på denna sida.

160202

Håbo kommun har överklagat Mark- och miljödomstolens beslut att ge NCC tillstånd att anlägga kaj samt lossa, lasta, bearbeta och lagra bergmaterial i Toresta. Kommunen beviljades förlängd svarstid och skickade in sitt preciserade överklagande den 29 januari.

Bakgrunden till överklagandet är att kommunen inte anser att verksamheten är lämplig på den föreslagna platsen med tanke på dess närhet till Bålsta tätort med boendemiljöer. Kommunen känner en stark oro inför bland annat ökade bullernivåer för såväl befintliga som kommande bostäder längs Kalmarviken, och yrkar därför att tillstånd för verksamheten ska avslås. I det fall mark- och miljööverdomstolen meddelar tillstånd för verksamheten har Håbo kommun yrkat på skärpta villkor för den tid på dygnet som verksamheten samt lastbiltransporterna till och från verksamheten ska tillåtas.

Överklagande till MMÖD den 29 januari 2016 (pdf, 2 MB)PDF

NCC har fått ett så kallat verkställighetsförordnande, som innebär att tillståndet får tas i anspråk innan domen vunnit laga kraft. I samband med att kommunen överklagade mark- och miljödomstolens dom begärde kommunen inhibition. Inhibition betyder att verkställigheten skjuts upp till dess att domen vunnit laga kraft. Domstolen har avslagit kommunens begäran om inhibition.

Beslut avseende begäran om inhibition (pdf, 188 kb)PDF

Nu inväntar Håbo kommun Mark- och miljööverdomstolens prövning av ärendet.

 

160119

Håbo kommun har överklagat Mark- och miljödomstolens beslut att ge NCC tillstånd att anlägga kaj samt lossa, lasta, bearbeta och lagra bergmaterial i Toresta. Bakgrunden till överklagandet är att kommunen inte ser att verksamheten är lämplig på den föreslagna platsen.

NCC har även fått ett så kallat verkställighetsförordnande, som innebär att tillståndet får tas i anspråk innan domen vunnit laga kraft. Kommunen har begärt inhibition. Inhibition betyder att verkställigheten skjuts upp till dess att domen vunnit laga kraft.

Håbo kommun begärde anstånd till den 15 februari att inkomma med ett preciserat överklagande till Mark- och miljödomstolen. Kommunen fick dock anstånd till den 29 januari. I samband med att kompletteringen till överklagan skickas till domstolen kommer den att publiceras här.

151222

Mark- och miljödomstolen har den 22 december 2015 lämnat tillstånd till vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet på fastigheterna Upplands Bro Toresta 4:1 och Håbo Spånga 1:9. Dessutom har verkställighetsförordnande lämnats, det vill säga att tillståndet får tas i anspråk även om domen inte har vunnit laga kraft.

Detta betyder i korthet att NCC Roads AB har fått tillstånd att uppföra en kajanläggning vid Toresta och att bedriva hamnverksamhet med mottagning av högst 4 miljoner ton berg, naturgrus och andra jordarter samt utlastning av totalt högst 500 000 ton av det mottagna materialet. I tillståndet ingår att hantera, lagra och bearbeta materialet i området för den befintliga täkten. Dessutom ska anläggningar som transportband och transportväg mellan kaj och täktområdet uppföras. De närmare villkor som mark- och miljödomstolen har lagt fast framgår av domen, se nedan länk.

Håbo kommun har under tillståndsprocessen klart hävdat att kommunen inte ser att ansökan har förutsättningar att beviljas tillstånd. När nu tillstånd ändå lämnats har kommunen för avsikt att överklaga domen till mark- och miljööverdomstolen. Dessutom kräver kommunen inhibition av beslutet om verkställighetsförordnande. Med inhibition menas att inga anläggningsarbeten ska få utföras innan beslutet har vunnit laga kraft.

Läs domen här: Dom 2015-12-22 Nacka tingsrätt M 3337-15PDF

151210

Mark- och miljödomstolen har hållit huvudförhandlingar i målet 7-9 december 2015. När huvudförhandlingen avslutades så meddelade domstolen att beslut/dom väntas bli offentlig den 22 december kl 13.30 2015.

Mark- och miljödomstolen har hållit huvudförhandlingar i målet 7-9 december 2015. NCC Roads AB gavs då tillfälle att i detalj presentera sin ansökan med tillhörande utredningar. Myndigheterna har också fått presentera sin syn på ansökan. Representanter från Håbo kommun har redovisat de synpunkter som kommunstyrelsen ställt samman i sitt yttrande från oktober. Ett flertal fastighetsägare samt ombud för fastighetsägare har redovisat sina synpunkter och framfört sin argumentation kring ansökan.

Under dessa dagar har domstolen hållit syn på plats på sex platser runt Kalmarviken. Med ”hållit syn” menas att domstolens ledamöter besöker en plats för att själva bilda sig en uppfattning om hur den föreslagna verksamheten kan komma att påverka just den aktuella platsen. Detta har gjorts i syfte att bättre förstå de synpunkter som framförs från boende runt Kalmarviken. En av platserna för syn var vid bergtäkten vid Toresta och läget för den föreslagna hamnen. Inte minst viktigt var besök vid Kalmarbadet för att förstå närheten till den planerade kajen.

Beslut offentliggörs 22 december

När huvudförhandlingen avslutades så meddelade domstolen att beslut/dom väntas bli offentlig den 22 december kl 13.30 2015.

 

Två ansökningar om utökad hamnverksamhet i Kalmarviken

Två ansökningar om utökad hamnverksamhet i Kalmarviken pågår för närvarande i Håbo kommun.
NCC roads AB har ansökt till mark- och miljödomstolen om anläggning av kaj samt mottagning, bearbetning och lagring av bergmaterial.
Cementa AB planerar att ansöka om utökad verksamhet för sin hamn till Länsstyrelsen i Uppsala län.

NCC

NCC Roads AB har ett tillstånd för grus- och bergtäkt vid Toresta som löpte ut i juni 2015. NCC planerar att anlägga en tillfällig mottagningshamn vid tidigare verksamhet för att kunna ta emot och bearbeta bergmaterial främst från projekt Förbifart Stockholm. Mark- och miljödomstolen prövar om tillstånd för detta ska ges.

Förutom anläggande och drift av hamnverksamheten ansöker NCC:s även om anläggande av transportband från kajen till ett arbetsområde samt hantering av materialet i form av transporter, sortering och krossning. NCC ansöker om att få ta emot max 4 miljoner ton material, varav Förbifart Stockholm förväntas omfatta cirka 3 miljoner ton. NCC uppger att högst 2-3 fartyg per dygn kommer att trafikera hamnen. Omkring 100 lastbilstransporter per dygn beräknas för att transportera materialet vidare, jämfört med daglägets cirka tjugotal transporter. Ansökan gäller en tioårsperiod.

Bakgrund

NCC Roads AB har skickat en ansökan angående ovan nämnd verksamhet till mark- och miljödomstolen. Ansökan har varit på remiss där kommunen samt allmänheten har givits tillfälle att yttra sig på ansökan. Håbo kommun lämnade ett yttrande 2015-10-26 som kommunstyrelsen fattade beslut om. Håbo kommun yrkade att domstolen skulle avslå ansökan med motivering: ”I den avvägning som Håbo kommun gör av förslagets konsekvenser anser kommunen att förslaget med de förutsättningar som är angivna i ansökan inte kan accepteras”. Anledningen till detta är främst den bullersituation som uppstår och som kommer att påverka de boende runt Kalmarviken negativt.

Vad händer nu?

Mark- och miljödomstolen planerar att genomföra förhandling om ansökt verksamhet 7-8 december, med eventuell förlängning 9 december2015. I slutet av förhandlingen kommer domstolen att fatta beslut om datum när domstolen avser att lämna sitt beslut.

När beslutet har fattats kommer detta att kungöras i ortspressen. Du som är sakägare har då möjlighet att överklaga beslutet till Mark- och miljööverdomstolen.

NCCs tillståndsansökan:

NCC har ansökt om anläggande av hamn vid Toresta, Upplands Bro kommun och Håbo kommun. Här finner du hela tillståndsansökan:

Mer information:

Mer information

Sidansvarig: Sara Widströmer

2018-11-16

Klicka för support
Stäng supportfönster