Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Delårsrapport augusti 2019

Håbo kommun har upprättat delårsrapport med bokslut per 31 augusti och en prognos för utfallet till årets slut. Delårsrapporten har godkänts av kommunstyrelsen och rapporten överlämnades till kommunfullmäktige som tog upp den som ett av ärendena på sammanträdet den 4 november.

Prognosen är att årets ekonomiska resultat visar ett plusresultat på 28,2 miljoner kronor. Av plusresultatet består 23,4 miljoner av realisationsvinster och tas realisationsvinster bort blir plusresultatet cirka fem miljoner, budgeterat resultat var 18,4 miljoner kronor.

Årets resultat beräknas uppgå till 2,3 procent av skattenettot. När intäkter från realisationsvinster exkluderas uppgår resultatet till 0,4 procent av skattenettot och målet bedöms inte uppnås för året. En ekonomisk uppföljning hädanefter ska redovisas vid varje sammanträde med kommunstyrelsen

Större avvikelser jämfört med budget är:

Positiva effekter:

 • Exploateringsverksamheten och andra fastighetsförsäljningar beräknas ge 23,4 miljoner kronor i reavinster.
 • Räntekostnader för kommunens långfristiga skulder beräknas till 1,4 miljoner kronor lägre än budget.
 • Skattenettot (skatteintäkter och utjämning) är 4,8 miljoner kronor bättre än budget.
 • Finansiella intäkter prognostiseras till 3,2 miljoner kronor högre än budget, vilket förklaras av utdelning från Kommuninvest.

Negativa effekter:

 • Nämndernas nettokostnader prognostiseras till 20,4 miljoner kronor högre än budget.
 • Pension- och upplupna lönekostnader beräknas ge ett underskott om 4,0 miljoner kronor.
 • De taxefinansierade verksamheterna VA och avfall prognostiserar underskott med tillsammans 1,2 miljoner kronor.

Nämndernas ekonomiska läge

Totalt prognostiserar nämnderna 21,5 miljoner kronor i underskott jämfört med budget. Vid föregående prognos i mars redovisades 15,2 miljoner kronor i underskott.

Två nämnder visar underskott och övriga nämnder visar nollprognos eller överskott.

 • Barn- och utbildningsnämnden prognostiserade ett underskott i delårsuppföljning i mars uppgående till 15,5 miljoner kronor. Nu prognostiserar nämnden 18,2 miljoner kronor i underskott, en försämring med ytterligare 2,7 miljoner kronor.
 • Socialnämnden prognostiserar överskott med 0,7 miljoner kronor.
 • Vård- och omsorgsnämnden redovisar en prognos i nivå med tilldelad budget.
 • Kultur och fritidsnämnden redovisar en prognos för årets slut med överskott på 1,1 miljoner kronor
 • Kommunstyrelsen redovisar underskott med 0,6 miljoner kronor.
 • Tekniska nämndens skattefinansierade verksamheter redovisar ett överskott på 0,8 miljoner.
 • Bygg- och miljönämnden prognostiserar överskott med 1,8 miljoner kronor.
 • Överförmyndarnämnden prognostiserar överskott med 200 000 kronor.
 • De taxefinansierade verksamheterna VA- och avfall Va och avfallsverket redovisar ett underskott på 1,2 miljoner kronor.

Varför en delårsrapport?

Kommunens ekonomi och verksamhet följs upp regelbundet under året och jämförs med budget. Uppföljningen ska visa om budgeten följs och hur verksamheten utvecklas.

Efter augusti görs ett delårsbokslut som är nästan lika innehållsrik som en årsredovisning. Resultat per augusti redovisas för både ekonomi och verksamhet med måluppfyllelse. En prognos för årets utfall ingår också.

Här kan du läsa mer om kommunens ekonomiska uppföljningar.

Sidansvarig:

2019-11-07

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster