Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Håbo kommuns budget år 2020

Den 9 december beslutade kommunfullmäktige vilken budget som ska gälla för Håbo kommun och vilka mål som ska uppnås för 2020. Det blev Håboalliansens budget som godkändes efter debatt och till slut omröstning. Sverigedemokraterna presenterade 49 tilläggsyrkanden och drygt hälften av dessa godkändes av kommunfullmäktige.

Driftbudget

Driftbudgetramar till nämnder och styrelser för 2020 uppgår till drygt 1,2 miljarder. (1 198 191 tkr.) Det är en ökning med tre procent från 2019 års budget.

I tabellen nedan visas driftbudgetramarna för 2020.


Budget uttryckt i Tkr

Kommunfullmäktige

1 514

Stöd till politiska partier

1 050

Valnämnd

23

Revision

1 311

Räddningstjänst

21 050

Håbo Marknads AB

2 500

Anslag för digitalisering

4 000

Anslag för lönesatsning

2 462

Kommunstyrelse

57 279

Kultur- och fritidsnämnd

54 239

Socialnämnd

59 941

Bygg- och miljönämnd

13 465

Barn- och utbildningsnämnd

616 948

Vård- och omsorgsnämnd

306 131

Teknisk nämnd

54 078

Överförmyndare

2 200Summa

1 198 191 tkrEfter kommunfullmäktiges beslut ska nämnderna fastställa sina budgetar med verksamhetsplan för 2020 och förvaltningarna ska samtidigt redovisa konsekvensbeskrivningar till nämnderna.

Investeringsbudget

Totalt beräknas investeringsbudgetramar för år 2020 till 396 miljoner (396 649 tkr)

Investeringsramar för skattefinansierade verksamheter uppgår till 173,3 miljoner kronor och det är till exempel investeringar på gator, vägar, parkeringar och kommunens fastigheter.

Investeringsramar för taxefinansierade verksamheter uppgår till 71,5 miljoner kronor och det är till exempel infrastruktur inom VA-verksamheten och investeringar inom avfallshantering.

Investeringar inom exploateringsverksamhet beräknas till 151,8 miljoner kronor och det är till exempel åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier. Där ingår det också att bygga kompletterande gemensamma anordningar som gator, grönområden, VA-anläggningar med mera.

Ny kommunalskatt beslutades 4 november

Kommunfullmäktige fastställde den nya kommunalskatten för år 2020 till 21:09 kronor på sammanträdet den 4 november 2019. Det är en minskning från tidigare kommunalskatt som har varit 21:34 kronor. Den nya kommunalskatten börjar att gälla från och med 1 januari 2020.

Kostens omorganisation

Kommunstyrelsen beslutade 25 november 2019 § 260 att punkten om omorganisation av kosten utgick, eftersom den återremitterats av kommunfullmäktige bland annat i avvaktan på ny utredning avseende kostenheten.

Justering och publicering av protokoll

Protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde den 9 december justeras den 12 december. Därefter publiceras protokollet här på kommunens webbplats.
Klicka här för att komma till sidan där protokollet publiceras.

Mer om budgeten

Klicka här för att läsa mer om budgeten, där hittar du också kommunens budget i sin helhet.

Sidansvarig:

 

Klicka för support
Stäng supportfönster