Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Beslut om ny simhall

Håbo kommun ska bygga en ny simhallsanläggning bredvid befintlig simhall där befintlig rehab- och relaxavdelning behålls och byggs samman med den nya simhallen. Simhallen ska byggas och drivas i kommunal regi. Det beslutade kommunfullmäktige på sammanträdet den 29 juni.

Tjänstepersoner i kommunen har gjort en behovsanalys och en förstudie för en ny simhall samt en beställning av en förstudie som gäller placering av en ny simhall. I behovsanalysen och förstudien har det presenterats tre olika alternativ som politikerna har fått besluta om och på kommunfullmäktiges sammanträde beslutades det att alternativ tre ska genomföras.

De tre alternativen:

  1. Behålla befintlig simhall och byta väsentliga komponenter, behålla befintlig stomme, grund och bassänger samt förstärka stommen. Ny beräknad livslängd 20 år. Area cirka 1335 kvm.

  2. Behålla befintlig simhall och byta alla ingående väsentliga komponenter, inklusive stomme, det vill säga rivning och nybyggnad på samma plats och med samma utformning som befintlig simhall. Livslängd lika med nybyggnad (50 år). Area cirka 1335 kvm.

  3. Bygga en helt ny anläggning bredvid befintlig simhall där befintlig rehab- och relaxavdelning behålls och byggs samman med den nya simhallen. Livslängd 50 år. Area cirka 4400 kvm.

Tidplan för samtliga alternativ är en genomförandetid på cirka 2,5 - 3,5 år.

Mer information om själva byggandet kommer senare att publiceras på håbo.se

Investeringsbudget

Kommunfullmäktige beslutade om en total investeringsbudget på 191 miljoner kronor.

Mer om simhallen i Bålsta

Den nuvarande simhallen i Bålsta i Håbo kommun byggdes år 1976 och byggdes till år 2007. Befintlig simhall är cirka 1335 kvm. En utgångspunkt är att tillbyggnaden, en rehab- och relaxavdelning, även framöver ska finnas kvar.

Anläggningen hade cirka 84 846 gäster 2018 varav allmänheten uppgick till cirka 45 000. Skolor/föreningar/barnkalas med mera var cirka 40 000 besökare.

Förslag på anläggning har tagits fram utifrån kommunens behov och framtida användning, med hänsyn tagen till medborgarnas, intressegruppernas och verksamhetens synpunkter samt efter omvärldsanalys, där behoven har vägs mot kostnad för kommunen.

Det underlag som tagits fram redovisar behov, omvärldsanalys och status samt kostnadsbedömning av befintlig simhall samt alternativa lösningar

Sidansvarig:

 

Klicka för support
Stäng supportfönster