Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Om kommunens årsredovisning 2019

Uppfyllde kommunen sina mål? Håller kommunens verksamhet god kvalitet? Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Årsredovisningen för 2019 godkändes på kommunfullmäktiges sammanträde den 29 juni.

Övergripande mål, utvecklingsmål och finansiella mål

Övergripande mål

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om tre övergripande mål för kommunens verksamhet under mandatperioden:

 • Öka företagarnas nöjdhet med kommunens och bolagens fysiska och digitala bemötande
 • Utveckla områden för bostäder, arbetsplatser och service utifrån samhällets behov
 • Utveckla mötesplatser som stärker Håbos attraktivitet

Aktiviteter och arbete har pågått under resten av året men bedömningen är att målen inte nåtts under året och arbetet måste fortsätta.

Utvecklingsmål

Nämnderna har utifrån de fyra perspektiven målgrupp, verksamhet, medarbetare och ekonomi identifierat ett antal utvecklingsmål för perioden. Måluppfyllelsen inom kommunens nämnder bedöms vara relativt god för året. Elva mål anses vara helt uppfyllda, åtta mål anses vara delvis uppfyllda och fyra mål är inte uppfyllda. Bedömningen är att målen kommer att uppfyllas på sikt men att det kommer att krävas ett flerårigt arbete.

Finansiella mål

Kommunfullmäktige har beslutat om tre finansiella mål för kommunen:

 • Kommunens resultat ska över perioden uppgå till i genomsnitt två procent av skattenettot exklusive realisationsvinster och investeringsbidrag från andra än staten
 • Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand användas till att minska kommunens skuldsättningsgrad eller för att finansiera kommunens investeringar
 • Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt överskott till kommunen

Inget av dessa tre mål har uppfyllts för året.

Bokslutet visar ett positivt resultat

Bokslutet visar ett positivt resultat för hela koncernen och kommunen redovisar ett resultat på 26,9 miljoner kronor. När realisationsvinster räknas bort, enligt balanskravet, så återstår ett överskott med 1,7 miljoner kronor.

Årets investeringar inom koncernen uppgår till 229 miljoner kronor varav 194 miljoner avser kommunen.

Det här hände i Håbo kommun 2019

 • Kommunen har hanterat flertalet anvisningar genom olika avtal om framtida exploateringar.
 • Första byggstart sker under året i Björnbro verksamhetsområde (Logistik Bålsta) inom kvarter 3 (cirka 30 hektar mark). Det är en större etablering på cirka 110 000 kvadratmeter höglager för Dagab/Axfood som beräknas stå klar år 2023.
 • Bebyggelsetrycket fortsätter att vara högt i kommunen. Under året lämnas bygglov för 49 småhus och cirka 125 lägenheter i flerbostadshus samt 60 i vårdboende.
 • Fridegårdsgymnasiet utökar programutbudet med Barn-och fritidsprogrammet från hösten 2020. Förstudie för en större gymnasieskola beslutas och inleds.
 • Projekt för förenklad handläggning och digitalisering inom enheten ekonomiskt bistånd och etablering har påbörjats. Effektmålet är att öka tillgänglighet och servicegrad för kommuninvånarna och att fler sökande kommer snabbare ut i självförsörjning.
 • Vård- och omsorgsnämnden har under våren startat två nya gruppbostäder LSS med totalt 11 lägenheter.
 • En ny konstgräsplan invid Futurum färdigställs och tas i drift inför utomhussäsongen.
 • Håbo och Trosa kommuner har sedan år 2005 en gemensam lönenämnd där Håbo kommun är värdkommun. Lönenämnden beslutade i juni att ansluta Salems kommun från januari 2020. Under året har samarbetet förberetts och gemensamt reglemente och avtal har tagits fram.

Mer händelser kan du läsa om i årsredovisningen Pdf, 3.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Klicka här för att läsa mer om kommunens årsredovisningar

Sidansvarig:

 

Klicka för support
Stäng supportfönster