Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Från kommunstyrelsens sammanträde den 14 september i korthet

Den 14 september sammanträdde kommunstyrelsen. Här kan du läsa om några av besluten som togs.

Planuppdrag och detaljplaneuppdrag

Markbytesavtal Lillsjön, Sjöända 1:92

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna avtalet för markbytesaffären där kommunens säljer fastigheten Sjöända 1:92 och köper fastigheten Bista 4:23.
Markbytet genomförs med bakgrund med förvaltningens uppdrag att göra naturen runt Lillsjön mer tillgänglig.

Klicka här för att läsa mer om naturen vid Lillsjön som blir mer tillgänglig

Markanvisning, Kvarter 2, Logistik Bålsta

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna markanvisningsavtalet för del av fastigheten Lundby 2:1 i Kvarter 2, Logistik Bålsta till företaget Christer Nöjd AB.
Markanvisning innebär en ensamrätt att förhandla med kommunen om exploatering och förvärv av området.

Klicka här för att läsa mer om markanvisningsavtalet

Klicka här för att läsa mer om Logistik Bålsta

Exploateringsbudget för Entré Lillsjön

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna exploateringsbudgeten för Entré Lillsjön som gäller del av fastigheten Bista 4:5 med 11,3 miljoner i överskott.
Projektet budgeteras sammanlagt med 25,6 miljoner kronor i inkomster för försäljning av mark. Utgifter för exploateringen beräknas till 14,3 miljoner kronor. Det betyder att exploateringen kommer att generera ett överskott på 11,3 miljoner.

Utgifter som kopplas till detaljplanen gäller främst iordningställande av marken samt för hantering av dagvatten inom området. Utgifter finns även kopplade till tillgängliggöringen av naturområdet Lillsjön.

Klicka här för att läsa mer om detaljplanen

Klicka här för att läsa mer om naturområdet Lillsjön

Hållbarhetslöften i regionalt åtgärdsprogram för ekosystem och biologisk mångfald

För att stärka genomförandet av Håbo kommuns miljömål kommer kommunen att teckna hållbarhetslöften med länsstyrelsen, i år för ekosystem och biologisk mångfald.

Kommunstyrelsen har tagit beslut att Håbo kommun ska teckna hållbarhetslöfte inom följande åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald:

 • Öka andelen skyddad skog genom frivilliga avsättningar och formellt skydd
 • Bevara bete och slåtter i jordbrukslandskapet
 • Motverka invasiva främmande arter
 • Öka hänsyn till biologisk mångfald i fysisk planering
 • Bevara och öka biologisk mångfald i parker och grönområden
 • Öka hänsyn till biologisk mångfald genom inköp av hållbara varor och tjänster
 • Integrera biologisk mångfald och hållbar utveckling i skola och förskola.

Signering av hållbarhetslöften sker i Uppsala vid en ceremoni den 13 november.

Klicka här för att läsa mer om hållbarhetslöftena

Ärenden som kommunstyrelsen skickade vidare för slutgiltigt beslut till kommunfullmäktige

På sammanträdet den 14 september beslutade kommunstyrelsen att skicka vidare flera ärenden till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

 • Investeringsprojekt 1267 Bålsta tätort ledningar
 • Investeringsprojekt 1268 Bålsta tätort pumpstationer
 • Begäran om utökade investeringsmedel för inköp av fyrfackskärl
 • Hemställan om utökad budget för projekt Futurum
 • Hemställan om utökad investeringsbudgetram för Skogsbrynets förskola
 • Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat
 • Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut 2019-12-09 § 168 om åtgärder för att öka antalet behöriga lärare
 • Redovisning av kommunalt partistöd för år 2019
 • Revidering av policy för mat och måltider
 • Sammanträdestider 2021
 • Flytt av uppdrag: Utökat naturskyddsområde i anslutning till Lillsjön
 • Årsredovisning 2019
 • Revidering av regler för placering i fritidshem samt tillhörande taxa
 • Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS kv 1 2020

Kommunfullmäktige beslutar om kommunens mer övergripande frågor. Alla ärenden som tas upp i kommunfullmäktige bereds i förväg av kommunstyrelsen eller en nämnd.

Det här är kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ. Den har det övergripande ansvaret för kommunens utveckling och ekonomi och ska också övervaka efterlevnaden av de mål som fullmäktige har fastställt för kommunen

Kommunstyrelsen är vald av kommunfullmäktige och Liselotte Grahn Elg (M) är kommunstyrelsens ordförande.

Klicka här för att läsa mer om kommunstyrelsen

Läs hela protokollet

Klicka här för att läsa protokollet från sammanträdet den 14 september Pdf, 613.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig:

 

Klicka för support
Stäng supportfönster