Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Från kommunstyrelsens sammanträde den 23 november i korthet

Den 23 november sammanträdde kommunstyrelsen. Här kan du läsa om några av besluten som togs.

Planuppdrag

Detaljplan 443 Väppeby 7:218, Dalängen ställs ut för granskning

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att ställa ut förslag till detaljplan för granskning. Det betyder att du kommer ha möjlighet att tycka till och lämna dina synpunkter på förslaget. Mer information om granskningen kommer att publiceras här på håbo.se

Kommunstyrelsen beslutade om att småhusområdet i planen maximalt får uppgå till 10 000m2 BTA +/- 500m2 BTA. BTA betyder Bruttoarea och det som anges är summan av alla våningsplans area och begränsas av de omslutande byggnadsdelarnas utsida.

Kommunstyrelsen beslutade även att detaljplanen ska innehålla en yta för någon form av kommunal verksamhet. Så att framtida behov för kommunala verksamheter ska kunna tillgodoses.

Detaljplan 443 för del av Väppeby 7:218

Beslut om uppdragsförlängning Bista 15:7 förlängs

Kommunstyrelsen beslutade att planuppdraget för detaljplanen för Bista 15:7 och 15:1 förlängs med två år.

Detaljplan för Bista 15:7 och 15:1

Detaljplan 440 Väppeby 7:52 (norra Draget) ställs ut för granskning

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att omarbeta planförslaget och
sedan ställa ut förslag till detaljplan för granskning. Under granskningen kommer du ha möjlighet att tycka till och lämna dina synpunkter på förslaget.

Mer information om granskningen kommer att publiceras här på håbo.se

Detaljplan 440 för del av Väppeby 7:52

Ärenden som kommunstyrelsen skickade vidare för slutgiltigt beslut till kommunfullmäktige

På sammanträdet den 23 november beslutade kommunstyrelsen att skicka vidare flera ärenden till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

Kommunfullmäktige beslutar om kommunens mer övergripande frågor. Alla ärenden som tas upp i kommunfullmäktige bereds i förväg av kommunstyrelsen eller en nämnd.

Kommunfullmäktige sammanträder även den 30 november klockan 19.00.

Klicka här för att se kallelse till kommunfullmäktige 30 september. Pdf, 39.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Vid sammanträdet kommer bland annat följande ärenden att behandlas:

 • Budget 2021, plan 2022-2023
 • Delårsrapport, augusti 2020
 • Avfallstaxa
 • Biblioteksplan 2021-2024
 • Integrationsstrategi för Håbo kommun
 • Exploateringsbudget för Dalängen, Väppeby 7:218, Bovieran och MacFreeze
 • Strategi för närvårdssamverkan i Uppsala län - för beslut
 • Organisationsförändring, centralt verksamhetsstöd
 • Revidering av reglementen för barn- och utbildningsnämnden, tekniska nämnden och kommunstyrelsen på grund av verksamhetsövergång
 • Uppdrag avseende redovisning av partistöd
 • Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag och motioner
 • Svar på motion: Levandegör Håbo kommuns historia och kulturarv med hjälp av QR-koder
 • Svar på medborgarförslag - Parkeringshus på scouttomten
 • Svar på medborgarförslag: Bullerdämpande åtgärder på Ekolsundsbroarna med mera
 • Svar på medborgarförslag: Öppna en trafikplats för Krägga på E18
 • Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS kvartal 2, år 2020

Övriga ärenden som behandlades på kommunstyrelsens sammanträde 23 november

 • Laddstolpar
 • Ansökan om planbesked för Brunnsta 3:47
 • Planbesked gällande, Krägga 1:264
 • Ekonomisk återrapportering till kommunstyrelsen
 • Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession, befintlig mark- och luftledning från station Håtuna i Håbo kommun, Uppsala län, till station Kungsängen i Upplands-Bro och Sigtuna kommuner i Stockholms län
 • Friluftslivets år 2020-2021
 • Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen
 • Attesträtt år 2021
 • SBA, Stockholm Business Alliance
 • Överklagande av kommunfullmäktiges beslut 2020-06-29 § 42 avseende ärende "Hemställan om utökad budget för ny gruppbostad", 2019/00441, mål nr 5231-20
 • Redovisning av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde 2020-11-23
 • Redovisning av protokoll till kommunstyrelsens sammanträde 2020-11-23
 • Redovisning av skrivelser inkomna till kommunstyrelsens sammanträde 2020-11-23
 • Redovisning av skrivelser inkomna till kommunstyrelsens sammanträde 2020-11-23
 • Extra ärende, Överklagande av beslut i Håbo Kommunfullmäktige 2020-09-29, § 108 Revidering av policy för mat och måltider, Mål nr. 7685-20
 • Barnperspektiv och näringsperspektivet i tjänsteskrivelsemallen
 • Utökat stöd till företagarna med anledning av corona/covid-19
 • Ägarsamråd med Håbohus 8/2 2021
 • Tore-TV
 • Tillfälliga tillstånd för cateringverksamhet för slutna sällskap
 • Löneutbetalning

Det här är kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ. Den har det övergripande ansvaret för kommunens utveckling och ekonomi och ska också övervaka efterlevnaden av de mål som fullmäktige har fastställt för kommunen

Kommunstyrelsen är vald av kommunfullmäktige och Liselotte Grahn Elg (M) är kommunstyrelsens ordförande.

Klicka här för att läsa mer om kommunstyrelsen

Protokollet från kommunstyrelsens sammanträde 19 oktober

Klicka här för att läsa protokollet från sammanträdet. Pdf, 639.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig:

 

Klicka för support
Stäng supportfönster