Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Delårsrapport augusti 2020

Håbo kommun har upprättat delårsrapport med bokslut per 31 augusti och en prognos för utfallet till årets slut. Delårsrapporten har godkänts av kommunstyrelsen och rapporten överlämnades till kommunfullmäktige som tog upp den som ett av ärendena på sammanträdet den 30 november.

Prognosen är att årets ekonomiska resultat visar ett plusresultat på 177,6 miljoner kronor. Resultatet beräknas genom att både realisationsvinster och investeringsbidrag på 150,9 miljoner tas bort. Det ger då ett slutresultat på 26,7 miljoner kronor, budgeterat resultat var 23,2 miljoner kronor.

Den positiva avvikelsen jämfört med budget förklaras av flera negativa och positiva avvikelser.

Positiva effekter:

 • Investeringsbidrag och andra fastighetsförsäljningar beräknas ge 150,9 miljoner kronor
 • Skattenettot (skatteintäkter, statsbidrag och utjämning) är 26,7 miljoner kronor bättre än budget.
 • Räntekostnader för kommunens långfristiga skulder beräknas till 2,8 miljoner kronor lägre än budget.
 • Finansiella intäkter prognostiseras till 1,2 miljoner kronor högre än budget, vilket förklaras av utdelning från Kommuninvest.

Negativa effekter:

 • Nämndernas nettokostnader prognostiseras till 27,8 miljoner kronor högre än budget.
 • De taxefinansierade verksamheterna VA och avfall prognostiserar underskott med tillsammans 200 000 kronor, varav VA-verksamhet ett överskott om 1,3 miljoner kronor och avfallsverket ett underskott om 1,1 miljoner kronor

Nämndernas ekonomiska läge

Totalt prognostiserar nämnderna 27,8 (21,5) miljoner kronor i underskott jämfört med budget. Vid föregående prognos i mars redovisades 63,6 miljoner kronor i underskott.

Två nämnder och kommunstyrelsen visar underskott och övriga nämnder visar nollprognos eller överskott.

 • Barn- och utbildningsnämnden prognostiserade ett underskott i delårsuppföljning i mars uppgående till 30,3 miljoner kronor. Nu prognostiserar nämnden 19,5 miljoner kronor i underskott, en förbättring med 10,8 miljoner kronor.
 • Socialnämnden prognostiserar underskott med 11,5 miljoner kronor.
  Underskottet förklaras i huvudsak ökade kostnaderna jämfört med budget för missbruksvård, barn och ungdomsvård, och ekonomiskt bistånd. Till mindre del balanseras det sammantagna underskott av överskott på andra verksamheter inom nämndens ansvarsområde.
 • Vård- och omsorgsnämnden lämnar en prognos på ett överskott på 12,1 miljoner kronor. De ekonomiska effekterna av covid-19 har skapat en oförutsägbarhet i prognosarbetet. Det har medfört överskott i verksamheter som inte kunnat bedrivas på grund av smittrisk, men också underskott, som till stor del kompenseras av statsbidrag.
  I prognosen är medräknat förväntat statsbidrag från Socialstyrelsen för de kostnader som uppstått till följd av covid-19 och som uppfyller Socialstyrelsens kriterier för ansökan. Prognosen innehåller positiva avvikelser då en del volymer inte motsvarat budgeterad nivå. Staten har ersatt samtliga sjuklöner i kommunen under perioden april-juli vilket också påverkar prognosen positivt.
  Detta sammantaget innebär ett överskott av engångskaraktär som inte hade funnits ett år med verksamhet i ordinarie drift.
 • Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett överskott på 1,1 miljoner kronor. Ej budgeterade kostnader för lokalanpassningar och underhåll kompenseras av överskott på grund av inställda aktiviteter och lägre föreningsbidrag då även föreningarnas aktiviteter minskat på grund av covid- 19.
 • Kommunstyrelsen och övergripande verksamheter redovisar ett underskott med 13,6 miljoner kronor. Främsta orsaken till underskottet är högre kostnader än budgeterat på flera avdelningar. Den största avvikelsen återfinns på verksamheten kommungemensamt för utebliven effektivisering som var planerad i samband med organisationsförändring av verksamheterna inom samhällsbyggnad.
 • Tekniska nämndens skattefinansierade verksamheter prognosticerar sammantaget ett överskott på 2,9 miljoner kronor.
  De taxefinansierade verksamheterna VA och avfall prognosticerar ett lägre uttag från VA-respektive avfallsfonden än budgeterat med totalt 1,7 miljoner kronor. VA- och avfallsverksamheter redovisar ett sammantaget överskott på 200 000 kronor.

 • Bygg- och miljönämnden prognostiserar överskott på 657 000 kronor.

 • Överförmyndarnämnden prognostiserar ett resultat i balans med budget.

Måluppfyllelse

Inget mål anses vara uppfyllt till delåret. 16 mål eller 64 procent anses vara delvis uppfyllda. Två mål eller 8 procent anses inte uppfyllas under året. För sju av målen eller 28 procent finns inte tillräckligt med underlag för att kunna göra en bedömning vid delåret utan bedömningen kommer att göras först vid årets slut.

Två av kommunens tre finansiella mål för god ekonomisk hushållning bedöms uppnås. Resultatet beräknas uppgå till mer än två procent av skattenettot. Överskott och intäkter av engångskaraktär har finansierat investeringar. Däremot kommer inte målet om att exploateringsverksamheten som helhet ger överskott, att uppnås.

En samlad bedömning är svår att göra eftersom ett stort antal mål kommer att utvärderas i bokslutet för år 2020

Varför en delårsrapport?

Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning ska kommunen årligen upprätta minst en delårsrapport för verksamheten från räkenskapsårets början. Kommunens ekonomi och verksamhet följs upp regelbundet under året och jämförs med budget. Uppföljningen ska visa om budgeten följs och hur verksamheten utvecklas.

Efter augusti görs ett delårsbokslut som är nästan lika innehållsrik som en årsredovisning. Resultat per augusti redovisas för både ekonomi och verksamhet med måluppfyllelse. En prognos för årets utfall ingår också.

Här kan du läsa mer om kommunens ekonomiska uppföljningar

Justering och publicering av protokoll

Protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde justerades den 3 december och finns nu publicerat på kommunens webbplats.
Klicka här för att läsa protokollet Pdf, 418.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig:

 

Klicka för support
Stäng supportfönster