Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Beslut i kommunfullmäktige 7 december

Den 7 december sammanträdde kommunfullmäktige. Här kan du läsa om några av besluten som togs.

Exploateringsbudget för Entré Lillsjön

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna exploateringsbudgeten för Entré Lillsjön för del av fastigheten Bista 4:5. Exploateringsbudgeten innefattar utgifter och inkomster som är kopplade till genomförandet av detaljplanen.

Detaljplanen del av Bista 4:5, Entré Lillsjön är ute på granskning. Genomförandet av detaljplanen beräknas pågå fram till 2023.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av handel, kontor, småindustri och drivmedelsförsäljning. Planen syftar också till att bevara ett område för naturmark och göra naturområdet kring Lillsjön tillgängligt.

Klicka här för att läsa mer om detaljplanen

Klicka här för att läsa mer om naturområdet vid Lillsjön

Organisationsförändring: centralt stöd och service från 1 januari 2021

Från och med den 1 januari 2021 etableras den nya avdelningen centralt stöd och service på kommunstyrelsens förvaltning. Syftet är att optimera, centralisera och effektivisera arbetssätt och processer i Håbo kommuns stödfunktioner.

Genom det bildar lokalvårdsverksamheten, fastighetsverksamheten, internserviceverksamheten och måltidsverksamheten tillsammans med kommunstyrelsens nuvarande centrala verksamhetsstöd den nya avdelningen.
Det beslutade kommunfullmäktige på sammanträdet den 7 december.

Klicka här för att läsa mer

Fastställande av nytt verksamhetsområde för kommunalt dagvatten

Kommunfullmäktige fastställde nytt verksamhetsområde för kommunalt dagvatten.

I Håbo kommun har vi tidigare haft ett enda gemensamt verksamhetsområde oavsett vilka VA-tjänster som funnits inom området. Exempel på VA-tjänster är vattenförsörjning, spillvatten och dagvatten. I och med kommunfullmäktiges beslut har vi nu ett verksamhetsområde för dagvatten och ett verksamhetsområde för spillvatten och vatten.

I rollen som VA-huvudman har Håbo kommun en skyldighet att leverera beslutade vattentjänster till samtliga fastigheter. För dagvatten gäller skyldigheten enbart en mängd och kvalitet som motsvarar normalt hushållsvatten, det vill säga inte dagvatten från till exempel biltvättar och industrier. Inom verksamhetsområdet har fastighetsägare rätt till beslutade vattentjänster, men även en skyldighet att betala anläggnings- och brukningsavgift för vattentjänsterna.

Utanför verksamhetsområdet finns inga skyldigheter eller rättigheter för varken VA-huvudmannen eller fastighetsägaren. Om en VA-anslutning ändå genomförs till den allmänna VA-anläggningen, regleras detta genom avtal mellan VA-huvudmannen och fastighetsägaren.

Grunden för att etablera ett verksamhetsområde över en bebyggelse ska vara en behovsprövning av vattentjänsten.

Taxor och avgifter för kultur och fritidsförvaltningens lokaler och simhall

Kommunfullmäktige beslutade på sammanträdet att återremittera ärendet till kultur- och fritidsnämnden och det betyder att ärendet skickas tillbaka till nämnden.

Kommunfullmäktige beslutade att kultur- och fritidsnämnden särskilt ska beakta separat prislista för företag respektive förening samt att en prishöjning för barnkalas i simhallen om möjligt inte ska ske för personer folkbokförda i Håbo kommun.

Nu ska ärendet kompletteras och när det är färdigt kommer förslaget tas upp på nytt för politiskt beslut.

Ny biblioteksplan för åren 2021-2024

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna biblioteksplanen som ska gälla från och med 1 januari 2021.

Kommunfullmäktige beslutade om följande ändringar i punkt 2.2 i biblioteksplanen:
Meningen "Håbo folkbibliotek är HBTQ-certifierat och har ett normkritiskt förhållningssätt i utformningen av verksamheten" stryks ur dokumentet.
Raden "Satsa på kompetensutveckling för bibliotekspersonalen inom likabehandlingsfrågor och inkluderande kommunikation" stryks och istället hänvisas frågan till det interna förvaltningsbeslutet och den årliga revideringen av sin framtida verksamhetsplan.

Enligt bibliotekslagen ska alla kommuner ha biblioteksplaner för sin verksamhet inom biblioteksområdet. Håbo kommuns tidigare biblioteksplan gäller för perioden fram till 31 december 2021.

På sidan om kommunens planer och program finns nuvarande biblioteksplan att läsa. Inom kort kommer den nya biblioteksplanen att publiceras där.
Klicka här för att komma till sidan

Övriga ärenden som behandlades

  • Revidering av reglementen för barn- och utbildningsnämnden, tekniska nämnden och kommunstyrelsen på grund av verksamhetsövergång
  • Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut 2019-12-09 §168, omplacering vid hot och våld

Fler ärenden behandlas på kommunfullmäktige 21 december

På grund av tekniska problem fick sammanträdet avslutas.
Ett nytt sammanträde kommer äga rum den 21 december klockan 19.00 i kommunhuset i Bålsta och då behandlas övriga ärenden.

Information och kallelse kommer inom kort att publiceras på håbo.se och på kommunens Facebooksida.

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 7 december

Klicka här för att läsa protokollet från sammanträdet den 7 december Pdf, 377 kB, öppnas i nytt fönster.

Det här är kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet och kommunens motsvarighet till riksdagen. Kommunfullmäktiges ledamöter är direkt valda av medborgarna och har makten att avgöra alla ärenden i kommunen som är särskilt betydelsefulla. Fullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund.

Klicka här för att läsa mer om kommunfullmäktige

Sidansvarig:

 

Klicka för support
Stäng supportfönster