Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Från kommunstyrelsens sammanträde den 8 februari i korthet

Den 8 februari sammanträdde kommunstyrelsen vid årets första sammanträde. Här kan du läsa om några av besluten som togs.

Kommunvelometern 2020

Håbo kommun har deltagit i Cykelfrämjandets undersökning Kommunvelometern 2020 med ett resultat på åtta poäng över snittet för gruppen små kommuner. På kommunstyrelsens sammanträde den 8 februari fick förtroendevalda information om Kommunvelometern och mer från resultatet.

Klicka här för att läsa mer

Samverkansavtal för översyn av kollektivtrafiken i Bålsta tätort

Håbo kommun kommer att teckna ett samverkansavtal med Region Uppsala som gäller översyn av kollektivtrafiken i Bålsta tätort. Det beslutade kommunstyrelsen på sammanträdet den 8 februari. Den 19 februari kommer Region Uppsala ta upp ärendet till beslut och därefter kan avtalet undertecknas av båda parter. Syftet är att skapa ett nytt linjenät för kollektivtrafiken i Bålsta tätort.

Klicka här för att läsa mer

Om utveckling av pendeltågstrafiken och överenskommelse om samarbete med Trafikverket

På kommunstyrelsens sammanträde den 8 februari fick förtroendevalda information om utveckling av pendeltågstrafiken och överenskommelse om samarbete med Trafikverket.

Klicka här för att läsa mer

Arbetsordning för markanvisningar och arbetsordning för mark och fastighetsförsäljning

Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet. Det betyder att ärendet skickas tillbaka till förvaltningen.

Förvaltningen arbetar med ett uppdaterat förslag till en markanvisningspolicy. Kommunstyrelsen beslutade därför att ärendet skickas tillbaka nu för att arbetsordningarna ska behandlas samtidigt med markanvisningspolicyn.

Mer information när ärendena kommer behandlas kommer att publiceras här på håbo.se.

Ärenden som kommunstyrelsen skickade vidare för slutgiltigt beslut till kommunfullmäktige

På sammanträdet den 8 februari beslutade kommunstyrelsen att skicka vidare flera ärenden till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

 • Informationsärende, Agenda 2030 för hållbar utveckling i Håbo kommun
 • Antagande av cykelstrategin Cykelstyret
 • Anläggningar för besöksnäringar, Skokloster, Parkering
 • Köpeavtal för Dagab, Logistik Bålsta kvarter 4
 • Slutrapport av exploateringsprojekt Väppeby Äng
 • Äldreboende 2024, Hemställan om investeringsmedel
 • Korrigering av arvodesregler
 • Utbetalning av kommunalt partistöd för år 2021
 • Informationsärende, Rapport från inspektion av Överförmyndarnämnden
 • Medborgarförslag: Trafikljus vid Stockholmsvägen 34
 • Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS kvartal 3 2020

Kommunfullmäktige beslutar om kommunens mer övergripande frågor. Alla ärenden som tas upp i kommunfullmäktige bereds i förväg av kommunstyrelsen eller en nämnd.

Kommunfullmäktige sammanträder 22 februari. Kallelse, handlingar och information kommer publiceras på håbo.se och på kommunens Facebooksida.

Övriga ärenden som behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 8 februari

 • Informationsärende: Kapacitet VA-anläggningar
 • Remiss av Klimat- och sårbarhetsanalys för Uppsala län
 • Anläggningar för besöksnäringar, Skokloster, Parkering
 • Inspel till ny länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län för perioden 2022-2033 och 2022-2037
 • Remiss av förslag till program och handlingsplan för bostadsförsörjningen i Uppsala kommun
 • Information från samhällsbyggnadschef
 • Budget och verksamhetsplan 2021, Kommunstyrelsens verksamhet
 • Tidplan budget 2022
 • Kommunal medfinansiering av Leader Mälardalen 2021-2022
 • Ekonomisk återrapportering
 • Internkontrollplan 2021 för kommunstyrelsen och övergripande verksamheter
 • Granskning av ledning och styrning av intern kontroll
 • Revidering av dagvattenpolicy för Håbo kommun
 • Revidering av Tillväxtrådets reglemente
 • Handläggning av ärenden gällande vänortsverksamhet
 • Utredning kring reservkraft
 • Utökat stöd till företagarna med anledning av Corona/covid-19
 • Skrivelse från företagarföreningarna till kommunstyrelsen
 • Redovisning av protokoll till kommunstyrelsens sammanträde 2021-02-08
 • Redovisning av skrivelser inkomna till kommunstyrelsens sammanträde 2021-02-08
 • Redovisning av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde 2021-02-08
 • Kommundirektörens informationspunkt
 • Extra ärende: Upptagning av nya lån år 2021
 • Extra ärende: Trafikanalys Logistik Bålsta

Det här är kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ. Den har det övergripande ansvaret för kommunens utveckling och ekonomi och ska också övervaka efterlevnaden av de mål som fullmäktige har fastställt för kommunen

Kommunstyrelsen är vald av kommunfullmäktige och Liselotte Grahn Elg (M) är kommunstyrelsens ordförande.

Klicka här för att läsa mer om kommunstyrelsen.

Protokollet från sammanträdet 8 februari

Klicka här för att ta del av protokollet från sammanträdet §1-21, 23-39, 41-42 Pdf, 653.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Klicka här för att ta del av protokollet från sammanträdet §22, 40 omedelbar justering Pdf, 192.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Tidigare samlade nyheter från kommunstyrelsens sammanträden

Från år 2020 finns det samlade nyhetstexter från kommunstyrelsens sammanträde som beskriver i korthet vilka beslut som togs.

Klicka här för att komma till sidan.

Sidansvarig:

 

Klicka för support
Stäng supportfönster