Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Från kommunstyrelsens sammanträde den 26 april i korthet

Den 26 april sammanträdde kommunstyrelsen. Här kan du läsa om några av besluten som togs.

Granskning och samråd av detaljplaner

Granskning: Detaljplan för Råby 3:15, m.fl. Hagviksstrand

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att ställa ut förslag till detaljplan för granskning. Det betyder att du kommer ha möjlighet att tycka till och lämna dina synpunkter på förslaget.

Mer information om samrådet kommer att publiceras här på håbo.se

Detaljplan 455 för Råby 3:15 m.fl., Hagviksstrand

Samråd: Detaljplan för Segersta 1:70, Ekolskrog

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att ställa ut förslag till detaljplan för samråd. Det betyder att du kommer ha möjlighet att tycka till och lämna dina synpunkter på förslaget. Kommunstyrelsen gav också förvaltningen i uppdrag att göra en fördjupad VA-studie.

Mer information om samrådet kommer att publiceras här på håbo.se

Detaljplan 453 för Segersta 1:70, Ekolskrog [453]

Överlåtelse av genomförandeavtal mellan exploatörer, Björkvallen

Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet för vidare utredning och komplettering. Det betyder att ärendet skickas tillbaka till förvaltningen.

Nu ska förvaltningen komplettera ärendet med organisationsnummer för övertagande part och utreda ekonomiska säkerheter för avtalet.

När det är färdigt kommer förslaget tas upp på nytt för politiskt beslut.

Exploatering, Bålsta C, etapp 6, budget för inledande projektering

Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet för vidare beredning. Det betyder att ärendet skickas tillbaka till förvaltningen.

Nu ska förvaltningen komplettera ärendet och förtydliga att budgeten ska användas för utredning och projektering av kommunens infrastruktur/anläggningar.

När det är färdigt kommer förslaget tas upp på nytt för politiskt beslut.

Revisionsrapport som gäller granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

På sammanträdet gav kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att under året säkerställa att kommunen lever upp arbetsmiljölagens krav om systematiskt arbetsmiljöarbete. Förvaltningen ska redovisa en uppföljning av genomförda åtgärder till kommunstyrelsen i slutet av år 2021 kopplat till revisionens förslag till åtgärder.

Håbo kommuns revisorer har beslutat att granska hur kommunstyrelsen styr och följer upp att kommunens arbetsmiljöarbete uppfyller lagar, föreskrifter och interna styrdokument. Kommunstyrelsen har tagit del av revisionens rapport som visar på flera strukturella brister kopplat till huvudmannens styrning, ledning och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen brister i sin styrning och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Kommunstyrelsen ser väldigt allvarligt på de brister som framkommit av granskningen av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Kommunstyrelsen ser det som önskvärt att revisionen under senare delen av 2021 följer upp de insatser och åtgärder som vidtagits

Uppdrag: utvärdering krisledning

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en utvärdering av krishanteringsarbetet under coronakrisen. Utvärderingen ska vara färdig innan årets slut och utvärderingen ska genomföras av en extern part.

Kommunstyrelsen beslutade att upphäva tidigare beslut från 11 juni 2020 om uppdrag om utvärdering som skulle vara färdigt till sommaren 2021.

Vaccination på arbetstid

Kommunstyrelsen beslutade att alla kommunanställda ska få möjlighet att genomföra vaccination mot Covid-19 på betald arbetstid.

Vidare information och detaljer kommer ges till anställda i olika informationskanaler.

Ärenden som kommunstyrelsen skickade vidare för slutgiltigt beslut till kommunfullmäktige

På sammanträdet den 26 april beslutade kommunstyrelsen att skicka vidare flera ärenden till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

 • Parkeringsutredning för allmänna parkeringar i Bålsta centrum
 • Arbetsmiljöpolicy, riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete och riktlinjer för straffansvar och uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter
 • Exploateringsbudget Logistik Bålsta kvarter 5 och 6
 • Exploatering, Bålsta C, etapp 1, budget för inledande projektering
 • Investeringsbudget, Bålsta C, etapp 0
 • Uppföljning av miljöstrategin för verksamhetsåret 2020
 • Uppdrag att se över tjänstemannaorganisationen och den politiska organisationen
 • Utredning av införandet av frukost inför skoldag
 • Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter och förvaltning av finska språket
 • Motion: Nya förskolor i Krägga och Viby Äng
 • Motion: Etablera fler utegym
 • Motion: Policy för erbjudande av modersmålsundervisning
 • Förslag till Skolmiljarden
 • Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS kvartal 4 2020

Kommunfullmäktige beslutar om kommunens mer övergripande frågor. Alla ärenden som tas upp i kommunfullmäktige bereds i förväg av kommunstyrelsen eller en nämnd.

Kommunfullmäktige sammanträder den 10 maj. Kallelse, handlingar och information kommer publiceras på håbo.se och på kommunens Facebooksida.

Övriga ärenden som behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 26 april

 • Återkoppling Kapacitet Va-anläggningar
 • Samråd inom vattenförvaltning, 1 november 2020 – 30 april 2021
 • Remiss vision Mälarens vattenvårdsförbund
 • Nyttjanderätt längs Hagvikstrand
 • Information från samhällsbyggnadschef
 • Ekonomiuppföljning februari 2021
 • Ekonomisk återrapportering
 • Handläggning av ärenden gällande vänortsverksamhet
 • Informationsärende, granskning av överförmyndarnämndens verksamhet
 • Informationsärende, inspektion av överförmyndarnämnden
 • Ändring av indexjustering pedagogisk måltid
 • Tidplan budget 2022, revidering
 • Val av representant till årsmöte, Leader Mälardalen
 • Leader, informationsärende
 • Entledigande från uppdrag som ledamot i ungdomsrådet samt fyllnadsval
 • Redovisning av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde 2021-04-26
 • Redovisning av protokoll till kommunstyrelsens sammanträde 2021-04-26
 • Redovisning av skrivelser inkomna till kommunstyrelsens sammanträde 2021-04-26
 • Kommundirektörens informationspunkt
 • Fackliga företrädare vid kommunstyrelsen
 • Översiktsplanen
 • Plan- och priolistan
 • Uppföljning KSAU
 • Kommunens svar på SSR begäran av 6:6a
 • PM
 • Avtal om anställningens upphörande mm
 • Omprövning Agneta Hägglund
 • Entledigande från uppdrag som ombud i Upplandsstiftelsen samt fyllnadsval

Det här är kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ. Den har det övergripande ansvaret för kommunens utveckling och ekonomi och ska också övervaka efterlevnaden av de mål som fullmäktige har fastställt för kommunen

Kommunstyrelsen är vald av kommunfullmäktige och Liselotte Grahn Elg (M) är kommunstyrelsens ordförande.

Mer om kommunstyrelsen

Protokollet från sammanträdet den 26 april

Ta del av protokollet från sammanträdet Pdf, 739.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Tidigare samlade nyheter från kommunstyrelsens sammanträden

Från år 2020 finns det samlade nyhetstexter från kommunstyrelsens sammanträde som beskriver i korthet vilka beslut som togs.

Läs mer och ta del av de tidigare nyhetstexterna

Sidansvarig:

 

Klicka för support
Stäng supportfönster