Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Beslut i Kommunfullmäktige 10 maj

Den 10 maj sammanträdde kommunfullmäktige i Håbo kommun. Här kan du läsa om några av besluten som togs.

Planuppdrag och detaljplaneuppdrag

Exploatering, Bålsta C, etapp 1, budget för inledande projektering

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet. Det betyder att ärendet skickas tillbaka till förvaltningen. Nu ska ärendet kompletteras och efter det tas upp på nytt för politiskt beslut.

Läs mer om Bålsta C

Exploateringsbudget Logistik Bålsta kvarter 5 och 6

Kommunfullmäktige beslutade om en exploateringsbudget på 90,6 miljoner kronor i överskott för Björnbo, Logistik Bålsta kvarter 5 och 6.

Projektet förväntas ge ett överskott på 90,6 miljoner kronor. Budget för Logistik Bålsta kvarter 5 och 6 omfattar investeringar i infrastruktur, gator, gång- och cykelvägar, vatten och avlopp, dagvatten och naturmark. Budgeten omfattar åtgärder som redan är genomförda såsom exempelvis anslutningsväg och vändplan.

Läs mer om Logistik Bålsta

Parkeringsutredning för allmänna parkeringar i Bålsta centrum

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärende enligt en minoritetsåterremiss. Det betyder att ärendet skickas tillbaka till förvaltningen. Nu ska ärendet kompletteras och efter det tas upp på nytt för politiskt beslut.

När det är färdigt kommer förslaget tas upp på nytt för politiskt beslut.

Det här är en minoritetsåterremiss
En minoritetsåterremiss betyder att en minoritet kan begära återremiss. En minoritetsåterremiss kräver att minst en tredjedel av kommunfullmäktige ledamöter röstar för återremiss. En minoritetsåterremiss kan användas endast vid ett tillfälle på ett ärende. Nästa gång krävs majoritet för beslut om återremiss.

Läs mer om Bålsta C

Investeringsbudget, Bålsta C, etapp 0

Kommunfullmäktige beslutade om ett tillskott med fem (5) miljoner kronor till beslutad budget 2019 för Bålsta C, etapp 0. På sammanträdet beslutade också kommunfullmäktige att dessa fem miljoner om möjligt fördelas om från tidigare budgeterade överskott inom det nämnda projektområdet Bålsta Centrum.

Läs mer om Bålsta C

Om kommunens årsredovisning 2020

Uppfyllde kommunen sina mål? Håller kommunens verksamhet god kvalitet? Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Årsredovisningen för 2020 godkändes på kommunfullmäktiges sammanträde den 10 maj.

På sammanträdet beslutade kommunfullmäktige att i enlighet med revisorernas tillstyrkande, bevilja ledamöterna i kommunstyrelsen och de övriga nämnderna ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning.

På sammanträdet beslutade kommunfullmäktige att ombudgetera 36,2 miljoner kronor, för pågående investeringar, enligt begäran från flera av kommunernas nämnder. Förutom ombudgeteringarna till nämnderna beslutade kommunfullmäktige att ombudgetera 109,1 miljoner för pågående investeringar.

På sammanträdet beslutade också kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att till nästa kommunstyrelsesammanträde den 31 maj presentera en handlingsplan för hur kommunen skall komma till bukt med, och löpande arbeta med, de uppkomna problemen som revisonen identifierat.

Mer om årsredovisningen

Uppdrag att se över tjänstemannaorganisationen och den politiska organisationen

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet enligt en minoritetsåterremiss. Det betyder att ärendet skickas tillbaka till förvaltningen.

Nu ska ärendet kompletteras med en risk- och konsekvensanalys samt protokoll från KomSam.

När det är färdigt kommer förslaget tas upp på nytt för politiskt beslut.

Det här är en minoritetsåterremiss

En minoritetsåterremiss betyder att en minoritet kan begära återremiss. En minoritetsåterremiss kräver att minst en tredjedel av kommunfullmäktige ledamöter röstar för återremiss. En minoritetsåterremiss kan användas endast vid ett tillfälle på ett ärende. Nästa gång krävs majoritet för beslut om återremiss.

Arbetsmiljöpolicy, riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete och riktlinjer för straffansvar och uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet enligt en minoritetsåterremiss. Det betyder att ärendet skickas tillbaka till förvaltningen.

Nu ska svar på anmälan till arbetsmiljöverket väntas in samt synpunkter från fackliga organisationer. Ärendet ska också kompletteras med en sammanställning av medarbetarenkäten.

När det är färdigt kommer förslaget tas upp på nytt för politiskt beslut.

Det här är en minoritetsåterremiss

En minoritetsåterremiss betyder att en minoritet kan begära återremiss. En minoritetsåterremiss kräver att minst en tredjedel av kommunfullmäktige ledamöter röstar för återremiss. En minoritetsåterremiss kan användas endast vid ett tillfälle på ett ärende. Nästa gång krävs majoritet för beslut om återremiss.

Medborgarförslag

På kommunfullmäktiges sammanträde anmäldes tre nya medborgarförslag.

Anmälda medborgarförslag

 • Plaskdamm
 • Skatepark och Lifs i Skörby
 • Mjuka linjen till Kalmarrondellen/Dragets rondell

Dessa medborgarförslag kommer nu att beredas/utredas av kommunstyrelsens förvaltning. Därefter tas beslut i kommunfullmäktige om medborgarförslagen ska bifallas eller avslås.

Ett medborgarförslag får lämnas av alla privatpersoner som är folkbokförda i Håbo kommun.

Mer om medborgarförslag

Motioner

På kommunfullmäktiges sammanträde fanns det fem motioner på ärendelistan.

Anmälda motioner för beredning

 • Arbetsmiljöutbildning för förtroendevalda
 • Bevara och rusta upp "Villa Lydia"

Nu kommer förvaltningen att utreda motionerna och återkommer sedan till politiken som tar ett beslut.

Bifallna (godkända) motioner

 • Etablera fler utegym
 • Policy för erbjudande av modersmålsundervisning

Delvis bifallen motion

 • Nya förskolor i Krägga och Viby Äng

En motion är förslag från ledamöter i kommunfullmäktige.

Mer om motioner

Övriga ärenden som behandlades

 • Entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, bygg- och miljönämnden och kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo samt fyllnadsval och begäran om ny sammanräkning
 • Entledigande från uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden samt fyllnadsval
 • Entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige samt begäran om ny sammanräkning
 • Entledigande från uppdrag som ersättare i Håbohus styrelse samt fyllnadsval
 • Entledigande från uppdrag som ersättare i valnämnden samt fyllnadsval
 • Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter och förvaltning av finska språket
 • Förslag till Skolmiljarden
 • Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS kvartal 4 2020
 • Uppföljning av miljöstrategin för verksamhetsåret 2020
 • Utredning av införandet av frukost inför skoldag
 • Interpellation till socialnämndens ordförande angående föreningsbidrag till Kvinnojouren Olivia
 • Extra ärende, Interpellation till Christian Nordberg angående Håbohus ägardirektiv

Ta del av protokollet och se webb-tv från sammanträdet

Du kan läsa hela protokollet här på kommunens webbplats. Kommunfullmäktiges sammanträden livesänds och kan ses i efterhand på kommunens Quickchannelkanal.

Läs protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde den 10 maj. Pdf, 542.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Titta på livesändningen från sammanträdet den 10 maj Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nästa kommunfullmäktige sker 14 juni

Nästa datum när kommunfullmäktige sammanträder är 14 juni klockan 19:00 i kommunhuset i Bålsta. Inför kommunfullmäktiges sammanträde publiceras kallelsen och information på kommunens webbplats och på kommunens Facebooksida.

Det här är kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet och kommunens motsvarighet till riksdagen. Kommunfullmäktiges ledamöter är direkt valda av medborgarna och har makten att avgöra alla ärenden i kommunen som är särskilt betydelsefulla. Fullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund.

Här kan du läsa mer om kommunfullmäktige

Tidigare samlade nyheter från kommunfullmäktiges sammanträden

Från år 2020 finns det samlade nyhetstexter från kommunfullmäktiges sammanträde som beskriver i korthet vilka beslut som togs.

Ta del av informationssidan.

Sidansvarig:

 

Klicka för support
Stäng supportfönster