Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Om kommunens årsredovisning 2020

Uppfyllde kommunen sina mål? Håller kommunens verksamhet god kvalitet? Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Årsredovisningen för 2020 godkändes på kommunfullmäktiges sammanträde den 10 maj.

På sammanträdet beslutade kommunfullmäktige att i enlighet med revisorernas tillstyrkande, bevilja ledamöterna i kommunstyrelsen och de övriga nämnderna ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning.

På sammanträdet beslutade kommunfullmäktige att ombudgetera 36,2 miljoner kronor, för pågående investeringar, enligt begäran från flera av kommunernas nämnder. Förutom ombudgeteringarna till nämnderna beslutade kommunfullmäktige att ombudgetera 109,1 miljoner för pågående investeringar. På sammanträdet beslutade också kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att till nästa kommunstyrelsesammanträde den 31 maj presentera en handlingsplan för hur kommunen skall komma till bukt med, och löpande arbeta med, de uppkomna problemen som revisonen identifierat.

Övergripande mål, utvecklingsmål och finansiella mål

Övergripande mål

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om tre övergripande mål för kommunens verksamhet under mandatperioden:

  • Öka företagarnas nöjdhet med kommunens och bolagens fysiska och digitala bemötande
  • Utveckla områden för bostäder, arbetsplatser och service utifrån samhällets behov
  • Utveckla mötesplatser som stärker Håbos attraktivitet

Målet om företagarnas nöjdhet har uppnåtts. Coronapandemin har haft stor inverkan på aktiviteter och arbete under året. Bedömningen är att de två sista målen uppnåtts delvis under året och att arbetet måste fortsätta.

Utvecklingsmål

Nämnderna har utifrån de fyra perspektiven målgrupp, verksamhet, medarbetare och ekonomi identifierat ett antal utvecklingsmål för perioden.

Måluppfyllelsen inom kommunens nämnder bedöms vara relativt god för året, dock något försämrad från föregående år. Sju mål anses vara helt uppfyllda, 15 mål anses vara delvis uppfyllda och tre mål är inte uppfyllda. Bedömningen är att målen kommer att uppfyllas på sikt men att det kommer att krävas ett flerårigt arbete.

Finansiella mål

Kommunfullmäktige har beslutat om tre finansiella mål för kommunen:

  • Kommunens resultat ska över perioden uppgå till i genomsnitt två procent av skattenettot exklusive realisationsvinster och investeringsbidrag från andra än staten
  • Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand användas till att minska kommunens skuldsättningsgrad eller för att finansiera kommunens investeringar
  • Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt överskott till kommunen

Samtliga tre mål har uppfyllts för året.

Bokslutet visar ett positivt resultat

Bokslutet visar ett positivt resultat för hela koncernen och kommunen redovisar ett resultat på 76 miljoner kronor. När realisationsvinster och andra ersättningar från exploateringsverksamheten räknas av, återstår ett resultat på 46 miljoner kronor.

Årets investeringar inom koncernen uppgår till 393 miljoner kronor varav 304 miljoner avser kommunen.

Läs mer om årsredovisningen.

Sidansvarig:

 

Klicka för support
Stäng supportfönster