Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Från kommunstyrelsens sammanträde den 31 maj i korthet

Den 31 maj sammanträdde kommunstyrelsen. Här kan du läsa om några av besluten som togs.

Planbesked

Ett planbesked är ett besked från kommunen om en detaljplan kan tas fram, ändras eller upphävas. Den som önskar bygga på ett sätt som antingen exempelvis kräver ny eller ändrad detaljplan har rätt att få besked från kommunen om kommunens inställning.
Mer om detaljplanprocessen

På kommunstyrelsens sammanträde fanns det tre ansökningar om planbesked på ärendelistan. Planbeskeden gällde för:

 • Segersta 1:3
  Kommunstyrelsen gav besked att kommunen inte planerar att förändra hur
  marken ska användas. Det betyder att ansökningen om planbesked inte ska
  genomföras.

 • Bista 3:45
  Kommunstyrelsen gav besked att kommunen inte planerar att förändra hur
  marken ska användas. Det betyder att ansökningen om planbesked inte ska
  genomföras. Kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag att genomföra ett byte av mark med exploatören så att exploatören istället får mark i Draget.

 • Råby 2:17 och 2:18
  Kommunstyrelsen gav besked att kommunen anser att en förändring av markanvändning kan prövas genom en planläggning. Planläggningen bedöms kunna leda fram till en antagen detaljplan omkring årsskiftet 2021/2022. Kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag att ta fram till ändring av detaljplan 225 Industribyn Göksvik och att samråd ska genomföras.

Detaljplaner för samråd och granskning

Samråd: Detaljplan 457, del av Brunnsta 3:41, Murarvägen

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att ställa ut förslag till detaljplan för samråd. Det betyder att du kommer ha möjlighet att tycka till och lämna dina synpunkter på förslaget.

Mer information kommer publiceras här på håbo.se

Granskning: Detaljplan 439, Katrinedal 3:70, Lövbacken

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att ställa ut förslag till detaljplan för granskning. Det betyder att du kommer ha möjlighet att tycka till och lämna dina synpunkter på förslaget.

Mer information kommer publiceras här på håbo.se

Granskning: Detaljplan 426, del av Bista 4:5, Entré Lillsjön

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att ställa ut förslag till detaljplan för granskning. Det betyder att du kommer ha möjlighet att tycka till och lämna dina synpunkter på förslaget.

Kommunstyrelsen gav också förvaltningen i uppdrag att förnya markanvisningsavtal med verksamhetsutövare för att reglera ytor och pris på marken så att de stämmer överens med granskningsförslaget.

Mer information kommer publiceras här på håbo.se

Ny inriktning och granskning: Detaljplan 417, Bålsta torg - etapp 1, Bålsta C,

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram nya granskningshandlingar och sedan ställa ut förslag till detaljplan för granskning. Det betyder att du kommer ha möjlighet att tycka till och lämna dina synpunkter på förslaget.

Mer information kommer publiceras här på håbo.se

Ärenden som kommunstyrelsen skickade vidare för slutgiltigt beslut till kommunfullmäktige

På sammanträdet den 31 maj beslutade kommunstyrelsen att skicka vidare flera ärenden till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

 • Taxor och avgifter för kultur- och fritidsförvaltningens lokaler och simhall
 • Exploatering, Bålsta C, etapp 1, budget för inledande projektering
 • Antagande: Ändring av detaljplan 395, Västerskogs industriområde norra
 • Ägarbyte, Exploatering, Björkvallen
 • Exploateringsbudget, Bålsta C, etapp 6
 • Uppdrag att se över tjänstemannaorganisationen och den politiska organisationen
 • Riktlinjer för lokalförsörjning samt lokalförsörjningsplan
 • Parkeringsutredning för allmänna parkeringar i Bålsta centrum
 • Arbetsmiljöpolicy, riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete och riktlinjer för straffansvar och uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter
 • Ägardirektiv Håbohus
 • Integrationsstrategi för Håbo kommun
 • Fortsättning av gång- och cykelväg längs Kalmaleden (projekt 1390)
 • Vistelseförbud
 • Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län
 • Delårsuppföljning mars 2021

Kommunfullmäktige beslutar om kommunens mer övergripande frågor. Alla ärenden som tas upp i kommunfullmäktige bereds i förväg av kommunstyrelsen eller en nämnd.

Kommunfullmäktige sammanträder 14 juni. Kallelse, handlingar och information kommer publiceras på håbo.se och på kommunens Facebooksida.

Övriga ärenden som behandlades på kommunstyrelsens sammanträde 31 maj

 • Information om effektiv och nära vård
 • Justering av tomtgräns, Bålsta Padelhall AB
 • Projektprioriteringslista för program- och detaljplaneuppdrag 2021
 • Väppeby 7:52
 • Bista 4:5,och Spånga 1:9
 • Yttrande över förslag till ny översiktsplan för Sigtuna kommun
 • Remissyttrande, proposition från regeringen, kontrolluppgift vid markintrång
 • Information om vattenskyddsområde
 • Information från samhällsbyggnadschef
 • Årsredovisning, Skolsamfond
 • Årsredovisning Socialsamfond
 • Firmatecknare för dels kommunstyrelsens verksamheter och dels för kommunövergripande frågor
 • Framtagande av ny internhyresmodell
 • Yttrande över revisionsrapport, Granskning av upphandling och inköp
 • Yttrande över revisionsgranskning av kommunens resursfördelningsmodell
 • Återkoppling av uppdrag: Implementering av barnperspektivet/barnkonventionen
 • Medborgarförslag: belysa skylt vid motorvägen
 • Överklagande av kommunstyrelsens beslut 2021-04-26 § 138, mål nr. 2762-21
 • Tilldelning av remiss av betänkandet God och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6)
 • Information angående näringslivsrankingen, Anna-Lena Holmström, Svenskt näringsliv
 • Ekonomisk återrapportering
 • Förtur lägenheter
 • Enskild överenskommelse om tjänstepension
 • Beslut om arvodesväxling till tjänstepension
 • Redovisning av skrivelser inkomna till kommunstyrelsens sammanträde 2021-05-31
 • Redovisning av protokoll till kommunstyrelsens sammanträde 2021-05-31
 • Redovisning av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde 2021-05-31
 • Uppföljning ansvarsfrihet

Det här är kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ. Den har det övergripande ansvaret för kommunens utveckling och ekonomi och ska också övervaka efterlevnaden av de mål som fullmäktige har fastställt för kommunen

Kommunstyrelsen är vald av kommunfullmäktige och Liselotte Grahn Elg (M) är kommunstyrelsens ordförande.

Mer om kommunstyrelsen

Protokollet från sammanträdet 31 maj

Läs protokollet från sammanträdet Pdf, 754.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Tidigare samlade nyheter från kommunstyrelsens sammanträden

Från år 2020 finns det samlade nyhetstexter från kommunstyrelsens sammanträde som beskriver i korthet vilka beslut som togs.

Ta del av informationssidan

Sidansvarig:

 

Klicka för support
Stäng supportfönster