Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Från kommunstyrelsens sammanträde den 13 september i korthet

Förslag till detaljplan i Krägga, remiss om bostadsförsörjningen samt utredning om införande om visselblåsare i Håbo kommun. Det är några av de punkter som behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 13 september.

Detaljplaner

Ett planbesked är ett besked från kommunen om en detaljplan kan tas fram, ändras eller upphävas. Den som önskar bygga på ett sätt som antingen exempelvis kräver ny eller ändrad detaljplan har rätt att få besked från kommunen om kommunens inställning.
Mer om detaljplanprocessen

På kommunstyrelsens sammanträde behandlades bland annat

 •  Detaljplan 456, Brunnsta 3:44 & 3:5, Krägga
  Marken är idag ett ströv- och friluftsområde för lokalbefolkningen och utgör en svag länk i en grön kil mellan Stockholm och Enköping. Att skydda svaga gröna sammanband är högt prioriterade regionalt.
  Kommunstyrelsen har beslutat att ta fram förslag till detaljplan för Fastigheterna Brunnsta 3:44 och 3:5 . Fastigheterna är belägna i Krägga i västra Håbo cirka nio kilometer från Bålsta centrum. Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändningen från natur till bostäder i form av fristående villor.Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta förslag till detaljplan för Brunnsta 3:44 & 3:5, Krägga. Kommunstyrelsen uppdrog även till förvaltningen att samråda förslaget till detaljplan.
 • Detaljplan 449, Bista 3:6 med flera
  DPL 449 är området som ligger söder om stambanan vid Håtunavägen/Stockholmsvägen och angränsar till Två-husområdet i Bålsta. Planuppdraget för DPL 449 behöver förnyas eftersom det har utgått. I dagsläget består området av fristående villor. Planens syfte har varit att ”möjliggöra förtätning av fastigheterna Bista 3:5 och 3:6” samt att anlägga en gång- och cykelväg jämte banvallen. Då kommunstyrelsens ledamöter och exploatören inte har samsyn i hur kvarterets framtid ska ut beslutade kommunstyrelsen att inte förlänga planuppdraget.

Remiss av förslag till program för bostadsförsörjningen 2022-2026

Håbo kommun ska, liksom alla kommuner i landet, följa lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Den innebär att Håbo kommun ansvarar för att skapa förutsättningar för att alla i kommunen ska kunna bo i bra bostäder. Kommunen ska också underlätta för lämpliga åtgärder så att bostadsförsörjningen kan genomföras.

Håbo kommuns bostadsförsörjningsprogram som antogs av kommunfullmäktige 2014 är inaktuellt. Plan- och exploateringsavdelningen har därför arbetat fram ett nytt förslag till bostadsförsörjningsprogram. Kommunstyrelsen beslutade att sända ut programmet på remiss och sickas ut under september-oktober 2021.

Remiss kollektivtrafikplan 2050

En väl fungerande kollektivtrafik i Mälardalen är mycket viktig för de som bor och verkar i Håbo kommun. Inte minst är det många som pendlar till Stockholmsområdet. Nu har Håbo kommun svarat på en remiss om kollektivtrafikplan 2050 från Trafikförvaltningen, Region Stockholm. Planen är Region Stockholms långsiktiga plan för kollektivtrafikens utveckling till 2030 och 2050 och redovisar hur kollektivtrafiken behöver utvecklas. Planen ska ge berörda aktörer en gemensam bild av kollektivtrafikens långsiktiga behov på en övergripande nivå.

Håbo kommun ser mycket positivt på Kollektivtrafikplan 2050 och håller med Region Stockholms beskrivningar av behov och åtgärder. Kommunen ser också att det finns behov av ökad samverkan med regioner och kommuner utanför Stockholms län för att stärka genomförandet av planen.

Uppdrag att utreda införande av en visselblåsarfunktion

2019 beslutade EU om ett visselblåsardirektiv som ska ge skydd för visselblåsare i hela EU. En visselblåsare är en person som larmar om missförhållanden på sin arbetsplats. Nu föreslår regeringen ny lag från och med den 17 december 2021 som reglerar både privata och offentliga verksamheter med minst 50 arbetstagare. Lagen innebär att verksamheterna ska införa rapporteringskanaler eller en visselblåsarfunktion. För kommuner gäller att dessa ska finnas på plats senast den 17 juli 2022.

Kommunstyrelsen beslutade att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda införandet av en visselblåsarfunktion.

Ärenden som kommunstyrelsen skickade vidare för slutgiltigt beslut till kommunfullmäktige

På sammanträdet den 13 september beslutade kommunstyrelsen att skicka vidare flera ärenden till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

 • Detaljplan 427, Frösunda 3:1, Viby förskola och skola
 • Markanvisningspolicy, arbetsordning för markanvisningar och arbetsordning för mark- och fastighetsförsäljningar
 • Antagande av riktlinjer för cykel, Ramverket
 • Medborgarförslag: Bussförbindelse till Viby Äng samt busskort
 • Medborgarförslag: Utveckla Vibyspåret
 • Medborgarförslag: Flera ”Smultronställen i naturen”
 • Medborgarförslag: Fyrverkeriförbud
 • Motion: Förskola i Krägga
 • Alliansens handlingsplan revisionsrapporter
 • Begäran från socialnämnden om tilläggsbudget
 • Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut 2019-12-09 §168 om åtgärder för att öka antalet behöriga lärare
 • Valdistrikt 2022
 • Återrapportering av utredningsuppdrag avseende isbana för friåkning utomhus
 • Utredning om hur ytterligare belysning kan bidra till ökad trygghet i kommunen – återrapportering av uppdrag

Kommunfullmäktige beslutar om kommunens mer övergripande frågor. Alla ärenden som tas upp i kommunfullmäktige bereds i förväg av kommunstyrelsen eller en nämnd.

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 27 september. Kallelse, handlingar och information kommer publiceras på håbo.se och på kommunens Facebooksida. Läs mer om

Kommunfullmäktige - Håbo (habo.se) Länk till annan webbplats.

Protokollet från sammanträdet 13 september

Läs protokollet från sammanträdet Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Det här är kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ. Den har det övergripande ansvaret för kommunens utveckling och ekonomi och ska också övervaka efterlevnaden av de mål som fullmäktige har fastställt för kommunen

Kommunstyrelsen är vald av kommunfullmäktige och Liselotte Grahn Elg (M) är kommunstyrelsens ordförande.

Mer om kommunstyrelsen

Tidigare samlade nyheter från kommunstyrelsens sammanträden

Från år 2020 finns det samlade nyhetstexter från kommunstyrelsens sammanträde som beskriver i korthet vilka beslut som togs.

Ta del av informationssidan

Sidansvarig:

 

Klicka för support
Stäng supportfönster