Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Beslut i Kommunfullmäktige 8 november

Den 8 november sammanträdde kommunfullmäktige i Håbo kommun. Här kan du läsa om några av besluten som togs.

Plan för full delaktighet i Håbo

Kommunfullmäktige antog Plan för full delaktighet i Håbo 2022-2025. Planen, som är en revidering av Plan för full delaktighet i Håbo 2016-2019, gäller under perioden 2022-2025. Planen har en kommunövergripande målsättning för att få en tillgänglig kommun där alla invånare och besökare kan vara delaktiga. Frågor som rör tillgänglighet och delaktighet ska kontinuerligt integreras i samtliga nämnders, bolags och verksamheters ordinarie arbete. Det innebär att de beslut som fattas ska ta hänsyn till människors varierande behov och förutsättningar.

Planen fokuserar på sju samhällsområden som de viktigaste i arbetet för jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Målområdena är; demokrati och jämlikhet, hälsa och livskvalitet, social omsorg, arbete, samhällsplanering och infrastruktur, skola samt kommunikation och information. Dessa områden tillsammans med Håbos vision om jämlikhet och delaktighet ska skapa förutsättningar för ett inkluderande samhälle. För varje område finns en hänvisning till något av de globala målen i Agenda 2030.

Strategi för hälsosamt åldrande i Håbo

Kommunfullmäktige antog Strategi för ett hälsosamt åldrande i Håbo och beslutade att ge nämnderna i uppdrag att genomföra strategin. Den utgår från de fyra hörnpelare som anses särskilt viktiga för ett gott åldrande nämligen fysisk aktivitet, bra matvanor, social gemenskap och meningsfullhet. I Håbo kommuns arbete med frågor som rör äldre finns fyra fokusområden; ett hållbart boende, ett aktivt socialt liv, att delta i samhället på egna villkor samt samhällsstöd.

Hållbarhetsstrategi för Håbo kommun

Kommunfullmäktige antog Hållbarhetsstrategi för Håbo kommun, som ersätter Miljöstrategi för Håbo kommun från 2015. Förvaltningarna fick i uppdrag att utreda hur de politiska besluten ska kan kopplas till Agenda 2030 och Håbo kommuns hållbarhetsstrategi.

Hållbarhetsstrategin är viktig för att Håbo ska kunna växa på ett hållbart sätt och kunna möta framtida utmaningar utifrån kommunens vision Vårt Håbo 2030. Hållbarhetsstrategin är en revidering av kommunens miljöstrategi från 2015. Agenda 2030 och dimensionerna för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet finns med i strategin. Hållbarhetsstrategin utgår från FN:s globala mål för hållbar utveckling och innehåller elva inriktningar och totalt 28 övergripande mål. Strategin är ett viktigt kommunövergripande styrdokument som berör alla aktörer i kommunen, det vill säga kommuninvånare, företagare, organisationer och tjänstepersoner. Samtliga aktörer har erbjudits att vara delaktiga i framtagandet.

Grönstrukturprogram

Kommunfullmäktige antog Grönstrukturprogram för Håbo kommun med fokus på Bålsta. Kommunens Vision Vårt Håbo 2030 pekar tydligt på att vi ska vara hållbara Håbo där vi lever och arbetar i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss. Kommunens grönstruktur, det vill säga en sammanhängande väv av grönska, mark och vatten, i olika geografiska nivåer, är en viktig förutsättning för att uppnå detta. Det handlar om att bibehålla ekosystemtjänster och kunna hantera framtida utmaningar. Värden kopplat till grönstrukturen är omfattande och kan många gånger komma i målkonflikt med andra samhällsintressen.

För att underlätta arbetet pekar grönstrukturprogrammet ut nio fokusområden med långsiktiga mål som är särskilt viktigt för en hållbar samhällsutveckling. Dessa fokusområden ska vara vägledande i arbetet med en långsiktigt hållbar planering och utveckling av Håbo kommuns gröna miljöer. Att planera för en bra grönstruktur är att planera för ett hållbart samhälle och ett gott liv för invånarna.

Medborgarförslag

På kommunfullmäktiges sammanträde anmäldes fem nya medborgarförslag.

 • Bevakat övergångställe vid Frösundavik/hagviken
 • Angående sjösättningsrampen Aronsborg
 • Gångväg från Aronsborgsrondellen till Aronsborgsviken
 • Förlängning av sandstranden vid Kalmarsands bad
 • Ett äldreboende för finsktalande äldre i Håbo
 • Utegym i Balders Hage
 • Prövning av ansvarsfrågan för de styrelseledamöter som ej
  beviljades ansvarsfrihet i årsredovisningen för HMAB 2019

Dessa medborgarförslag kommer nu att beredas eller utredas av kommunens förvaltningar och sedan tas beslut i nämnder eller kommunfullmäktige om medborgarförslagen ska bifallas eller avslås.

Bifallna medborgarförslag

 • Inga förslag

Avslagna medborgarförslag

 • Inga förskag

Färdigbehandlade medborgarförslag

 • Inga förslag

Ett medborgarförslag får lämnas av alla privatpersoner som är folkbokförda i Håbo kommun.
Mer om medborgarförslag

Bifallna motioner

 • Återvinningsbart vid Västerskog ÅVC
 • Ta bort bron i järnvägsparken

Protokoll och webb-tv från sammanträdet

Du kan läsa hela protokollet här på kommunens webbplats. Kommunfullmäktiges sammanträden livesänds på kommunens Quickchannelkanal.

Läs protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde 8 november Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Läs § 138 från kommunfullmäktiges sammanträde 8 november Pdf, 447.9 kB.

Titta på livesändningen från sammanträdet den 8 november Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nästa kommunfullmäktige sker 29 november

Nästa datum när kommunfullmäktige sammanträder är 29 november klockan 19.00 i kommunhuset i Bålsta. Detta är ett extra fillmäktige. Inför kommunfullmäktiges sammanträde publiceras kallelsen och information på kommunens webbplats och på kommunens Facebooksida.

Det här är kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet och kommunens motsvarighet till riksdagen. Kommunfullmäktiges ledamöter är direkt valda av medborgarna och har makten att avgöra alla ärenden i kommunen som är särskilt betydelsefulla. Fullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund.

Här kan du läsa mer om kommunfullmäktige

Tidigare samlade nyheter från kommunfullmäktiges sammanträden

Från år 2020 finns det samlade nyhetstexter från kommunfullmäktiges sammanträde som beskriver i korthet vilka beslut som togs.

Ta del av informationssidan.

Sidansvarig:

 

Klicka för support
Stäng supportfönster