Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Information som gäller förskolor och grundskolor

Händelseutvecklingen av covid-19 förändras kontinuerligt och Folkhälsomyndigheten följer läget och gör regelbundna riskbedömningar för smittspridning i Sverige. Håbo kommun följer händelseutvecklingen och har kontakt med ansvariga myndigheter.

Folkhälsomyndigheten - Information till förskola och skolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolverket - Coronaviruset och covid-19 - regler för skolor och förskolorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsen - Information om coronaviruset och covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Minska smittspridning

För att minska risken för smittspridning ska barn, elever och personal vara uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva, illamående, huvudvärk och muskel- och ledvärk.

Barn, elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till skolan.

Elever som är friska ska gå till skolan och barn som är friska kan gå till förskolan.

Om du har ett infektionskänsligt barn och är fundersam på om barnet ska gå till skolan eller förskolan ska du kontakta din behandlande läkare för bedömning.

Förskola

Är barnet friskt, och vårdnadshavare bedömer att det är lämpligt att barnet är på förskolan, tas barnet emot som vanligt.

Det här gäller på de kommunala förskolorna

Om barnet har symtom på luftvägsinfektion som snuva, hosta, ont i halsen eller feber ska det stanna hemma. Det gäller även vid milda symtom. Vänta minst två dygn efter att barnet blivit friskt innan det går tillbaka till förskolan.

Frånvaro anmäls enligt de ordinarie rutiner som finns. Eftersom förskolans öppettider kan komma att påverkas är det mycket viktigt att ni meddelar närvaro respektive frånvaro.

Om ett barn insjuknar under dagen kontaktas vårdnadshavare som hämtar barnet så snart som möjligt.

Avgift

Avgiften för förskola och pedagogisk omsorg faktureras som vanligt. Om det blir en förändring på avgiften justeras det i efterhand.

Grundskola och fritidshem

Skolplikt

Elever som går i grundskolan eller motsvarande skolformer, har skolplikt och förväntas därför vara i skolan. I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan.

Om en elev insjuknar under skoldagen eller på fritids kontaktas vårdnadshavare. Eleven hämtas så snart som möjligt, alternativt går hem själv.

Frånvaro

Det är viktigt att du som vårdnadshavare anmäler frånvaro enligt de ordinarie rutiner som finns. I de fall det riskerar att bli en längre frånvaro ska rektor kontaktas för en dialog om elevens skolgång.

Avgift

Avgiften för fritidshem faktureras som vanligt. Om det blir en förändring på avgiften justeras det i efterhand.

Stängning av förskolor och skolor

Om regeringen beslutar att stänga förskolor och skolor skickas informationsbrev till vårdnadshavare och information läggs även ut på hemsidan.

I nuläget förbereder förvaltningen, tillsammans med ansvariga rektorer i förskolan och i grundskolan, verksamheten om ett sådant beslut skulle fattas.

Vad händer om regeringen beslutar om stängning av skolor, förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet?

Vid en skolstängning kommer undervisningen att ske på distans. Skollokalerna är stängda för undervisning, men eleverna har fortfarande undervisning och skolplikten gäller. Eleverna ska totalt sett få den undervisningstid de har rätt till enligt skollagen. Detta kan innebära att läsårstiderna förändras.

Omsorg på förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet kommer endast att erbjudas:

 • barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet
 • barn i behov av särskilt stöd

Du som är vårdnadshavare

Samhällsviktig verksamhet

Du som vårdnadshavare har möjlighet att anmäla behov av omsorg om din arbetsinsats är nödvändig för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet, på en acceptabel nivå. Det är din arbetsgivare som gör bedömningen om din arbetsinsats krävs i verksamheten. Du behöver alltså föra en dialog med din arbetsgivare/verksamhetsutövare.

Du har bara rätt till omsorg om du inte kan ordna omsorg om barnet på annat sätt. Om det finns två vårdnadshavare och bara en av er deltar i samhällsviktig verksamhet är utgångspunkten att den andra ta hand om barnet.

Barn i behov av särskilt stöd

Barn och elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i förskola eller fritidshem.

Anmälan om omsorgsbehov

Ett e-formulär läggs ut på Håbo kommuns hemsida om ett beslut om stängning fattas. Där anmäler behov av omsorg.

Du som är elev

Dina lärare undervisar dig på distans. Du får information från din skola om hur din skoldag ser ut.

Du som är arbetsgivare/verksamhetsutövare

Gör en bedömning av om du bedriver samhällsviktig verksamhet.

Med samhällsviktig verksamhet avses en verksamhet som uppfyller minst ett av följande villkor:

 • Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället.
 • Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt.

I bedömningen ska du

 • bedöma hur personalberoende den samhällsviktiga verksamheten är,
 • identifiera vilka arbetstagare som har en nyckelroll eller nyckelkompetens.

Tänk på att

 • ta hänsyn till stödjande tjänster som verksamheten är särskilt beroende av. Exempel på sådana är lokalvård, tvätt av skyddskläder, IT-support, med mera.
 • bedöma behovet av samtlig personal, dvs. både ordinarie personal och personal som anställts för att tillfälligt stärka upp samhällsviktig verksamhet.

När bedömningen är gjord ska du

 • ta ställning till vilka arbetstagare tillika vårdnadshavare som behövs för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet,
 • meddela aktuell arbetstagare/vårdnadshavare att denna behövs för att bedriva samhällsviktig verksamhet,
 • be arbetstagaren att anmäla eventuellt behov av om omsorg vid en stängning av förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet.
 • om huvudmannen begär intyg från vårdnadshavaren, ska du intyga att arbetstagaren är i behov av omsorg. OBS: Det är mycket viktigt att ta i beaktande att ett intyg inte ska innehålla detaljerade beskrivningar av arbetsuppgifter eller kompetenser.

Du ska inte

 • anmäla att din verksamhet är samhällsviktig till huvudmannen (kommunen eller enskild huvudman). Du behöver bara styrka detta om huvudmannen önskar intyg för en arbetstagare.

Sidansvarig: Louise Lightowler

2020-09-25

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster