Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Trygghet och samverkan

Håbo kommun ska vara och upplevas som en säker och trygg kommun för alla som bor, verkar och besöker Håbo. Därför arbetar vi bland annat med trygghetsvandringar, den fysiska miljön och samverkar såväl inom kommunens som med externa aktörer.

Ring alltid 112 för att larma polisen vid akuta ärenden. Ring 114 14 om du vill komma i kontakt med polisen, exempelvis för att lämna tips eller anmäla brott som inte kan anmälas via e-tjänst.

Polisens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Räddningstjänstens uppgift är att förhindra och/eller begränsa skador på människor, egendom eller miljö.

År 2008 bildade Enköping och Håbo kommuner ett förbund för kommunernas räddningstjänster. Kommunalförbundet styrs av en politiskt vald direktion som ansvarar för förbundets verksamhet. Direktionen består av sex politiker med tre politiker från vardera kommun.

Räddningstjänsten Enköping/Håbo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så här arbetar kommunen för en ökad trygghet

I Håbo kommun samverkar förvaltningarna med varandra om exempelvis ökad trygghet och brottsförebyggande frågor. Verksamheter som exempelvis barn- och utbildning, kultur- och fritidsverksamhet samt socialtjänst har ett nära samarbete. I arbetet samverkar också kommunen med externa aktörer.

Syftet med nattvandring är att stärka intresset för vuxenvandring och öka vuxennärvaron i miljöer där ungdomar vistas.

Nattvandringsbidraget ger föreningslivet möjlighet att stärka sin klubbkassa och vid vandring träffa, ungdomar, föräldrar och nya målgrupper för medlemsvärvning med mera.

Nattvandring i kommunen

Varje år skriver Håbo kommun och polisen ett gemensamt medborgarlöfte. Syftet med medborgarlöftet är att Håbo kommun och polisen ska arbeta tillsammans för att öka medborgarnas upplevda trygghet i kommunen. Parterna ska genomföra ett antal aktiviteter varje år som ska bidra till att öka den upplevda tryggheten.

Medborgarlöftet är ett resultat av att polisen och kommunen har tagit fram en samverkansöverenskommelse. Överenskommelsen ska göra det tydligare hur parterna ska jobba tillsammans för att förebygga brott och öka den upplevda tryggheten i kommunen.

Medborgarlöfte med polisen

Håbo kommun arbetar med den fysiska arbetsmiljön. Det handlar om alltifrån kontroll av belysning på kommunal mark, klottersanering på kommunala byggnader, daglig skötsel som gräsklippning, planering av nya bostadsområden med mera.

Ser du något som behöver förbättras eller åtgärdas? Meddela gärna oss genom att felanmäla det. Felanmälan

Trygghetsgruppen består representanter från kommunens förvaltningar och externa aktörer som exempelvis polisen, räddningstjänsten, centrumägarna och väktare.

Trygghetsgruppen träffas cirka var sjätte vecka med syftet att i samverkan skapa en samlad lägesbild och arbeta förebyggande i syfte att reducera brottslighet och dess följdverkningar för ett hälsosammare och tryggare Håbo.

Arbetet utgår ifrån samverkansavtal och medborgarlöfte som är tecknat mellan Håbo kommun och polisen.

Två gånger per år genomförs trygghetsvandringar för att inventera den fysiska miljön. Syftet är att uppmärksamma åtgärder som behöver göras för att öka den upplevda tryggheten.

Du som bor eller verkar i ett område vet ofta vilka platser som upplevs vara trygga och vilka som inte upplevs som lika trygga. Informera gärna oss om platser du upplever som otrygga. Din kunskap är viktig för att kunna förändra och förbättra i ett bostadsområde.

I kommunen finns det flera funktioner som kan aktiveras vid en kris.

Kommunens krishanteringsarbete utgår från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gemensamma grunder som fokuserar på områdena inriktning, samordning, ledning och samverkan. Syftet är att stödja den verksamhet som är påverkad av händelsen så att den så snart som möjligt kan återgå till normal drift.

Den centrala krishanteringsorganisationen består av:

  • en inriktnings- och samordningsfunktion
  • ett krisledningsstöd (tjänstepersoner)
  • en krisledningsnämnd (politiker).

Läs mer om kommunens krishanteringsorganisation

Stöd och kontakt med ungdomar

Många av kommunens olika verksamheter arbetar på olika sätt för en trygg och säker kommun. När det gäller ungdomar är det främst skolan, socialtjänsten och Kultur- och fritidsförvaltningen som verkar för att ge barn och ungdomar en så bra start i livet som möjligt.

Elevhälsan i Håbo kommun har en hög kompetens. Här finns kuratorer, skolsköterskor, skolpsykologer samt specialpedagoger. Elevhälsans ska stötta, förebygga och främja elevers hälsa och utveckling för elever och elevgrupper inom våra skolor. Skolan samverkar alltid med berörda vårdnadshavare.

Elevhälsan

Ungdomscoachernas syfte är att hjälpa ungdomen till en meningsfull vardag med skola/ arbete och fritid.

Arbetet med ungdomen sker tillsammans med dennes nätverk. Ansökan om ungdomscoach sker genom socialförvaltningens myndighetsenhet eller att du själv tar kontakt med kommunens ungdomscoacher.

Kommunens ungdomscoacher Länk till annan webbplats.

Det finns två fritidsgårdar i Håbo kommun. I Bålsta finns Generator och i Skokloster finns Slottsgården.

Fritidsgårdarna är en gemensam plats för ungdomar att vara på. På fritidsgården finns vuxna som jobbar nära ungdomarna, men som också sätter gränser och lyssnar. Ungdomar får möjlighet att göra praktik på fritidsgården för att känna sig inkluderade, delaktiga och att det verkligen är ”deras lokal”.

Fritidsgårdarna

Socialjouren är socialtjänstens jourverksamhet efter kontorstid. Hit kan du ringa på kvällar och helger om du behöver hjälp.

Socialjouren i Uppsala län

Telefon: 018-15 00 00

Måndag–fredag 16.00–01.00.
Lördag–söndag, helgdag 14.00–01.00.

Mer om socialjouren i Uppsala län Länk till annan webbplats.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster