Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Kommunens krishanteringsorganisation

I kommunen finns det flera funktioner som kan aktiveras vid en kris.

Kommunens krishanteringsarbete utgår från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gemensamma grunder som fokuserar på områdena inriktning, samordning, ledning och samverkan. Syftet är att stödja den verksamhet som är påverkad av händelsen så att den så snart som möjligt kan återgå till normal drift.

Syftet med den centrala krishanteringen är att den ska ansvara för samordning av förvaltningarnas krishanteringsarbete vid en samhällsstörning eller extraordinär händelse, att ta fram en aktuell lägesbild och att samverka med andra aktörer, myndigheter och kommuner. Den centrala krisledningen ska också ansvara för att myndigheter med särskilt ansvar vid kris, till exempel länsstyrelsen och MSB får aktuella lägesbilder från kommunen.

Den centrala krishanteringsorganisationen består av:

  • en inriktnings- och samordningsfunktion
  • ett krisledningsstöd (tjänstepersoner)
  • en krisledningsnämnd (politiker).

Inriktnings- och samordningsfunktionen är ett forum för verksamhetsansvariga och externa aktörer som direkt påverkas eller kan komma att påverkas av en samhällsstörning. Syftet med funktionen är att representanterna kan träffa överenskommelser om aktörsgemensam inriktning och samordning av åtgärder.

Funktionen är tänkt att endast aktiveras vid behov. I en mindre händelse kan det räcka att man kort samlas för att skapa en lägesbild och sedan återgår alla till sitt uppdrag. Vid en större händelse kan man behöva träffas flera gånger för att tillsammans komma överens om inriktningen på insatserna. Varje aktör fattar egna beslut om hur arbetet ska genomföras i den egna organisationen.

Kommunen, som ansvarig för det geografiska området, ska kunna erbjuda och leda inriktnings- och samordningsfunktionen om någon aktör påtalar ett behov av samordning och samverkan.

Till krisledningens stöd finns det ett krishanteringsstöd (ISF-stöd) som består av tjänstepersoner som valt att vara en del av den centrala krishanteringen. Krishanteringsstödet organiseras enligt en modell där funktioner och funktionskort är ett stöd i arbetet. Funktionskorten preciserar vilket uppdrag varje funktion har.

Krishanteringsstödet arbetar på uppdrag av ISF med att till exempel ta fram information, skapa en samlad lägesbild, göra analyser eller kalla in personal vid behov.

Ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) är kommunens krisledningsnämnd. Krisledningsnämndens uppdrag är att besluta i ärenden som till exempel har stor ekonomisk betydelse eller som går utanför ordinarie nämnds mandat.

Krisledningsnämnden ska hållas informerad och uppdaterad om händelsen även om den inte är aktiverad.

Det är ordförande i krisledningsnämnden som beslutar om nämnden ska aktiveras.

Läs mer om krisledningsnämnden

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster