Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Vanhustenhuoltoa suomen kielellä suunnitellaan Pomonaan

Kunnostustyöt vanhustentalo Pomonassa Bålstassa on suunniteltu saatavan päätökseen kevään 2026 aikana. Suunnitelmana on, että töiden päätyttyä yksi osastoista suunnataan suomenkielisille kunnanhallituksen päätöksen mukaan. Täten kunnan ruotsinsuomalaiset, jotka tarvitsevat erityisasunnon, voivat hakea paikkaa tältä uudelta osastolta, jossa asukkaat voivat kommunikoida suomen kielellä sekä henkilökunnan kanssa että keskenään.

Catherine Öhrqvist toimii puheenjohtajana sekä kunnanhallituksessa että neuvonpidossa ruotsinsuomalaisten kanssa ja painottaa päätöksen tärkeyttä:

Osaston avaaminen suomenkielisille on ollut erittäin toivottu toimenpide ruotsinsuomalaisten keskuudessa, joten on ilahduttavaa, että se nyt toteutuu. Toimeksiantooni kuuluu seurata kunnan kehitykselle tärkeitä kysymyksiä, ja päätös tässä tärkeässä kysymyksessä tuntuu merkitykselliseltä.

Taustaa

Kysymystä paikkojen tarpeesta tulevaisuuden vanhustenhuollossa Håbossa on analysoitu jo jonkin aikaa. Syksyllä 2022 toteutettiin selvitys suomenkielellä tarjottavan vanhustenhuollon kysynnän ja tarpeen kartoittamiseksi nyt ja tulevaisuudessa. Tulokset osoittavat, että enemmistö vastaajista joko tarvitsee tai tulee tarvitsemaan vanhustenhuoltoa vanhustenasuntona ja suomenkielisenä kotipalveluna. Tätä hoivaa toivotaan saatavan suomen kielellä, koska se luo turvallisuuden ja yhteisöllisyyden tunteen.

Keväällä 2023 toteutettiin selvitys, jonka tarkoituksena oli esitellä ehdotuksia siitä, miten taloja osoitteissa Plommonvägen 2, 4 ja 6 voidaan käyttää vanhustenhuollon ja muiden yhteiskunnalle tärkeiden toiminta-alueiden tarpeiden tyydyttämiseen. Keskustelujen ja selvitysten jälkeen, kunnan suomenkielisten viime vuosina esittämät toivomukset huomioiden, kunnanhallitus päätti hyväksyä selvityksen ja kehotti kunnanvaltuuston ryhmänjohtajia jatkamaan toimitilojen, joista käytettiin nimitystä Pomona, suunnittelua kunnan vanhusten, suomenkieliset mukaan luettuna, käyttöön.

Olemme kamppailleet tämän asian puolesta jo monia vuosia ja minun on melkein pakko saada kuulla lupaus vanhustenhuolto-osastosta suomenkielisille vielä kerran, sanoo Arvo Väisänen, Håbon asukas ja aloitteentekijä kansalaisehdotukselle Vanhustentalosta Håbon suomenkielisille vanhuksille.

Suomen kielen hallitseminen katsotaan eduksi

Karin Borgström, hoito- ja erityishuoltohallinnon hallintopäällikkö Håbon kunnassa, kertoo, että suomen kielen hallitseminen katsotaan Håbon kunnan työntekijöillä eduksi, mutta suomea puhuvien työntekijöiden rekrytointi on vaikeaa.
Kunnan hoitohenkilöstön työpaikkailmoituksissa suomen kielen taito katsotaan eduksi, mutta suomea puhuvan henkilökunnan rekrytointi on vaikeaa. Siksi harkitsemme hoivasuomen kurssien tarjoamista henkilökunnalle ennen kuin osasto suomenkielisille avataan, sanoo Karin Borgström.

Håbon kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen ja siksi kunnan on tarjottava vanhuksille hoitoa täysin tai olennaiselta osin suomen kielellä niille kunnan asukkaille, jotka sitä haluavat.

 

Finsk äldreomsorg planeras på Pomona

Upprustningen av äldreboendet Pomona i Bålsta planeras vara klar under våren 2026. När upprustandet är klart är planen att en av avdelningarna ska ha en finsk inriktning, enligt ett beslut fattat av kommunstyrelsen. Det ger kommunens sverigefinländare som har behov av särskilt boende möjlighet att ansöka om plats på den nya avdelningen, där boende kommer kunna kommunicera på finska med både personalen och varandra.

Catherine Öhrqvist är ordförande i både kommunstyrelsen samt det sverigefinska samrådet och betonar vikten av beslutet:


Att öppna en finsk avdelning har varit en högt önskad åtgärd bland sverigefinländarna, så det är glädjande att detta nu blir verklighet. I mitt uppdrag följer jag frågor av betydelse för kommunens utveckling och det känns betydelsefullt att ha tagit beslut i denna viktiga fråga.

Bakgrund

Frågan om kommande platsbehov inom äldreomsorgen i Håbo har varit föremål för analys under en tid. En utredning genomfördes hösten 2022 för att kartlägga efterfrågan och behovet av finskspråkig äldreomsorg nu och i framtiden. Resultaten visar att majoriteten av de svarande antingen är, eller kommer att vara, i behov av äldreomsorg i form av äldreboende och hemtjänst på finska. Önskemålet är att få denna omsorg på finska för att känna trygghet och gemenskap.

Under våren 2023 genomfördes en utredning för att presentera förslag på hur Plommonvägen 2, 4 och 6 kan användas för att tillgodose behoven inom äldreomsorgen och andra samhällsviktiga områden. Efter diskussioner och utredningar, inklusive önskemål från de finsktalande i kommunen under de senaste åren, beslutade kommunstyrelsen att godkänna utredningen och uppmanade gruppledarna i kommunfullmäktige att arbeta vidare med frågan om hur verksamhetslokalerna, benämnda Pomona, kunde utvecklas till gagn för kommunens äldre, inklusive de finsktalande.

Vi har kämpat för detta under många år och jag är nästan tvungen att höra löftet om en finsk äldreomsorgsavdelning en gång till, säger Arvo Väisänen, Håbobo och initiativtagare till medborgarförslaget Ett äldreboende för finsktalande äldre i Håbo.

Meriterande att vara finskspråkig

Karin Borgström, förvaltningschef på vård- och omsorgsförvaltningen i Håbo kommun, berättar att det som anställd i Håbo ses som meriterande att vara finskspråkig, men att det är svårt att rekrytera personal som pratar finska.
I kommunens utannonserade tjänster för vårdpersonal ses det som meriterande att kunna finska, men det är svårt att rekrytera finsktalande personal. Därför överväger vi att erbjuda kurser i vårdfinska för personalen inför öppnandet av den finska avdelningen, säger Karin Borgström.

Håbo kommun ingår i finskt förvaltningsområde och har därmed en skyldighet att erbjuda äldrevård helt eller till väsentlig del på finska för de kommuninvånare som önskar det.

Sidansvarig: Kultur- och fritidsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster