Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Äidinkielen opintojen kannustuspalkinto – Äikkäporkkana

Äidinkielen opintoihin suomen kielessä kannustava palkinto Äikkäporkkana jaetaan ensimmäistä kertaa Håbon kunnan kouluissa. Gröna Dalenskolanin oppilaat Ellen Holmberg ja Ella Holmberg ovat kaksi tämän vuoden palkinnon saajaa.

Nykyisin kolmisenkymmentä oppilasta osallistuu suomen kielen äidinkielenopetukseen Håbon kunnan kouluissa. Viikkojen 23-24 aikana he kaikki saavat vuoden äidinkielen opintoja äidinkielessä kannustavan Äikkäporkkana-palkinnon.

Ellen Holmberg ja Ella Holmberg kertovat opiskelevansa suomea, koska he haluavat säilyttää kielen ja se on hauskaa. He ottavat kiitollisina vastaan äidinkielen opintojen kannustuspalkinnon, joka tänä vuonna jaetaan kirjoina.

Sekä Ellen että Ella jatkavat joko suomen kielen opiskelua syksyllä tai vaihtavat vähemmistökielen saameen, koska heillä on oikeus opiskella kumpaakin kieltä juurtensa vuoksi.

Äidinkieli on tärkeä identiteetille ja itsetunnolle

Håbon kunnan ruotsinsuomalaisten kanssa käydyssä neuvonpitokokouk-sessa syksyllä 2019 päätettiin kannustaa kaikkia suomen kieltä opiskelevia oppilaita. Kunta pyrkii tukemaan lasten ja nuorten kielellistä kehitystä, erityisesti lukutaitoa parantavin tukitoimin. Äikkäporkkana on palkinto, jota Håbo tukee suomen kielen hallintokuntana.

Håbon kunta järjestää opetusta suomen kielessä katkeamattomana ketjuna aina esikoululuokasta lukioon saakka. Äidinkielellä on suuri merkitys oppilaan identiteetille ja itsetunnolle. Oppilaan kulttuurillisen identiteetin lisäksi opetuksella kansallisissa vähemmistökielissä on elvyttävä vaikutus kieleen. Kyse on uhatun kielen elvyttämisestä, mikä on tärkeää, koska vähemmistökielet ovat osa Ruotsin kulttuuriperintöä.

Suomen kielen hallintoalue

1. tammikuuta 2010 Ruotsissa tuli voimaan laki, jonka tarkoituksena on vaalia kansallisia vähemmistöjä ja vähemmistökieliä. Laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä vahvistaa kansallisten vähemmistöjen oikeuksia ja sen tarkoituksena on helpottaa niitä säilyttämään ja kehittämään omaa kulttuuriaan ja kieltään. Lain voimaantulon yhteydessä Håbon kunta liittyi suomen kielen hallintoalueeseen. Hallintoalueeseen kuuluvana kuntana kunnalla on erityinen vastuu suomen kielen aseman vaalimisesta.

Nykyisin suomen kielen hallintoalueeseen kuuluu 66 kuntaa. Joissakin kunnista oppilaiden suomen kielen opiskelua kannustetaan äidinkielen kannustuspalkinnolla Äikkäporkkana.

Modersmålpris – Äikkäporkkana

Det finska modersmålspriset Äikkäporkkana delas ut för första gången på skolorna i Håbo kommun. Två av årets pristagare är Ellen Holmberg och Ella Holmberg på Gröna Dalenskolan.

I dagsläget läser ett trettiotal elever finska som modersmål på skolorna i Håbo kommun. Under veckorna 23-24 får de alla ta emot årets modersmålspris Äikkäporkkana.

Ellen Holmberg och Ella Holmberg berättar att de läser finska för att bevara språket och för att det är roligt. De tar tacksamt emot sina modersmålspris som i år delas ut i form av böcker.

Både Ellen och Ella kommer antingen att fortsätta läsa finska i höst eller byta till minoritetsspråket samiska, eftersom de har rätt att studera språken tack vare sina rötter.

Modersmålet har stor betydelse för identitet och självkänsla

Under ett Sverigefinskt samrådsmöte i Håbo kommun, hösten 2019, bestämdes det att alla elever som studerar finska skulle uppmuntras med ett modersmålpris. Kommunen eftersträvar att stötta barn och ungdomars språkutveckling, särskilt satsningar som stärker läsning. Äikkäporkkana är ett pris som stöds av Håbo kommuns finska förvaltningsområde.

Håbo kommun ordnar undervisning i finska i en obruten kedja från förskoleklass till gymnasium. Modersmålet har stor betydelse för elevens identitet och självkänsla. Förutom att stärka elevens kulturella identitet bidrar undervisning i nationella minoritetsspråk till språkrevitalisering. Det handlar om att återuppliva ett hotat språk och är viktigt eftersom de nationella minoritetsspråken är en del av det svenska kulturarvet.

Finskt förvaltningsområde

Från den 1 januari 2010 gäller en lag i Sverige som ska värna nationella minoriteter och minoritetsspråk. Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk stärker de nationella minoriteternas rättigheter och ska underlätta för dem att behålla och utveckla sin kultur och sitt språk. I samband med att lagen trädde i kraft blev Håbo kommun förvaltningsområde för finska språket. Som förvaltningsområde har kommunen ett särskilt ansvar för att värna om det finska språkets ställning.

Idag är 66 kommuner finska förvaltningsområden. I några av dessa kommuner uppmuntras elever att studera finska med hjälp av modersmålspriset Äikkäporkkana.

Sidansvarig: Kultur- och fritidsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster