Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Omvandla sida till PDF

1 – Ritningsstandard (Projektering)

1.1 – Allmänt

Ritningsnummer bestäms projektspecifikt i samråd med Håbo kommun.

1.2 – VA

1.2.1 – Bygghandling

Bygghandlingar ska godkännas av beställaren innan de får märkas bygghandling.

Bygghandlingar ska innehålla alla VA-ledningar och anordningar med benämning, dimensioner, materialslag, markhöjder, höjder på betäckningar (brunns- och ventillock) och vattengångshöjder. Allt som ingår i VA-systemet ska ha samma beteckning på byggritning och koordinatlista samt vara koordinatbestämda och kodade enligt Håbo kommuns kodlista för VA, se avsnitt 5.3.3.

Inmätning

Generella krav på inmätning av VA objekt för bygghandlingar

 • All mätning ska göras enligt SIS-TS 21143:2013. Toleranser ska vara enligt HMK-Ge:D, bilaga F.
 • Alla bygghandlingar ska märkas med koordinatsystem i plan respektive höjd.
 • Koordinatsystem i plan: Bygghandlingar ska redovisas i SWEREF 99 18 00. 
 • Koordinatsystem i höjd: Bygghandlingar ska redovisas i Håbo kommuns höjdsystem RH2000.
 • Alla inmätningar ska ske med utgångspunkt från Håbo kommuns höjdfix- och polygonnät. 
 • Kodning och redovisning ska göras enligt kodlista, se avsnitt 5.3.3.

Krav på va-objekt och va-detaljer

 • Alla objekt och detaljer ska mätas in och redovisas.
 • Det ska framgå hur de nya objekten är anslutna till befintligt VA.
 • Borttagna/ej existerande objekt ska tas bort från ritningen.
 • Kvarvarande VA-objekt som ej är i drift som t ex proppade ledningar ska också redovisas.
 • Det är viktigt att varje punkttyp och linjetyp införs på respektive lager (enligt kodlista). 
 • Lager som tillkommer utöver kodlistan, ska ha ett filnamn som anges i klartext.
 • Där befintliga ledningar korsas eller går parallellt ska både de nya och befintliga ledningarna mätas in och redovisas.
 • Dimensions- och materialbyten redovisas via frånpunkt och tillpunkt för ledningarna.
 • Koordinatbestämning x,y för centrum av ledning och z för vattengång.

För Brunnar och anordningar (punktobjekt) ska anges:

 • Objekttyp( VSV SNB VBP STB etc)
 • Dimension
 • Material( PVC BTG PP etc) samt material på betäckning
 • Vattengång
 • Utformning (t.ex. teleskopisk, stalp, sandfång)

För ledningar ska anges:

 • Ledningsmaterial (PVC BTG PP PEM etc)
 • Dimension
 • Typ (t.ex. Pragma Terra)
 • Utformning (t.ex infodring)
 • Ändpunkter
 • Vattengång anslutningspunkter på serviser
 • Förgreningar brytpunkter (vertikala och horisontella)

1.2.1.1 - Leverans

Byggritningar ska vara i färg och vara i en skala som överenskommes med kommunen inför varje projekt. Inmätta objekt redovisas och överlämnas till kommunen.

Granskningshandlingar Ska levereras digitalt i PDF ritformat. Håbo kommun tillhandahåller systemfiler (kodlista, symboler, linjetyper och attribut) och standardritning till AutoCAD som är anpassade för Håbo kommun. Texter ska levereras i redigerbart format. Samtliga handlingar ska vara märkta "GRANSKNINGSHANDLING". 

Färdig godkänd bygghandling Ska levereras digitalt som ovan samt i dwg/dxf- och pdf-format som 3 stycken kompletta omgångar i A1 vikta i A4 format samt med utskrivna texter i A4 format. Sådan handling ska vara märkt ”BYGGHANDLING” och signerad av kommunens projektledare. 

1.2.1.2 - Övrigt

Ytterligare information kan inhämtas hos Håbo kommun, VA-enheten,  via kommunens växel 0171-52500.

1.2.2 – Relationshandlingar

Relationshandlingar kallas de handlingar, dokument och ritningar som redovisar hur VA-systemet är anlagt i verkligheten.

Innan inkoppling får ske på kommunens nät ska relationshandlingar i form av relationsritningar och koordinatlista finnas.

Relationsritningar redovisar alla VA-ledningar och anordningar med benämning, dimensioner, materialslag, markhöjder, höjder på betäckningar (brunns- och ventillock) och vattengångshöjder. Allt som ingår i VA-systemet ska ha samma beteckning på relationsritning resp. koordinatlista samt vara koordinatbestämda och kodade enligt Håbo kommuns kodlista för VA, se avsnitt 5.3.3.

1.2.2.1 - Inmätning

Systemkrav 

 • All mätning ska göras enligt SIS-TS 21143:2013. Toleranser ska vara enligt HMK-Ge:D, bilaga F.
 • Alla relationshandlingar ska märkas med koordinatsystem i plan respektive höjd.
 • Koordinatsystem i plan: Relationshandlingar ska redovisas i SWEREF 99 18 00
 • Koordinatsystem i höjd: Relationshandlingar ska redovisas i Håbo kommuns höjdsystem RH2000. 
 • Alla inmätningar ska ske med utgångspunkt från Håbo kommuns höjdfix- och polygonnät. 
 • Kodning och redovisning ska göras enligt kodlista, se avsnitt 5.3.3

Krav på inmätta va-objekt och va-detaljer

 • Alla objekt och detaljer ska mätas in och redovisas.
 • Det ska framgå hur de nya objekten är anslutna till befintligt VA.
 • Borttagna/ej existerande objekt ska tas bort från ritningen.
 • Kvarvarande VA objekt som ej är i drift som t ex proppade ledningar ska också redovisas.
 • Det är viktigt att varje punkttyp och linjetyp införs på respektive lager (enligt kodlista). 
 • Lager som tillkommer utöver kodlistan, ska ha ett filnamn som anges i klartext.
 • Där befintliga ledningar korsas eller går parallellt ska både de nya och befintliga ledningarna mätas in och redovisas.
 • Dimensions- och materialbyten redovisas via frånpunkt och tillpunkt för ledningarna.
 • Koordinatbestämning x,y för centrum av ledning och z för vattengång.

För Brunnar och anordningar ( punktobjekt ) ska anges:

 • Anläggningsår
 • Objekttyp( VSV SNB VBP STB etc)
 • Dimension
 • Material( PVC BTG PP etc) samt material på betäckning
 • Vattengång
 • Utformning (t.ex. teleskopisk, stalp, sandfång)

För ledningar ska anges:

 • Anläggningsår
 • Ledningsmaterial ( PVC BTG PP PEM etc)
 • Dimension
 • Typ (t.ex. Pragma Terra)
 • Utformning (t.ex infodring)
 • Ändpunkter
 • Vattengång anslutningspunkter på serviser
 • Förgreningar brytpunkter (vertikala och horisontella)

1.2.2.2 - Leverans

Allmänna krav

Relationshandlingar ska tas fram för samtliga. Handlingarna ska vara godkända av beställaren och levereras senast 10 arbetsdagar före slutbesiktning. Handlingarna ska som regel levereras i pappersformat likväl som i digitalt format enligt nedan.  

Pappersformat

Relationsritningarna ska vara i färg på vitt papper och i samma skala som bygghandling. Inmätta objekt redovisas och överlämnas till kommunen. Leverans ska ske i 3 stycken kompletta omgångar i A1 format vikta i A4 format. Sådan handling ska vara märkt ”RELATIONSHANDLING”.

Digitala format

Ritningar ska levereras i AutoCAD ritformat (dwg/dxf) samt pdf-format och tabeller i Excelformat (xlsx).  Lämnar man information om objekten i tabellform, måste dessa kopplas till ritningen. I enskilda fall kan eventuellt annat leveransformat användas i överenskommelse med Håbo kommuns kart- och mätansvariga personer. Exempelfil samt kodlista hittas som bilaga till avsnittet 1.2.2.3 för AutoCad. 

1.2.2.3 – Autocad-& Excelanvändare

Se bifogad fil under relaterad information.

1.2.3 – Sekretess

Ritningar och handlingar som berör kommunalt VA är i många fall belagda med någon form av skydd eller sekretess. Detta styrs bland annat av livsmedelsverkets föreskrifter.

Exempel på information som är känslig ur säkerhetssynpunkt är kartor och ritningar över råvattentäkter, vattenverk och distributionsanläggningar men även tekniskt driftinformation.

Tänk på att handlingar som är känsliga ur säkerhetssynpunkt ska skyddas mot obehörig åtkomst och inte får lämnas ut till tredje part utan tillstånd från VA-huvudmannen.

Tänk på att den som inte har behov av uppgifterna för att utföra sitt arbete inte ska ha tillgång till dessa.

Tänk efter före!

1.3 – Gata/Park

1.3.1 – Förfrågningshandling/Bygghandling

Förfrågningshandlingar/Bygghandlingar ska upprättas och levereras enligt avrop/upphandling. Handlingar ska godkännas av beställaren innan de märks förfrågnings- bygghandling.

1.3.1.1 - Projektering

Lagernamn för gatu- och parkanläggningar ska anges i klartext, t.ex kantsten, eller enligt beställarens anvisningar. Dessa ska projekteras i plan (x,y) och höjd (z).

1.3.1.2 - Digitalt

Leverans

Handlingarna ska vara märkta ”GRANSKNINGSHANDLING” alt. ”BYGGHANDLING” samt levereras i digitalt format enligt nedanstående krav.

Allmänna krav på digital hantering

 • Handlingarna ska levereras i dwg/dxf-format och pdf-format.
 • Lagernamn för gatu- och parkanläggningar ska anges i klartext, t.ex kantsten, eller enligt beställarens anvisningar.
 • Koordinater ska redovisas digitalt i en koordinatförteckning kopplad till ritning, i dwg/dxf-format eller i Excel-format.
 • Koordinatsystem i plan: SWEREFF 99 18 00.
 • Koordinatsystem i höjd RH2000.
 • Alla inmätningar ska ske med utgångspunkt från Håbo kommuns höjdfix och polygonnät. 
 • All mätning ska göras enligt SIS-TS 21143:2013. Toleranser ska vara enligt HMK-Ge:D, bilaga F.

Byggritningar

Byggritningar ska vara i färg och vara i en skala som överenskommes med kommunen inför varje projekt. Inmätta objekt redovisas och överlämnas till kommunen.

Granskningshandlingar

Ska levereras digitalt i PDF ritformat. Håbo kommun tillhandahåller systemfiler (kodlista, symboler, linjetyper och attribut) och standardritning till AutoCAD som är anpassade för Håbo kommun. Texter ska levereras i redigerbart format. Samtliga handlingar ska vara märkta "GRANSKNINGSHANDLING". 

Färdig godkänd bygghandling

Ska levereras digitalt som ovan samt i dwg/dxf- och pdf-format som 3 stycken kompletta omgångar i A1 vikta i A4 format samt med utskrivna texter i A4 format. Sådan handling ska vara märkt ”BYGGHANDLING” och signerad av kommunens projektledare. 

1.3.1.3 - Pappersformat

Leverans ska ske i pappersformat dels som 1 stycken komplett omgång i A1 format vikt i A4 format samt utskrivna texter i A4 format. Sådan handling ska vara märkt ”FÖRFRÅGNINGSHANDLING alt. BYGGHANDLING”.

1.3.2 – Relationshandlingar

Relationshandlingar ska upprättas fullt färdiga och senast 10 arbetsdagar före slutbesiktning överlämnas till beställaren. Relationshandlingar ska godkännas av beställaren innan slutbesiktningen utförs.

1.3.2.1 - Inmätning och digital hantering

Inmätning

Inmätta objekt för gatu- och parkanläggningar ska anges i klartext, t.ex kantsten, eller enligt beställarens anvisningar. För gatu- och parkanläggningar ska lägen i plan och höjd redovisas för körbanekant, mittlinje, bakkant gångbana/väg samt alla nya anläggningsdelar som t ex trafikskyltar, belysning, papperskorgar, kantsten m m. Dessa ska vara inmätta i plan (x,y) och höjd (z) och ha samma nummer på koordinatförteckningen som i relationsritning. Handlingarna ska vara märkt ”RELATIONSHANDLING” samt levereras i digitalt format enligt nedanstående krav.

 

Allmänna krav på inmätning och digital hantering

 • Alla relationshandlingar ska märkas med koordinatsystem i plan respektive höjd.
 • Handlingarna ska levereras i dwg/dxf-format och pdf-format.
 • Koordinater ska redovisas digitalt i en koordinatförteckning, i dwg/dxf-format eller i Excel-format.
 • Koordinatsystem i plan: SWEREFF 99 18 00.
 • Koordinatsystem i höjd: RH2000. 
 • Alla inmätningar ska ske med utgångspunkt från Håbo kommuns höjdfix och polygonnät. 
 • All mätning ska göras enligt SIS-TS 21143:2013. Toleranser ska vara enligt HMK-Ge:D, bilaga F.

1.3.2.2 - Leverans

Pappersformat

Relationsritningarna ska vara i färg på vitt papper och i samma skala som bygghandling. Inmätta objekt redovisas och överlämnas till kommunen. Leverans ska ske i 3 stycken kompletta omgångar i A1 format vikta i A4 format. Sådan handling ska vara märkt ”RELATIONSHANDLING”.

Digitala format

Ritningar ska levereras i AutoCAD ritformat (dwg/dxf) samt pdf-format och tabeller i Excelformat (xlsx).  Lämnar man information om objekten i tabellform, måste dessa kopplas till ritningen. I enskilda fall kan eventuellt annat leveransformat användas i överenskommelse med Håbo kommuns kart- och mätansvariga personer. Exempelfil samt kodlista hittas som bilaga i avsnitten 1.2.2.3 för AutoCad. 

Sidansvarig: Kart-, mät- och GIS-enheten

2018-09-06

Näringsliv och arbete

Klicka för support
Stäng supportfönster