Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Avfallshantering

Avfallshanteringen är en viktig del av samhället som påverkar infrastruktur, människors hälsa samt miljön. Håbo kommun är en tillväxtkommun och i takt med att kommunens befolkningsmängd ökar ställer detta krav på att kommunen växer på ett hållbart sätt.

Kommunens utmaning är att minska på mängden avfall som uppkommer i kommunen, integrera avfallshanteringen i samhällsplaneringen så att hanteringen är ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar. I Håbo kommun har vi därför obligatorisk insamling av matavfall.

Kommunens Avfallsavdelning ska alltid kontaktas vid planering av nya bostadsområden eller vid ombyggnad av avfallsutrymmen.

I Handbok för avfallsutrymmen 2018 finns under varje kapitel vilka lagkrav och riktlinjer som gäller. Klicka här för att läsa mer i Avfall Sveriges ”Handbok för avfallsutrymmen”.PDF Du hittar även dokumenten under relaterad information.


Nedan följder de tekniska krav och anvisningar som gäller för avfallshanteringen i Håbo kommun: 

 • Det ska vara lätt för de boende att lämna sitt avfall.

 • Plats för hämtning av avfall bör så långt som möjligt vara gemensam, till exempel underjordsbehållare eller miljöhus, och bör placeras strategiskt där de boende naturligt passerar.

 • Plats för hämtning av avfall ska placeras, utformas och skötas så att störningar för de boende eller grannar undviks.

 • Plats för hämtning av avfall bör ligga långt från lekplatser och inte ligga för nära entréer.

 • Platsen för hämtning av avfall ska alltid vara så barnsäker som är möjligt.

 • Alla olika avfallsfraktioner bör kunna lämnas på samma ställe. I kommunen har vi obligatorisk insamling av matavfall och restavfall.

 • För att öka mängden utsorterat avfall behöver lägenheter och andra lokaler förses med goda möjligheter till sortering. Ju bättre möjligheterna för sortering är i lägenheterna och lokalerna, desto större sannorlikhet är det att avfallet sorteras korrekt i det gemensamma avfallsutrymmet.

 • Plats för hämtning av avfall ska placeras och utformas så att det är tillgängligt för personer med nedsatt rörelseförmåga eller orienteringsförmåga.

 • Hämtning ska kunna utföras på ett trafiksäkert sätt. Plats för hämtning av avfall bör placeras vid infarten eller i utkanten av ett bostadsområde, så att man i möjligaste mån undviker att köra in bland människor och bostäder.

 • Plats för hämtning av avfall ska placeras så nära sopbilens lastningsplats som möjligt.

 • Storlekar på kärlen och hur ofta hämtning ska ske ska anpassas efter antalet boende och framtida förändringar. Klicka här för Håbo kommuns avfallstaxa.PDF
  Klicka här för Håbo kommuns avfallsföreskrifter.PDF Du hittar även dokumenten under relaterad information.

 • Byggnadsteknisk hänsyn bör tas till framtida förändringar, till exempel plats för fler kärl. I ny- och ombyggnation av avfallsutrymmen ska det finnas plats för följande fraktioner
  - Matavfall
  - Restavfall
  - Returpapper t.ex. tidningar
  - Pappersförpackningar
  - Metallförpackningar
  - Ofärgade glasförpackningar
  - Färgade glasförpackningar
  - Plastförpackningar

  Klicka här för att läsa mer i Avfall Sveriges ”Handbok för avfallsutrymmen”.PDF Du hittar även dokumentet under relaterad information.

Håbo kommuns avfallsföreskrifter, avfallsplan och avfallstaxa är ytterligare styrmedel som reglerar avfallshanteringen.

Klicka här för att läsa avfallsföreskrifterna.PDF

Klicka här för att läsa avfallsplanen. PDF

Klicka här för att läsa avfallstaxan. PDF

Du hittar dessa dokument även under relaterad information.

Sidansvarig: Avfallsenheten

2018-10-25

Näringsliv och arbete

Klicka för support
Stäng supportfönster