Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Omvandla sidan till PDF

3 - Belysning

3.1 – Styrande dokument

 • AMA Anläggning 13
 • RA Anläggning 13
 • VGU 2012
 • RIBUSS -08 (gäller Busshållplatser)
 • TRVK BRO 2011
 • TRVK Tunnel 2011
 • SS 436 40 00 - Gällande Elinstallationsregler
 • Tillämpliga EBR-konstruktioner och byggmetoder System för rationell planering, byggnation och underhåll av eldistributionsanläggningar 0,4-145kV
 • (ESA) Elsäkerhetsanvisningar, utgivna av Svensk Energi - Gällande Elsäkerhets anvisningar

3.2 – Allmänt

Dessa rutiner avser att vägleda till en personsäker, funktionell, driftsäker, underhållsvänlig, hållbar och estetisk tilltalande gatubelysning i Håbo kommun.

3.3 - Planering

Inför planering och projektering skall materialval, belysnings- och kvalitetsnivåer i första hand godkännas av belysningsansvarig. Belysningsanläggningar ska planeras så att den estetiskt ansluter till omgivningen, att den visuellt vägleder tilltänkta trafikflöden, att den inte är störande för omgivningen genom sin placering och med avseende på luminans och bländning.

Sidoavstånd (mellan vägbanekant och stolpe) minst 0,4 m vid gc-bana och 0,4 m vid gata/väg.

Härutöver gäller Trafikverkets Publikation ”Krav för vägar och gators utformning” (VGU), del 8 Väg- och gatubelysning

Bygghandlingar ska normalt specificera metoder/material/funktion för alla arbeten med belysningsanläggningen, såsom markarbeten, kanalisation, fundament, stolpe, armatur, ledning, koppling, säkring, märkning, provning och dokumentation.

I de fall ny belysningsanläggning kan beröra befintliga belysningsanläggningar skall underlag om densamma inhämtas genom Håbo kommuns Eldrift- respektive Dokumentationsansvariga. Underlag kan tex vara driftschema och anläggningsdata.

Framtagna planer och projekterade handlingar skall granskas och godkännas av belysningsansvarig.

Inom kommunen gäller generellt TN-C system huvudledningsnät för offentlig belysning.

Skarv mellan trefas- och enfaskabel får ej planeras, ej heller avgreningsskarv.

Matning av el till belysning sker idag direkt från de centraler som i dagsläget ägs av EON. Vid nyproduktion och ombyggnad av belysning ska belysningscentralen tillsammans med en elmätare placeras i ett separat skåp utanför el-centralen.

3.4 - Utförande

Utförande avser här markarbete, elarbete samt dokumentation mm av allt arbete som entreprenören har med gatubelysning. Arbetet skall utföras fackmannamässigt.

Installationerna skall vara överskådliga välordnade och logiska. I tex stolpcentraler anordnas kopplingslayouten uppifrån och ned L1, L2, L3, PEN (se illustration). Skyddsjordsförbindelse i stolpe sker med MK10mm², rostfri syrafast skruv och låsbricka. Gruppledning till armatur skall ha överlängd om 0,5m. Armaturer ansluts jämt fördelat mellan faserna och längs väg; L1, L2, L3. Varje armatur avsäkras normalt med egen säkring.

Luckskruv infettas i samband med arbete.

Jordkabel förläggs normalt i skyddsrör (EBR KJ 41:09). Införing till fundament e d skall ske med kabelskydd typ ”flexböj”/”rakböj” (av SRN klass). Införingen av skyddsrör i fundament skall vara beständig efter återfyllning.
I avvaktan på stolpresning skyddas fundament, kablar och kanalisation från grus och påkörning med nedstoppat plaströr som träs över kablar.

Eftermonterade skyltar etc. på belysningsstolpar skall fästas med inplastade svep för att ej skada ytbehandlingen.

Fundament ska grundläggas på väldränerad ledningsbädd. Grop schaktas minst 0,3 m djupare än fundamentets nedsättningsdjup. Botten återfylls med samkross, 0-35, och packas med vibreringsmaskin till välavvägd plan.

Fundament för belysningsstolpe skall sättas med överkant 0,1 m över marknivå, kabelintag orienteras normalt längs med vägens riktning (se illustration). Kringfyllning av fundament sker med samkross, 0-35, som packas väl med handstöt i tunna skikt (max 5 cm) till en nivå där man kan använda en vibreringsmaskin till färdig yta.

Fundament/stolpar skall stå i lod. Armar samt armaturer orienterade för ljusutbredning längs avsedd yta, normalt vinkelrätt med väglinje. Stolpen orienteras så att arbete i stolpcentral innebär ögonkontakt med intilliggande trafikanter.


3.5 - Material

För nytt material, stolpar, armaturer, ljuskällor gäller att godkännande skall inhämtas av belysningsansvarige. Förslag till motsvarande alternativ skall godkännas av belysningsansvarige.

Huvudledning skall normalt vara N1XE-U 4G10 (Gul), gruppledning ACEFLEX RV-K 3G1,5. Skarv skall vara av typ krymp. Skarv skall utföras rak med minst 0,5 m rak kabel på varje sida om skarven.

Stolpar skall vara CE-märkta samt uppfylla kraven för SS-EN 40 och normalt vara försedda med förstärkt korrosionsskydd med järnglimmerepoxy upp till 0,5 m över fundament.Belysningsstolpar skall vara galvaniserade samt rotlackade.

I stolpar skall normalt användas kompletta beröringsskyddade stolpinsatser för TN-C, 6A (tex FiJo STS-1-4 MK). Fundament typ MEAG el motsv. Stolplucka låses med "torx med pinne i mitten" TH30.

Skåptyp för belysningscentral skall normalt vara ENSTO E-GBK63 kompletterat med Ebr-lås (typ Stockholm) samt säkringar typ diazed DII Eco-gG.

3.6 - Märkning

Ledare förses med fasmärkning i stolpinstallationer.

Armaturer förses med dekal med symbol för ljuskälletyp som kan avläsas nedifrån gatan. Undantag gör för dekorativa armaturer. Vid nyproduktion utförs kabelmärkning på inkommande och utgående kabel enligt nedan:

3.6.1 - Egendomsskylt

Varje stolpe skall numreras. Projektör rekvirerar stolpnr av dokumentationsansvarig. Sedan lämnar entreprenören bygghandling/relationshandling digitalt till dokumentationsansvarig för införing på ledningskartan samt stolp- och armaturförteckning med typuppgifter knutna till respektive stolpnr.

Stolpar/montage skall förses med egendomsskylt med numrering enligt ovan. Entreprenören beställer skylten av drift- och underhållsentreprenören enligt av entreprenören upprättad lista och monteras av densamme. Placering ovanför stolplucka vänd mot vägen. Egendomsskylt fästes med konstruktionslim PL400.

I belysningscentral märks utgående huvudledningar med stolpnr på först matade objekt.

3.7 - Inmätning

Inmätning ska ske i öppen grav med utgångspunkt från koordinatsystem Sweref 99 18:00.

Kablar, skyddsrör, fundament ska mätas in i plan samt vid brytpunkter och rörändar.

3.8 - Underlag för relationshandlingar

I samband med arbetets färdigställande skall entreprenören upprätta följande:

Till Dokumentationsansvarig:

 • Fastlagda typuppgifter (stolpe, armatur, ljuskälla, kabel etc) för respektive stolpnr.
 • Lägesinmätning (plan) i DWG-format över stolpar, kablar/rör, skåp etc.

Till Driftledare:

 • Aktuella schematiska driftlägesuppgifter på planritning. Dvs ledarareor, huvudledningssäkringar och skiljeställen.

3.9 - Relationshandlingar

I samband med arbetets färdigställande skall entreprenören upprätta följande:

 • Relationsritning, dvs. bygghandling med ändringar påförda för hand, stämplad ”Relationshandling” daterad och undertecknad.
 • Faktauppgifter om nytt material såsom specifikationer och leverantörsuppgifter.
 • Kopia på uppdaterat driftschema (erhålls av Drift- och underhållsentreprenör).
 • Kopia/intyg över uppdaterad anläggningsdatabas (erhålls av Dokumentationsansvarig).
 • Protokoll provning isolationsresistans (AMA EL 09 Tabell YTC/1)
 • Intyg kontroll av skyddsjordsledares kontinuitet
 • Egenkontroll
 • Inmätning av anläggning enligt koordinatsystem Sweref 99 18:00

3.10 – Kanalisation

Belysningskabel skall förläggas i gult skyddsrör. Diametern på skyddsröret skall vara minst 5 cm i stråk längs med vägar, och minst 11 cm vid passager tvärs över vägar.

3.11 – Fundament

Fundament skall vara prefabricerade (ej platsgjutna), typ MEAG eller likvärdigt. Minimumhöjd på fundament ges av:

 • 900 mm vid 5-7 m hög stolpe.
 • 1300 mm vid 10 m hög stolpe.

I samband med sättning vid lägre grundläggning krävs högre fundament.

3.12 – Stolpar

Placering

Vid placering av belysningsstolpar skall bland annat följande beaktas:

 • Stolpar skall ej placeras för nära träd, så att ljuset skuggas och/eller trädets krona kommer i konflikt med belysningsstolpen.
 • Övergångsställen och passager skall ha tillfredsställande belysning, vilket innebär att belysningsstolpar med fördel placeras nära dessa.
 • Stolpar skall placeras så bländning av omkringliggande fastigheter undviks.
 • Vid gatusektion där körbana och gång- och cykelväg separeras med en yta (till exempel en gräsyta), skall belysningsstolpar placeras i denna yta (dock ej i dikesbotten), och förses med dubbla armaturer: En armatur för körbanan, och en för gång- och cykelvägen.

Stolphöjd

Standardhöjd på kommunala belysningsstolpar längs huvudgator är 10 m och 7 m längs lokalgator. Belysningsstolpar vid gång- och cykelvägar skall vara 5 m höga. Vid användning av stolpar men avvikande höjd så skall det ske i samråd med Gata/parkenheten.

 

Riktlinjer

På vägsträckor med 70 km/tim eller däröver skall eftergivliga stolpar användas. Belysningsarmar på stolparna skall normalt ej väljas.

3.13 – Armaturer

Skall väljas i överenskommelse med belysningsansvarige.

Normalt skall föreskrivas etablerade fabrikat, lika befintlig förekomst, med modeller ur leverantörers uppföljande sortiment. I tätort och parker gäller i första hand ljus med goda färgåtergivningsegenskaper, Ra över 80 och färgtemperatur varmvit till vit, ej över 4000K.

 Hänsyn ska tas till boende och trafikanter vad avser bländning. Montagevänlighet ska beaktas för såväl nyinstallation som service.

Befintlig

Armaturtyp längs huvudled är Philips Selenium. Längs gång- och cykelväg samt lokalgata är armatur av typ Thor JET 1.

Nyproduktion

Armaturtyp vid nyproduktion längs gata är Philips Iridium 3. Armaturtyp vid park bestäms i samråd med arkitekt och kommunen.

 

Philips Iridium 3

Philips Iridium 3

3.14 – Ljuskällor

Ljuskällor på kommunens anläggningar ska vara metallhalogen eller LED. Nya körbanor, gång- och cykelvägar skall förses med LED.

3.15 – Urkoppling/inkoppling

Vid arbeten på kommunens gatubelysning måste kommunens driftentreprenör kontaktas för urkoppling respektive inkoppling i befintlig belysningsanläggning. Anslutningar och drifttagning av nya anläggningsdelar ska utföras enligt ESA samt föregås av samordning och anvisning från Drift- och underhållsentreprenör. Innan spänningssättning ska entreprenör genomföra ”kontroll före idrifttagning” enligt starkströmsföreskrifterna. Här ska ingå kontroll av PE-ledarens kontinuitet, isolationsprovning mellan samtliga ledare, kontroll av villkor för automatisk frånkoppling (utlösningsvillkoret). Vid nyproduktion sköter entreprenören inkoppling av stolpar. Inkoppling till belysningscentral sköts av kommunens entreprenör.

3.16 – Besiktning

Till slutbesiktning skall driftledningen kallas samt belysningsansvarig, som representant för blivande huvudman skall beredas möjlighet avlämna beställarsynpunkter.

Se avsnitt 1.3 för information om vilka dokument som entreprenören skall lämna in till besiktningsmannen.

Sidansvarig: Gatu- och parkenheten

2018-11-27

Näringsliv och arbete

Klicka för support
Stäng supportfönster