Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Omvandla till PDF

5 - Vatten & Avlopp

5.1 – Styrdokument

Allmänna föreskrifter gällande projektering och utformning av vattendistributionssystem samt system för avledning av spillvatten i Håbo kommun är:

 • LUF - Lagen om upphandling inom försörjningssektorn (vatten, energi, transport- och posttjänster)
 • LOU - Lagen om offentlig upphandling
 • AB 04
 • ABT 06
 • ABK 09
 • AMA AF 12
 • SS-EN 1671:1997 – Avlopp - Tryckavloppssystem.
 • Svenskt Vattens publikationer
 • AMA Anläggning 13 – Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten.
 • RA Anläggning 13 – Råd och anvisningar till AMA Anläggning.
 • MER Anläggning 13 – Mät- och ersättningsregler för anläggningarbeten.
 • Schakta säkert, H374 – Arbetsmiljöverket

5.2 Huvudpunkter

Nedan finns ett flödesschema med huvudpunkterna för VA-arbetet under exploateringstiden.

Startmöte för projektet.

Genomgång av projektets omfattning, arbetsområden m.m.

Granskningshandlingar VA

Granskas av VA-kontrollant.

Bygghandlingar, Projektplan och Tidsplan

Granskas av VA-kontrollant, exakt datum för byggstart skall anges till VA-kontrollant.

Under byggtiden

VA-enhetens kontrollant kommer att granska utförda arbeten under byggtidens gång.

Täthetsprovning

Anmälan till kontrollant ska ske minst två dagar innan provning ska ske.

Provtagning av vatten

Anmäl skall ske till VA-enheten tel: 0171-52500 senast onsdagen en vecka före provtagningen.

TV-inspektioner

TV-inspektioner ska överlämnas till slutbesiktningsman och kommunens projektledare direkt efter utförande, se avsnitt 5.3.6.

Relationsritningar

Skall inlämnas senast 10 arbetsdagar innan slutbesiktning.

Slutbesiktning

Kommunen utser besiktningsman. På slutbesiktning bestäms även om det behöver göras en efterbesiktning.

Garantibesiktning

Beställaren kallar till garantibesiktning inom fem år efter godkänd.
 
 

5.3 – Gemensamt

Allmänt 

Kontaktinformation:

Håbo kommun

Kommunstyrelsens förvaltning

VA-enheten

746 80  Bålsta

Som generell regel gäller att nedlagda va-ledningar ska kunna schaktas upp för omläggning utan att spontning eller andra fördyrande konstruktionsarbeten behöver utföras. För allmänna va-ledningar som planeras att anläggas på fastighet som ej ägs av kommunen ska rätten för anläggande, tillsyn, underhåll och förnyelse av va-ledningar säkras genom avtalsservitut eller ledningsrätt. Inom servitutsområdet eller ledningsrättsområdet får inte fasta anläggningar, träd, uppfyllnader eller andra åtgärder som försämrar ledningarnas åtkomlighet anläggas. Va-ledningarna ska förläggas centriskt i servitutsområdet.

Servituts- eller ledningsrättsområdet ska om möjligt vara >=6,0 meter brett. När va-ledningarna är förlagda i vägmark ska om möjligt vägområdet vara >=6,0 meter.

Servituts- eller ledningsrättsområdets bredd ska om möjligt ökas till >=8,0 meter när fasta hinder föreligger på ömse sidor om servitutsområdet eller när andra särskilda skäl föreligger.

Ledningarna lägges företrädesvis i ena väghalvan.  

Träd bör inte planteras närmare än 4 meter från centrum ledningsgrav. Träd vars rotsystem har begränsad utbredning ska väljas. Exempel på träd som inte får planteras är sälg, al och poppel.  

Va-ledningarna förläggs i största möjliga utsträckning i gatumark eller allmän parkmark. Alla ledningar utförs i enlighet med anvisningar i AMA Anläggning 13, ”Principritning CBB.311:1”. 

Att tänka på innan projektering

För VA-arbeten ska anvisningar i enighet med tillämpliga koder i Anläggnings-AMA 13 gälla. Samtliga bygghandlingar måste godkännas av VA-enheten innan byggstart. Förbindelsepunkt skall placeras ca 0.5 meter utanför fastighetsgräns och ej i lågpunkter. VA-enheten ska bli inbjuden att delta i samtliga byggmöten. Före varje arbetsutförande ska samråd beträffande arbetsmetod, materialval, tider, vägavstängningar mm ske med VA-enheten. VA-enheten tar över VA-ledningar i områden först efter en godkänd slutbesiktning utförts. Alla relationsritningar ska lämnas senast 10 arbetsdagar innan slutbesiktning.

5.3.1 – Systemval

Allmänt

Vid val av system är det i första hand spillvattensystem som avses och då om man ska välja självfall, LTA-system (Lätt Tryck Avlopp) eller en kombination av dessa. Se vidare under avsnitt 5.5

5.3.2 – Ritningsstandard

För "Bygghandlingar" se avsnitt 1.2.1

För "Relationshandlingar" se avsnitt 1.2.2

5.3.3 – Kodlista

Bifogad kodlista innehåller koder för anläggningsdelar i Håbo kommuns va-anläggning som ska användas på byggritningar och relationshandlingar med därtill hörande koordinatlistor mm. Se bifogad kodlista "Lagerstruktur och objektkoder" under relaterad information.

5.3.4 – Ledningssamordning

Ledningssamordning ska ske med samtliga övriga ledningsdragande bolag. Respektive projektledare på Håbo kommun ansvarar för ledningssamordning för det egna projektet. På http://www.ledningskollen.se/länk till annan webbplats kan kartor för befintliga ledningar beställas.

Annan ledningsägares ledningar/kablar som ligger parallellt med Håbo kommuns va-ledningar förläggs med minsta avstånd i sidled 0,5 meter + höjdskillnaden (h) mellan anläggningarnas grundnivåer. Fullgod åtkomlighet ska finnas för framtida reparationer.

Korsningar mellan olika ledningsägares ledningar/kablar ska utföras så vinkelrätt som möjligt. Minsta vertikalavstånd mellan de korsande ledningarnas ytterkant får vara 0,1 meter.

I ”Principritning CBB.311:1” i AMA Anläggning 13 ska mått C alltid vara minst 0,35 meter.

Samtliga befintliga ledningar, exempelvis va- el-, tele- fjärrvärme- fjärrkylledningar, kabel TV, bredband- och optokablar, ska redovisas och samordnas med arbetena för gator, vägar, vatten och avlopp. Projektering av erforderliga nya ledningar eller flyttningar av befintliga ledningar utförs och bekostas av respektive ledningsägare om ej annat avtalats.

Underlag för sammanställning av befintliga ledningar ska inte vara äldre än två månader.

Digitala kartor på befintligt va-nät beställs via projektledaren från Mät- och kartenheten på Håbo kommun. Ange vid beställning önskat filformat t.ex AutoCAD dwg-filer. Attributdata som dimensioner, material, vattengång, brunnsnummer och även nivå på förbindelsepunkter, dämnings- och bräddnivåer kan behöva beställas.

5.3.5 – Distansmarkeringar

Skylt, stolpe och fundament

Skylt, stolpe och fundament utföres i enlighet med AMA DEF.2

DEF.2 - Anordningar för skyltar för röranläggning mm.

mått mellan fundaments överyta och färdig markyta, åberopa ”Principritning CEB.53länk till annan webbplats” om denna är tillämplig,

längd på stolpe för skylt för brunn, avstängningsanordning mm. Lägsta skylt sätts min 1meter ovan mark.

DEF.22 - Stolpe för skylt för röranläggning mm

 • Fundament och stolpe som levereras ihopmonterade från tillverkaren anges under DEF.20 

DEF.23 - Skylt för röranläggning mm

 • skylt ska vara av rostfritt material,
 • största tillåtna avstånd mellan skylt och anläggning 12 meter,
 • skylt får inte sättas upp på husvägg,
 • Skyltar ska sättas upp för samtliga brunnar och ventiler. Vid placering på belysningsstolpe och liknande skall fästningsanordningen vara av rostfritt material. Skyltar enligt Håbo kommuns standard med stansad text.

Brandpost och spolpost 

Brandposter och spolposter skall ha en röd markerad bricka med vit text.

5.3.5.1 - VA-kodtabell för distansmarkeringar i HÅBO KOMMUN

Koden skall bestå av tre stora bokstäver som står för typ. Media skall också ses på färgen på brickan. Avstånd ut och ev. i sida ska skrivas i meter med en decimal.

DagvattenGul   
SpillvattenBrun   
VattenBlå   
     
DagvattenGul distansmarkering VattenBlå distansmarkering
DAVDagvatten, avstängn.ventil VAVVatten, avstängn.ventil
DDBDagvatten, dagvattenbrunn VBPVatten, brandpost
DDRDagvatten, dräneringsbrunn VBVVatten, brandpostventil
DGADagvatten, avskiljare VLVVatten, luftningsventil
DINDagvatten, inlopp (trumöga) VMBVatten, mätarbrunn
DKUDagvatten, kupolbrunn VNBVatten, nedstigningsbrunn
DNBDagvatten, nedstigningsbrunn VPOVatten, spolpost
DPUDagvatten, pumpstation VPUVatten, tryckstegr.station
DRBDagvatten, rensbrunn VPVVatten, spolpostventil
DTBDagvatten, tillsynsbrunn VRVVatten, reduceringsventil
DUMDagvatten, utjämningsmagasin VSPVatten, sprinklerventil
DUTDagvatten, utlopp VSVVatten, servisventil
   VTVVatten, tömningsventil
SpillvattenBrun distansmarkering VVBVatten, ventilbrunn
SAVSpillvatten, avstängn.ventil VVKVatten, ventilkammare/brunn
SGASpillvatten, avskiljare   
SLVSpillvatten, luftningsventil   
SNBSpillvatten, nedstigningsbrunn   
SPUSpillvatten, pumpstation   
SRBSpillvatten, rensbrunn   
STBSpillvatten, tillsynsbrunn   
SUMSpillvatten, utjämningsmagasin   
SUTSpillvatten, utlopp   

5.3.6 - Kvalitet

För vägavstängningar gäller svenska kommunförbundets ”UTMÄRKT, säkerhetsanordningar och utmärkning vid gatuarbeten”. Entreprenören ska lämna in en trafikanordningsplan för arbeten som beräknas pågå mer än två dagar, dock ska trafikanordningsplan alltid lämnas in vid arbeten som berör större genomfartsvägar, samt där Trafikverket är väghållare. Vid schaktning ska arbetsmiljöverket skrift ”Schakta säkert, H374” gälla. Vid risk för ras eller skred ska samråd med beställaren ske angående stödkonstruktion/spontning.

Självfallsledningar ska alltid filmas och provtryckas efter färdigställande. Filmen ska tillställas slutbesiktningsman samt kommunens projektledare för granskning.

All dokumentation avseende entreprenörens egenkontroll ska ingå som en del av slutbesiktningsmaterialet och innan slutbesiktning finnas tillgängligt för granskning av besiktningsmannen.

Täthetsprovning

Täthetsprovning av rör av PE, PP och PB skall täthetsprovas enligt VAV P78. Täthetsprovning av avloppsledningar med självfall ska utföras enligt VAV P91. Kontroll av brunnsnivåer skall göras och bedömas enligt VAV P91. Anmälan till VA-enheten ska ske minst två arbetsdagar före provtryckningen, som kan ske etappvis var efter delsträckor färdigställs. Även serviser fram till förbindelsepunkt ska provtryckas.

Spolning

Spolning och desinfektion utföres enligt VAV P77 Vattenledningar och reservoarer, Spolning, rensning och desinfektion.

Provtagning av vatten

Provtagning av vatten ska utföras av VA-enheten eller annan person utsedd av VA-enheten. Anmälan om planerad provtagning av vatten ska ske till VA-enheten senast en vecka innan provet skall tas. Provtagning skall utföras enligt VAV P77. Det är lämpligt att ta ett referensprov på befintligt nät i anslutning till den nylagda ledningen. Bevis om godkänt mikrobiologiskt vattenprov ska lämnas innan ledning får anslutas till det kommunala nätet. 

TV-inspektion

Inre inspektion av självfallsledning ska göras enligt VAV P93, genomförandestandard A3, B3, C3, D3. Inspektionen skall göras av certifierad firma. Inspektionen dokumenteras i digitalt format och överlämnas till beställaren med tillhörande protokoll. Integrerad lutningsmätning skall genomföras.

5.3.7 – Betäckningar allmänt  

Vid val av brunnsbetäckningar ska hänsyn tas till barnsäkerhet i enlighet med boverkets handbok ”Barnsäkra brunnar”.

Släppbrunnar som ligger nära bebyggelse ska "luktsäkras" samtidigt som reduktion av eventuellt svavelväte ska göras. 

Brunnar och betäckningar i trafikerade ytor ska vara körbara 40 ton och av teleskopiskt utförande. Spetthål ska finnas i kanten av locket och i locket skall det om möjligt finnas hål för nyckel.

Ventilbetäckningar ska företrädesvis ha runda lock. 

Dubbelbetäckningar typ ESKO eller likvärdigt används till servisventiler när även spillvattnet är trycksatt. Likvärdigheten avgörs av VA-enheten.

5.3.8 – Ledningsrenovering

Infodring av självfallsledning

Dimensioneringsanvisningar i Svenskt Vatten publikation P101, "Schaktfritt byggande av markförlagda VA-ledningar av plast" ska följas.  

Metod tas fram i samråd med Håbo kommun.

5.4 – Vatten   

5.4.1 – Ledningar

Material

Rör ska vara utförda enligt EN 12201 och vara av tryckklass SDR 11 (PN 10). Rör och rördelar ska vara märkta med Nordic Poly Mark eller vara tredjepartscertifierade till motsvarande nivå.  

Upp till dimension 90 mm ska PE80 väljas och från och med diameter 110 mm ska PE100 väljas. Vid schaktfria installationer ska samråd ske med VA-enheten om materialval och dimensioner.

Plastledningarna ska ha blå märkning och vara kontrollerade under övervakning av INSTA-CERT och märkta med kvalitetsmärket Nordic Poly Mark.

Vid läggning i förorenad mark används företrädesvis SLA-rör. 

Dimensionering

Områden med < 1 000 pe dimensioneras för en vattenförbrukning enligt P83.

Områden med > 1 000 pe dimensioneras enligt särskild utredning, som utförs i samråd med va-enheten.  Minsta möjliga dimension ska eftersträvas för bästa vattenomsättning och därmed bästa

vattenkvalitet. Till en villaservis används i normala fall PE 32.

Läggningsanvisningar 

Svetsning skall utföras av licenserad person. Vid dim. 32-63 skall det vara PRK koppling eller elsvetsmuff och vid dim. 75-400 skall det antingen vara stumsvets eller elsvetsmuff. Där svetsning ej kan utföras (t.ex. hopkoppling mot gammal ledning) ska dragsäkra kopplingar användas.

Läggningsdjup för va-ledning bestäms med hänsyn till tjälnedträngningsnivån i respektive jordart.

Minimidjup till hjässan i hårdgjorda ytor ska vara 1,7 meter för ledningar ≤ 200 mm och 1,7 meter till centrum av ledning för ledningar > 200 mm. Läggningsdjupet kan minskas om ledningen isoleras mot tjälnedträngning. Maximidjup ca 2,2 meter om ej större djup erfordras på grund av tjälnedträngning. Lokalt på kort sträcka kan större djup dock tillåtas om så erfordras för att t.ex. uppnå självfall. 

Ledningarna projekteras så att rundmatning erhålles i största möjliga utsträckning. Ändledningar ska förses med brandpost eller spolpost med brandpostgänga A.

Tryckledning som korsar Trafikverkets väg ska förläggas i enlighet med Trafikverkets publikation 2005:14. Utöver vad som står i nämnda publikation ska ledningen förses med avstängningsventiler på bägge sidor om skyddsröret som leder under vägen. 

Tryckledningen ska förses med glidsko eller rullstöd i skyddsledningen. Ledning, som läggs i skyddsrör, ska vara åtkomlig för reparation genom att utrymme finns för utdragning av ledning ur skyddsrör. Detta utrymme förläggs på den sida där skyddsrörbrunnen inte är placerad. Rör i skyddsrör ska om möjligt vara utan skarvar, annars stumsvetsade.

Anslutning av nya ledningar mot befintligt ledningsnät

Anslutning av nya ledningsdelar får endast utföras av kommunen eller av denne utsedd eller godkänd entreprenör. 

5.4.2 – Ventiler

5.4.2.1 – Avstängningsventiler (VAV)

Ledningarna förses med avstängningsventiler enligt omfattning som avgörs i samråd med va-enheten. Ledningsnäten ska förses med tillräckligt antal ventiler för att en effektiv sektionering ska kunna göras i samband med läcksökning och reparation.

Ventil sätts så nära förgrening som möjligt. Ventiler ska vara mjuktätande och ha en rostfri spindel samt teleskopisk spindelförlängning typ HAWLE E2 eller likvärdig. Likvärdigheten avgörs av VA-enheten.

VAV för PE-ledningar ska vara försedda med PE-ändar för muff-svetsning.

Avstängningsventil (dim. 90-315) ska vara dragsäker av typ HAWLE E2, eller likvärdig, komplett

med tillhörande teleskopgarnityr av typ HAWLE ”Garnityr rostfria för slussventiler” A4 och gummiringstätad betäckning, typ Danfoss S-1840, eller likvärdig. Likvärdigheten avgörs av VA-enheten.

5.4.2.2 – Servisventiler (VSV)

Servisventil (dim. 25-63) ska vara av typ HAWLE 2550 med PRK-koppling eller likvärdig. Likvärdigheten avgörs av VA-enheten. Komplett med tillhörande teleskopgarnityr av typ HAWLE ”Garnityr rostfria för slussventiler” A4 eller likvärdig och gummiringstätad betäckning. Likvärdighet avgörs av VA-enheten. Servisventil ska placeras vid förbindelsepunkten.

5.4.2.3 – Luftningsventiler (VLV)

Luftningsventiler ska om möjligt undvikas. Luftningsventiler anläggs i samråd med VA-enheten.

5.4.3 – Brandposter

Brandposternas placering ska överenskommas med va-enheten samt med brandmyndighet.

Brandpost ska vara komplett med trumma av PE och dräneringsventil och vara av rostfritt stål, typ Thisab 1990 eller likvärdig. Likvärdighet avgörs av VA-enheten.

Brandpost placeras i plogbar yta så nära stamledning som möjligt.

Samtliga brandposter förses med en separat avstängningsventil.

Avstängningsventil till brandpost placeras i första hand så nära stamledning som möjligt, i plogbar yta och i dränerat skyddsrör.

Dimension av matarledning ska vara minst 110 mm. Utloppskopplingar ska vara av typ A.

Kapacitet och tryck på brandposter ska mätas på plats och redovisas i relationshandlingar.

Om möjligt ska trumman dräneras med tät ledning till dagvattennätet, annars i singelbädd kring

trumman. Brandpostbetäckning ska vara teleskopisk, RSK-nr: 703 42 10, med rektangulärt lock med inbyggd låsverkan.

5.4.4 – Spolposter (VPO)

 • Spolposter ska vara komplett med trumma, av fabrikat Thisab SP1985T.
 • Spolposter ska monteras i skyddsrör och vara självdränerande.
 • Spolposter ska förses med utloppskoppling typ A (gänga).
 • Betäckningen skall vara densamma som på brandposter.

5.4.5 – Brunnar

5.4.5.1 – Vattenmätarbrunn

 • Dimensionering görs i samråd med va-enheten.
 • Brunn som monteras på huvudledning skall vara av PE och dimensioneras efter de mätare/ventiler som skall monteras/bytas mini dim. 1000.
 • Brunnen ska vara tät. 
 • Brunn för Qn 2,5 ska förses med upphissningsbar insats. Typ KZ-handels eller likvärdig. Likvärdigheten bestäms av VA-enheten.

5.4.6 – VM-mätare

Vattenmätare placeras normalt i byggnad så att vattenmätarbrunnar undviks. 

Publikationen VAV P100 anvisningar med kommentarer om kallvattenmätare skall följas.

Platsen för vattenmätaren skall vara inne i en byggnad där ej frysrisk kan uppkomma och vara utformad enligt standardutförande, se bild 1 avsnitt 5.7. Samtliga vattenmätare skall vara fastmonterade i konsoler och ha skjutbar kopplingshylsa, se bild 2 avsnitt 5.7. Vid vattenmätaren skall det alltid installeras en backventil och avstängningsventiler på vardera sida om vattenmätaren. Denna skall sitta kontrollerbart. Konsolerna skall vara jordade och korrosionsskyddade. De skall också vara anpassade efter mätarstorlek. Normalt används vattenmätare med storlek 2,5 m3. Behövs det ett större flöde in i fastigheten än en mätare klarar av, skall flera mätare med storlek 2,5 m3 parallellkopplas. Fastighetsägaren iordningställer mätplats i enlighet med bild 1 avsnitt 5.7. VA-enhetens personal installerar därefter själva vattenmätaren. Kontakta VA-enheten minst 14 dagar innan önskad vattenmätaruppsättning.

5.4.7 – Byggvatten

När byggvatten erfordras kontakta VA-enheten.

5.4.8 – Betäckning

Se avsnitt 5.3.7

5.4.9 – Distansering

Se avsnitt 5.3.5

5.4.10 – Tryckstegringsstation

Vid behov av tryckstegringsstation, kontakta VA-enheten för samråd.

5.5 – Spillvatten  

Systemval

Vid val av system är det val av självfalls- eller LTA-system (Lätt Tryck Avlopp) eller en kombination av dessa som avses. Exempel på parametrar som ska beaktas vid val av system är:

 • Investeringskostnader 
 • Driftkostnader
 • Antal kommunala pumpstationer 
 • Antal LTA pumpstationer
 • Placering 
 • Förläggningsdjup
 • Framtida driftansvar (kommunalt va-verksamhetsområde eller samfällighet)

Självfallssystem

Självfallsystem ska i första hand väljas. Val av annat system än självfall ska motiveras.

Systemet ska förläggas på frostfritt djup. Härvid beaktas att förläggning bör ske vid sidan av väg om möjligt för att minska tjäldjupet. Närheten till väg är dock viktig ur underhållssynpunkt. 

LTA-system

LTA (Lätt Tryck Avlopp) väljs där självfall är omöjligt att uppnå, där antalet kommunala pumpstationer blir orimligt stort beroende på kuperad terräng eller där andra förutsättningar och faktorer gör att LTA-system är att föredra.  Frostskydd utförs företrädesvis som någon typ av isolering och i sista hand, om behov finns, via eluppvärmning. Vid eluppvärmning ska effektiv isolering i kombination med effektiv styrning av elmatningen säkerställa att elförbrukningen hålls så låg som möjligt.  

Val av LTA-pump ska samrådas med VA-enheten.

5.5.1 – Självfallssystem

Separata spill- och dagvattensystem ska alltid användas.

5.5.1.1 – Ledningar

Material

Ledningsmaterial PP/PVC/PE alternativt betong beroende av förutsättningarna för aktuellt projekt. Plastledningar ska vara kontrollerade under övervakning av INSTA-CERT och märkta med kvalitetsmärket Nordic Poly Mark.

Ledning av betongrör ska uppfylla krav enligt AMA Anläggning 13.

Oljebeständig fog- och tätningsmaterial bör föreskrivas i samråd med va-enheten.

Självfallsledningar

Rör och rördelar ska uppfylla kraven enligt EN1852 och vara av klass SN8. Rören av dimension 110-200 skall vara certifierade och märkta enligt Nordic Poly Mark. Rör och rördelar 250-560 ska uppfylla kraven enligt EN 13475, vara av klass SN8 och vara märkta med Nordic Poly Mark. Rören ska vara av så kallad Homogen ribbad konstruktion typ Ultra Rib 2 eller likvärdig. Likvärdigheten avgörs av VA-enheten. Dubbelväggsrör godkänns inte.

Dimensionering

För huvudledning och samlingsledning är minimi dimension 200 mm (plast) och 225mm (betong).

Dimensionering ska ske enligt publikation VAV P90.

Läggningsanvisningar

Lutningen ska vara sådan att självrensning erhålles vid medeldygnsflöde för utbyggt tillrinningsområde.

Provning utföres enligt VAV P91. Täthetsprovning ska alltid omfatta alla brunnar både på spill- och dagvatten.

Brunnar ska placeras så att drift- och underhållsarbeten (filmning, spolning, flödesmätning, rotbeskärning, mm) kan utföras på ett enkelt sätt. Maxavstånd mellan brunnar ska vara 100 m.

Tillsynsbrunnar ska användas vid mindre knutpunkter, vid vinkeländringar i plan och profil (större än 15º), samt vid ändpunkter. Nedstigningsbrunnar (SNB) dim. 1000 ska användas på

samtliga större knutpunkter,(>100 fastigheter alt.Qdim>5 l/s uppströms).

5.5.1.2 – Brunnar

Tillsynsbrunn (STB)

 • Dimension 400 eller 600 mm.
 • Material ska vara plast. 
 • Material till bottendel ska vara polypropen.

Nedstigningsbrunn (SNB)

 • Dimension ska vara minst 1000 mm.
 • Material ska vara polyeten eller betong.

Rensbrunn (SRB)

 • Dimension 200 mm.
 • Material ska vara plast.
 • Rensbrunn ska alltid användas på servisledning vid förbindelsepunkten.
 • Material till bottendel ska vara polypropen.

5.5.1.3 – Betäckningar

Se avsnitt 5.3.7

5.5.1.4 – Distansering

Se avsnitt 5.3.5

5.5.2 – Pumpstationer

Allmänt

Pumpstationen ska levereras komplett inklusive allt material, allt erforderligt monterings- och installationsarbete, för alla ingående delar, samt igångkörning.

Golvet ska ha fall mot luckor samt ha förhöjd syll i kanterna.

Pumpstationen ska förses med överbyggnad med utvändigt mått ca 2576 x 2576 mm, invändigt mått ca 2400 x 2400 mm

Stationen ska förses med hängrännor och utvändig utkastare.

Avstånd för bostäder till pumpstation ska vara minst 50 m.

Konstruktion

 • Regelstomme: 45 x 120 mm, vindskydd av 13 mm asfaboard eller motsvarande,
 • Isolering: Mineralull väggar 120 mm, tak 120 + 150 mm    
 • Innerväggar/tak: tryckimpregnerad folierad träskiva
 • Fasad: Stående lockpanel, färg bestäms vid placering.
 • Yttertak: Bestäms vid placering.
 • Dörr: Aluminiumdörr med uppställbar dörrstängare.

Lyftutrustning

 • 1 st VFZ lyftbalk för 500 kg
 • 1 st blockvagn för 500 kg
 • 1 st snabblyftblock för 500 kg inkl 2 m fz lastkättning
 • 1 st syrafast lyftkätting, längd bestäms pga djupet i sumpen.

Spol- & hygienutrustning

Komplett spol- och hygienutrustning med återströmningsskydd för kategori 5, utförs med brutet vatten enligt SS-EN 1717

Rostfritt tvättställ med varmt och kallt vatten.

Genomströmningsvärmare 3,5 kW

Behållare för tvål och desinfektionsmedel.

1 st papperskorg

1 st pappershållare

Spolslang med strålmunstrycke och stöveltvätt.

På fasad placeras självdränerande tappventil med återströmningsskydd, kategori 5.

Ventilation

Tvåhastighetsfläkt, tillverkad i korrosionsfritt plasthölje, monterad för frånluft från pumpsump.

Evakueringsrör från golvplan.

Fläkten styrs via belysning i överbyggnad med maxkapacitet vid tänd belysning.

Kapacitet ca 300 kbm/h inkl arbetsbrytare.

2 st 200 mm tallriksventiler

Värme och belysning

 • 1 st termostatreglerat oljefyllt värmeelement, 1000 W
 • 1 st lysrörsarmatur 2 x 36 W
 • 1 st utvändig belysning monterad vid ytterdörren

Övrigt

 • 1 st kombinerat förvaringsskåp/skrivpulpet

Säkerhetsgaller

Säkerhetsgaller typ kvarnluckor, placeras under öppningsluckorna. Gallret tillverkas av rostfritt stål SS2333 och ska tåla en punkbelastning av 200 kg.

Avloppspumpar

2 st avloppspumpar, dimensionering av pumpar anpassas efter objektet.

Avloppspumparna ska offereras med specificerad driftspunkt inklusive pump- och systemkurva med angivande av verkningsgrad.

Som förebyggande för slam- och fettansamling ska en av pumparna vara förberedd för rundspolningssystem i pumpsumpen.

Kabelupphängning med dragavlastad spännklammer.

2 st kopplingsfötter med rostfri infästning, monterad för självrensning och lätt utbytbara. Kopplingsfötterna anpassas efter pumparna.

2 st gejdfästen med vibrationsdämpare i rostfritt.

2 st gejdrör i rostfritt som anpassas efter djupet på sumpen.

2 st pumpkättingar av rostfritt stål som anpassas efter djupet på sumpen.

Tryckrör

 • Rör: anpassas efter objektet
 • Material: rostfritt stål SS 2343
 • Flänsar: DUO delbar lösfläns
 • Bultförband: SS 2343
 • Packningar: gummi
 • Blindfläns: anpassas efter objektet. Lock för tätning/ rensning utförs på lyran för tryckledningen. Förses med kulventil R20.
 • 2 st 20 mm kulventiler för manuell avluftning.

Ventiler

 • 2 st kulbackventiler anpassas efter objektet
 • 2 st mjuktätande avstängningsventiler inklusive ratt, anpassas efter objektet.
 • 1 st mjuktätande avstängningsventil inklusive ratt på utgående tryckledning, anpassas efter objektet.

Anslutningar

Inkommande avloppsledning ska placeras så att inloppet är minst 400 mm över stationens botten, dämt inlopp.

Inlopp: Material och dim anpassas efter objektet

Utlopp: Material och dim anpassas efter objektet 1 st 32 mm PVC-muff för kallvattenanslutning, avsett för PE 32 slang.

Bräddavlopp: Läge, material och dim anpassas efter objektet.

Sumpbelysning

Halogenbelysning 500 W tänds separat. Sumpbelysning ska vara åtkomlig via egen lucka i golv.

Automatik för avloppspumpstation

I leveransen ska ingå dimensionering och installation av en komplett driftfärdig elanläggning för pumpstationen.

Tillverkaren svarar för att alla gällande lagar och bestämmelser följs för de arbeten som ingår i leveransen.

Placering:

 • monterad i överbyggnad. Automatikskåp ska vara utfört i rostfritt stål SS 2333.

Kapsling:

 • Skyddsform IP 55. Ytbehandling fosfatering, polyester-lack.

Utrustning:

 • Förses med komplett mjukstartsutrustning. Kontaktorer ABB dimensionerade AC3-drift inklusive RC-skydd. Motorskyddsbrytare med manuell återställning.
 • Skyddstransformator 230/24 V för styrkretsar.
 • Tiddon fördröjning start Pump2
 • Tiddon för nöddrift vid hög nivå.
 • Fasbrottsrelä SM170 3x400V
 • Mätomvandlare för motorström
 • Automatsäkring med hjälpkontakt.

Manöverdon och brytare:

 • Manöverbrytare Hand-O-Auto
 • Fram- och backkopplare till båda pumparna (via kontaktorer)
 • Nödstopp
 • Brytare för fast belysning pumpgrop
 • Tryckknapp för stopp av nöddriftstid.

Indikeringslampor:

 • Drift- och larmpanel
 • Lamp- och larmtest

Instrument:

 • Drifttidmätare
 • Amperemätare för båda pumparna

Säkringar:

 • Automatsäkringar med erfoderligt antal trefasgrupper för pumpar, 16 A uttag och reservplats samt enfasgrupper för manöverspänning, uttag, fläkt, värme, belysning.

Pumpstyrning och övervakning:

 • Pumpstyrning anpassas efter objektet
 • Bräddflödesgivare anpassas efter objektet
 • Bräddflödesmätare anpassas efter objektet

Nätaggregat:

 • Åskskydd tele
 • Åskskydd el
 • Ingångar och programmering för flöde och summering av spillvatten.

Nivåstyrning:

 • Piezoresistiv tryckgivare inklusive larmvippa med tidrelä för start och larmfunktion.

Alternering:

 • Automatisk alternator.

Övervakning av statortemperatur:

 • Elektronikenhet för fukt- och temperaturövervakning.
 • Indikering och blockering utlöst tempvakt.

Larmfunktioner:

 • Plintanslutning med potentialfri växlande funktion för fjärrövervakning av hög nivå (A-larm) och utlöst motor (B-larm separat utgång för varje pump)
 • Utgående 24 V DC för eventuell larmapparat.
 • Mätvärden och larm ska hämtas och skickas från objektets styrenhet till pumpstationens bredband/GSM kommunikation.

Elcentral

Pumpstationens elcentral placeras på fasad och utrustas med låsbar lucka. Elcental levereras komplett med elmätarutrustning, 3-pol huvudbrytare, huvudsäkring samt jordfelsbrytare för 3-fas och 1-fas. I centralen placeras transformator/omformare 230 V/24VDC som försörjer anläggningens larmfunktioner. Centralen ska ha reserv om minst 1 st 1-fasgrupp 10 A samt 1 st 3-fasgrupp 10 A.

Anslutningar och uttag

 • Säkerhetsbrytare till pumpar moterade i automatikskåp.
 • CEE uttag, IP44, för pumparnas motorkabel.
 • 400V, 3-fas uttag, 16 A typ CEE för verktyg
 • 230 V, 1 fas-uttag 10A, jordat för verktyg.
 • Uttag 400/230 V ska anslutas via jordfelsbrytare.

Nivågivarrör

Skyddsrör för nivågivare monteras lodrätt mellan golv och botten på pumpsump, dim 75 mm. Röret placeras lättåtkomligt invid luckan. Fastsätts med rostfria konsoler i sump. Den nedersta 500 mm utförst med 8 slitsar.

Utvändig utrustning (option)

1 st regnmätare typ Casella, vippskålsmätare med 0,2 mm viktning, inklusive dataloggar som ansluts till objektets styr/övervakningssystem. Regnmätaren placeras på pumpstationens tak.

Märkning

 • Intern referensmärkning av apparater enligt SSEN61346-1.
 • Skyltar ska monteras på skena eller montageplåt.
 • Löpande nollnummermärkning enligt SSEN61082-1:2:3
 • Ledningarna för olika sändningssystem ska ha skilda färger.
 • Utvändig graverade skyltar.
 • Utvändig kabelmärkning inklusive plintnummer.

Dokumentation

Ritningsunderlaget ska omfatta placeringsritningar, huvudschema, kretsschema (kontaktfunktioner som ej utnyttjas ska redovisas), anslutningsritningar och apparatlista. I leveransen ska ingå en omgång papperskopior insatt i pärm placerad i station, en omgång papperskopior insatta i pärm som levereras till beställaren tillsammans med digitala kopior i pdf respektive AutoCad (dwg format). Anläggningen ska provköras och injusteras av leverantören vid separat besök vilket ska ingå i anbud. Garantitid ska vara 5 år från tidpunkt då anläggningen är besiktigad och godkänd.

5.5.2.1 – Pumpstation LTA

Med pumpstation LTA avses pumpstation i ett LTA-system (Lätt Tryck Avlopp) till enstaka fastigheter.

Ta kontakt med va-enheten för information om vem som skall leverera samt specifikationer för anläggning och inkoppling av dessa stationer (se avsnitt 5.5).   

5.5.2.2 – Luktreducering

Innan en anläggning eller installation förses med luktreduceringsutrustning ska separat överenskommelse ha träffats med va-enheten om vilken typ av utrustning som ska användas samt kostnader för denna.

5.5.3 – Tryckledningar

5.5.3.1 – Ledningar

Material

Rör ska vara utförda enligt EN13244 och ska vara av tryckklass SDR 17 (PN10). Rörmaterial skall vara PE 100. Plastledningar ska ha brun märkning och vara certifierade och märkta enligt Nordic Poly Mark.

Vid schaktfria installationer ska samråd ske med va-enheten om materialval och dimensioner.

Dimensioner

För tryckavloppsledning är det viktigt att beräkna korrekt dimension. En felaktigt projekterad tryckavloppsledning ger en dåligt fungerande ledning. Rör med för liten dimension ger dålig driftekonomi med höga elkostnader och rör med för stor dimension ger för långa uppehållstider med driftproblem som sedimentation och svavelvätebildning som följd.

I VAV P47 ”Avloppspumpstationer Dimensionering, utformning och drift” utgiven 1984 beskrivs dimensionering av avloppspumpstationer. I avsnitt 3,4,7 i VAV P47 beskrivs dimensionering av tryckavloppsledningar. 

Tryckavloppsledningar ska dimensioneras i enlighet med SS-EN 1671:1997. 

För att uppnå självrensning bör en vattenhastighet av minst 0,6 meter/sekund eftersträvas vid minimiflöde från pumpstationen.

Dimensioneringen ska utföras så att energiförbrukningen optimeras. 

Läggningsanvisningar

Ledningsdragning ska ske så att stora statiska höjdnivåer undvikes. Beakta utsläppspunkten för avlopp med hänsyn till luktproblem.

Se även 5.3

Svetsning skall utföras av licenserad person. Vid dim. 32-63 skall det vara PRK koppling eller elsvetsmuff och vid dim. 75-400 skall det antingen vara stumsvets eller elsvetsmuff. Där svetsning ej kan utföras (t.ex. hopkoppling mot gammal ledning) ska dragsäkra kopplingar användas. Tryckavloppsledningar skall vara röd/brun markerad.

Läggningsdjup bestäms med hänsyn till tjälnedträngningsnivån i respektive jordart.

Minimidjup till hjässan i hårdgjorda ytor ska vara 1,7 meter för ledningar ≤ 200 mm och 1,7 meter till centrum av ledning för ledningar > 200 mm. Läggningsdjupet kan minskas om ledningen isoleras mot tjälnedträngning. Maximidjup ca 2,2 meter om ej större djup erfordras på grund av tjälnedträngning.

Tryckledning som korsar Trafikverkets väg ska förläggas i enlighet med Trafikverkets publikation 2005:14. Utöver vad som står i nämnda publikation ska ledningen förses med avstängningsventiler på bägge sidor om skyddsröret som leder under vägen.

Tryckledningen ska förses med glidsko eller rullstöd i skyddsledningen. Ledning som läggs i skyddsrör ska vara åtkomlig för reparation genom att utrymme finns för utdragning av ledning ur skyddsrör. Detta utrymme förläggs på den sida där skyddsrörbrunnen inte är placerad. Rör i skyddsrör förses med dragsäker koppling.

5.5.3.2 – Ventiler

Avstängningsanordning ska utföras komplett med ventil, teleskopisk spin­del­förlängning alt fast spindelförlängning, skyddsrör med skyddsrörs­lock, betäckningsram och lock.

På tryckspillvattenledning i mark används kilslidsventil

Kilslidventil ska vara mjuktätande och ha rakt fritt genom­lopp och uppfylla av tillverkaren redovisade tek­niska bestämmelser.

Ventil ska vara avsedd för lägst tryckklass PN10.

Avstängningsventil ska vara dragsäker av typ Danfoss S-2844-1, eller likvärdig, komplett med tillhörande teleskopgarnityr av syrafast stål A4 och gummiringstätad betäckning, typ Danfoss S-1840, eller likvärdig. Likvärdigheten avgörs av VA-enheten.

5.5.3.3 – Betäckningar

Se avsnitt 5.3.7

5.5.3.4 – Anslutningar

Vid alla anslutningspunkter ska tryckledning förses med backventil och eventuellt avstängningsventil. Släppunkt från anslutningsledningar till huvudstam ska ske vid punkt med avsevärt höjdskillnad och till brunn med bra genomflöde.

5.5.3.5 – Luktreducering

Mekaniska luftbrunnar för släppbrunnarna för tryckledningarna, alternativt att brunnarna förses med gastäta lock.

Se avsnitt 5.5.2.2

5.5.4 – Lätt TryckAvlopps-system (LTA)

Projektering av ett LTA-system ska utföras i enlighet med SS-EN 1671:1993.

Ledningsnätet ska vara försett med backventiler och avstängningsventiler i förbindelsepunkterna likväl som i utloppen från LTA-enheterna.

Luftningssventiler i extrema högpunkter ska beaktas vid projektering.

Luktreducerande åtgärder ska beaktas vid utsläppspunkten från trycksatt system till självfallssytem eller till kommunal pumpstation. 

5.5.4.1 – Rör/material

Se avsnitt 5.5.3.1

5.5.4.2 – Ventiler

Ventiler ska vara av typ kilslidventiler.   

Servisventil på tryckavloppservis typ LTA ska vara av typ HAWLE 2550 eller likvärdig. Likvärdigheten avgörs av VA-enheten.  

5.5.4.3 – Anslutningar

Vid anslutningar till tryckledning (LTA) mindre eller lika med 63 mm ska alltid grenkoppling 45 grader med svetsmuffar användas.

Vid alla anslutningspunkter ska tryckledning förses med avstängningsventil.

5.5.4.4 – Betäckningar

Ventilbetäckning på ventiler i LTA-system ska ha åtskilda lock som är tydligt märkta t.ex. dubbelbetäckning där spillvatten markeras brun och vatten blå eller där spillvatten betecknas med ett A och vatten med ett V eller motsvarande utformning. 

I övrigt se avsnitt 5.3.7

5.5.4.5 – Luktreducering

Se avsnitt 5.5.2.2

5.6 – Dagvatten

Lika som för spillvatten, med följande ändringar och tillägg: Dagvattenbrunnar, (s.k.”rännstensbrunnar”), ska vara av PP, försedda med 70 l sandfång och vattenlås. Spolmöjlighet för utgående ledning ska finnas. Takvatten skall omhändertas genom LOD. Dagvatten får aldrig kopplas in på spillvattennätet, detta gäller även dränering. Undantag för dränering kan ev. göras i extrema fall. Servis ska förses med rensbrunn i förbindelsepunkt. Håbo kommuns dagvattenpolicy ska följas.

5.6.1 - Dagvattenmagasin

Detaljutformningen av dagvattenmagasin skall avgöras från fall till fall i samråd med VA-enheten.

5.7 – Typritningar

Bild 1. Standardutförande av mätplats

Bild 2. Vattenmätare med konsol

Sidansvarig: VA-enheten

2018-09-06

Näringsliv och arbete

Klicka för support
Stäng supportfönster