Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Publiceringsdatum:

Ny taxa för bygglov, planavgift med mera

Från och med den 6 maj har Håbo kommun en ny plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa, efter att Håbo kommunfullmäktige beslutat om den nya taxan. Den nya taxan ersätter den tidigare från 2011. För samtliga beslut fattade efter den 6 maj 2019 gäller den nya taxan. Avgifterna ska täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten.

Rättvisare taxa

Den nya taxan är mer rättvis eftersom avgifterna är satta efter den genomsnittliga arbetstiden för att handlägga respektive typ av ärende. I ”handläggningen” ingår samtliga delsteg från själva registreringen, bygglovprövningen, expediering, kungörelse, startbesked, platsbesök och slutbesked till avslut och arkivering. För att den så kallade självkostnadsprincipen ska gälla behöver kostnaderna för hela processen täckas av taxan.

Med den gamla taxan räknades avgiften fram utifrån ett antal fiktiva parametrar. I den nya taxan är kostnaden beräknad utifrån en erfarenhetsmässig genomsnittlig tidsåtgång. Det blir ett tydligare och mer rättssäkert ersättningskriterium.

Billigare när e-tjänsten används

För ansökningar om förhandsbesked, bygglov och anmälningsärenden som kommer in via e-tjänsten görs en reducering av avgiften motsvarande den tid som handläggningstiden förkortas.

Övrigt innehåll i taxan

Taxan innehåller även avgifter för planbesked och planavgifter samt förutsättningar för planavtal. Avgifterna för kart- och mättjänster framgår.

Många kommuner gör på samma sätt

Den nya bygglovstaxan är utformad utifrån hur SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) rekommenderar att kommunerna ska arbeta utifrån PBL (Plan- och bygglagen). Många kommuner har börjat följa den nya beräkningsmetoden som utgår från verklig arbetsinsats i respektive ärendetyp.

Plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster