Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Innovation och hållbarhet - samarbete för Håbos framtid

Håbo kommun har i samband med sitt hållbarhetsarbete inlett ett samarbete för att koppla ihop aktuell forskning med det lokala näringslivet. I dagsläget arbetar ett tiotal studenter med att hitta lösningar på utmaningar hos tre av Håbos största arbetsgivare.

STUNS är en förkortning för Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle. Stiftelsen finansieras av både offentliga och privata aktörer för att möjliggöra att forskningsresultat och innovationer ska komma till verklig nytta i näringslivet och samhället. Energi, hållbarhet och cirkulära system är aktuella frågor och har också diskuterats under de hållbarhetsmöten som kommunen har haft med några av Håbos största privata arbetsgivare. Håbo kommun har bjudit in till dessa möten med anledning av att man håller på att ta fram en hållbarhetsstrategi men det har också länge funnits en vilja att koppla ihop akademin med företagen.

STUNS uppdrag är att skapa förutsättningar för innovation inom energi-, miljö- och klimatområdet, berättar Hans Nyhlén, verksamhetsansvarig för STUNS Energi. Detta sker i samverkansprojekt mellan Uppsala universitet, SLU Sveriges Lantbruksuniversitet, företag och kommuner i länet. Med de framtidsplaner som finns i Håbo, styrkt av det engagemang och intresse som såväl Håbo kommun som företagen i Håbo uppvisar, skapas en utmärkt grogrund för innovationssamarbeten inom hållbarhet

Under 2020 har arbetet med att ta fram en gemensam hållbarhetsstrategi för hur Håbo kommun ska ta sig an de globala målen och Agenda 2030 pågått och ett förslag finns framtaget. Under året har en dialog skett för att kunna arbeta fram ett förslag till hållbarhetsstrategi för Håbo kommun. Förslaget till har varit ute på remiss och arbete pågår för ett antagande av strategin under 2021. Strategin är tänkt att gälla för kommunen geografiskt, men även för kommunens organisation. Aktörer i kommunen har bjudits in till att ge synpunkter på förslaget. Strategin innehåller mål för hur Håbo kommun ska arbeta för att skapa ett mer hållbart samhälle, både ekologiskt, ekonomiskt och socialt.

En hållbarhetsstrategi är viktig för att visa hur Håbo ska växa hållbart och kunna möta framtida utmaningar. Strategin är ett viktigt övergripande styrdokument som berör samtliga aktörer i kommunen; kommuninvånare, företagare, organisationer och tjänstepersoner, säger Anna Atterlöf, tillförordnad plan- och exploateringschef och miljöstrateg.

Företagen kan också utgå från hållbarhetsstrategin för att skapa ett mer hållbart Håbo. Företagarföreningarna har till exempel ordnat utbildningar inom hållbarhet där de både tagit upp psykisk ohälsa hos anställda och hur man kan arbeta med miljömässig hållbarhet, eftersom hållbarhet också medför affärsnytta och högre lönsamhet. Håbo kommun fortsätter att prata hållbarhet med företagen för att hitta fler områden för samarbeten. Hållbarhetsstrategin förväntas behandlas politiskt under året.

Läs mer om Håbo kommuns hållbarhetsarbete här

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster