Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Godkännande att bedriva fristående friliggande fritidshem

Barn- och utbildningsnämnden i Håbo kommun beslutar om fristående förskolor, fritidshem som inte ligger i anslutning till en skola eller pedagogisk omsorg får starta i kommunen.

Vem kan driva ett fristående fritishem?

Ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, en förening, en stiftelse eller en enskild individ kan vara huvudman för ett fristående friliggande fritidshem.

Om du vill ansöka om godkännande för ett fristående friliggande fritidshem kontakta barn -och utbildningsförvaltningen.

E-post: barn.utbildning@habo.se

Om en verksamhet byter huvudman måste huvudmannen göra en ny ansökan till Håbo kommun.

Håbo kommun beslutar om en enskild person eller en juridisk person ska godkännas som huvudman för ett fristående friliggande fritidshem.

Vi godkänner om du som ska bedriva fritidshemmet:

 1. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten,
 2. har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten, och
 3. i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.

Vidare behöver vi bedömma om du är lämplig. Om det är en jurdisk person måste samtliga i ägar- och ledningskretsen bedömmas lämpliga. Vid lämplighetsbedömningen ska vi beakta viljan och förmågan att fullgöra dina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse.

För att vi ska lämna godkännande krävs därutöver att utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i den kommun där du ska bedriva utbildningen.

Följande personer ingår i ägar- och ledningskretsen

 1. den verkställande direktören och andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten,
 2. styrelseledamöter och styrelsesuppleanter,
 3. bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag, och
 4. personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten.

Övriga villkor

 • Du behöver söka bygglov när du ska starta en fristående förskola eller ett friliggande fritidshem. Det gäller inte för lokaler där det tidigare har varit samma typ av verksamhet. I de fallen måste du ändå kontrollera att ett bygglov finns.
 • Anmäl enligt miljöbalken
 • Anmäl start av livsmedelsverksamhet
 • Anmäl till brandmyndighet

Vad händer med ansökan?

När ansökan är komplett utreder förvaltningen om verksamheten uppfyller skollagens krav. Förvaltningen lägger ett förslag till beslut till barn - och utbildningsnämnden som fattar det slutgiltiga beslutet.

Nämndens beslut går att överklaga.

När kan verksamheten starta?

Verksamheten kan starta när den har godkänts. Tänk på att ansöka i god tid då handläggningsprocessen kan ta lång tid.

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster