Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Godkännande att bedriva fristående pedagogisk omsorg

Barn- och utbildningsnämnden i Håbo kommun beslutar om fristående förskolor, fritidshem som inte ligger i anslutning till en skola eller pedagogisk omsorg får starta i kommunen.

Vad är pedagogisk omsorg?

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem och vänder sig till barn mellan 1 och 12 år.

Pedagogisk omsorg har ett uppdrag som liknar förskolans och fritidshemmets men ingår inte i skolväsendet och styrs, till skillnad från förskolan och fritidshemmet, inte av en läroplan. Förskolans läroplan ska dock vara vägledande för pedagogisk omsorg.

Verksamheten är ofta förknippad med små barngrupper och hemlika, lugna miljöer. Pedagogisk omsorg ger familjer möjlighet att, utifrån sina egna behov och önskemål, välja en annan verksamhetsform än förskola eller fritidshem för sina barn.

Huvudmanen för pedagogisk omsorg kan till exempel vara ett aktiebolag, en stiftelse eller en enskild dagbarnvårdare.

Från och med 2023 började nya bestämmelser gälla. Kraven på att bedriva pedagogisk omsorg har skärpts för att garantera att huvudmän i pedagogisk omsorg har tillräckliga förutsättningar för att kunna erbjuda verksamhet av god kvalitet.

Från och med 2023 kommer Håbo kommun besluta om en enskild person eller en juridisk person ska godkännas som huvudman för en pedagogisk verksamhet.

Vi godkänner verksamheten om du som ska bedriva pedagogisk verksamhet:

  1. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten,
  2. bedöms som lämpligt i övrigt
  3. verksamheten inte innebär påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet,
  4. verksamheten är öppen för alla barn som en kommun ska sträva efter att erbjuda motsvarande verksamhet, med undantag för barn som hemkommunen har beslutat att inte lämna bidrag för, och
  5. avgifterna inte är oskäligt höga

Kommunen får godkänna en enskild som huvudman trots att villkoret i punkt 4 inte är uppfyllt, om det finns skäl med hänsyn till verksamhetens särskilda karaktär.

Godkännandet att vara huvudman ska avse verksamhet på ett visst verksamhetsställe som vi bedömt som lämplig. Om du ska bedriva verksamheten där någon är folkbokförd kan en sökande inte anses lämplig utan att en registerkontroll har gjorts.

En person som är 15 år eller äldre och är folkbokförd där en pedagogisk omsorg ska bedrivas ska på begäran av kommunen visa upp ett utdrag ur det register som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister. Utdraget ska vara högst ett år gammalt. Om ett registerutdrag inte visas upp, får verksamheten inte bedrivas.

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster