Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder

Fristående förskolor, grundskolor och gymnasieskolor kan ansöka om tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder. Ansökan skickas till den kommunen där barnet eller eleven är folkbokförd. För att verksamheten ska få tilläggsbelopp måste vissa kriterier vara uppfyllda.

I skollagen finns regler om bidrag till fristående förskolor och fristående skolor. Bidraget ska bestå av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp

Du kan ansöka om tilläggsbelopp under hela året i kommunens e-tjänst.

Ansök om tilläggsbelopp för elev på grundskola eller gymnasieskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansök om tilläggsbelopp för barn på förskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att du ska få beslut i tid innan nästa läsår är det viktigt att du skickar in ansökan i god tid och att ansökan är komplett.

Alla fristående verksamhetsformer som har barn eller elever från Håbo kommun kan ansöka om tilläggsbelopp. Det är bara rektorn som kan ansöka i E-tjänsten.

Offentliga huvudmän kan inte ansöka om tilläggsbelopp från Håbo kommun utan kan istället vända sig till barn- och utbildningskontoret för en eventuell justering av den interkommunala ersättningen.

E-postadress: barn.utbildning@habo.se

Varje förskola eller skola får ett grundbelopp för barn och elever.

Grundbeloppet ger ersättning för:
1. undervisning,
2. lärverktyg,
3. elevhälsa,
4. måltider,
5. administration,
6. mervärdesskatt, och
7. lokalkostnader

Grundbeloppet ska rymma den absoluta merparten av resurserna för särskilt stöd inom ramen för undervisning.

För att vi ska bevilja tilläggsbelopp för särskilt stöd behöver följande stämma:

 • Barnet eller eleven ska ha ett omfattande behov av särskilt stöd, och
 • det ska vara fråga om extraordinära stödinsatser.
 • Du behöver visa vilket eller vilka behov av extraordinära stödåtgärder som eleven eller barnet har
 • Stödet behöver vara både kostnadskrävande och varaktigt.

Exempel på stöd som kan ge rätt till tilläggsbelopp:

 • tekniska hjälpmedel
 • assistenthjälp
 • anpassning av en skollokaler

Ansök om tilläggsbelopp för elev på grundskola eller gymnasieskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansök om tilläggsbelopp för barn på förskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

De här dokumenten kan du behöva skicka in tillsammans med ansökan:

 • Kartläggningar som ingår i utredning om särskilt stöd
 • Handlingsplan/åtgärdsprogram för sökt period samt utvärdering av föregående handlingsplan/åtgärdsprogram om ett sådant finns
 • Egenvårdplan vid medicinskt behov
  (https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/egenvard-i-forskolan-och-skolan Länk till annan webbplats.)
 • Barnets vistelsetid/elevens schema för sökt period
 • Intyg/utlåtande från till exempel läkare, psykolog, logoped. Då dessa intyg behöver påvisa ett aktuellt hjälpbehov bör intygen som regel inte vara äldre än 1 år. Detta kan dock frångås om ett barn/en elev till exempel har en grav funktionsnedsättning som inte förändras med åren.
 • Ekonomiskt underlag som visar total månadskostnad (total månadskostnad innefattar lön, sociala avgifter och tjänstepension)
 • Vid förnyad ansökan ska utvärdering av föregående periods extraordinära stödinsatser bifogas

Ansökan inkommer

Vi går igenom ansökan för att se om du är behörig att ansöka om tilläggsbelopp och om du behöver komplettera ansökan med ytterligare underlag.

Om vi behöver mer underlag kontaktar vid dig som rektorn om detta. Du får möjlighet att komplettera din ansökan en gång. Om vi inte får in kompletteringen eller om det fortfarande finns brister så kan vi fatta beslut i ärendet på det underlag som finns.

Handläggning

Bedömningsteamet i Håbo ser över barnets eller elevens stödbehov och det underlag som har kommit in i ärendet. Bedömningsteamet är en del av kommunens elevhälsa.

Bedömningsteamet skriver ett yttrande som vi skickar till dig om det inte är uppenbart obehövligt. Du får då möjlighet att yttra sig över materialet innan vi fattar beslutet.

Beslut

När ärendet är färdigt fattar förvaltningschefen ett beslut om tilläggsbelopp.

Överklagan

Du kan överklaga beslut om tilläggsbelopp till förvaltningsrätten. Information om hur du överklagar hittar du på beslutet.

Vi betalar inte ut tilläggsbelopp retroaktivt.

Vi betalar ut bidraget med 1/12 av årsbeloppet per månad om inget annat är överenskommet.

Mer information

Om du har frågor om din ansökan kan du kontakta barn- och utbildningskontoret.

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster