Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Användning av avfall för anläggningsändamål

Ska du använda avfall för anläggningsändamål?

Att använda avfall för anläggningsändamål bygger på principen om att effektivare nyttja våra naturresurser. Det innebär att överskotts- och restmaterial som klassificeras som avfall i större utsträckning ska återanvändas vid nya anläggningsarbeten. Exempel på användbart material är grus, sten, betong och tegel och vanliga användningsområden är grundläggning för byggnationer, utfyllnader och bullervallar. Villkoren för användningen är att det finns ett anläggningsändamål, att avfallet är rent och utsorterat, och att inte föroreningar uppstår på den nya användningsplatsen.

Vilket ansvar har du enligt miljöbalken, anmälan eller tillståndsansökan?

När du ska använda avfall för anläggningsändamål kan du vara skyldig att göra en anmälan till miljöavdelningen eller söka tillstånd hos länsstyrelsen. Ansvaret avgörs av den föroreningsrisk som användningen kan medföra.

Den som producerat avfallet ska skaffa sig nödvändig kunskap om avfallets möjliga innehåll av föroreningar, och den som ska använda avfallet är skyldig att bedöma den nya användningsplatsens lämplighet.

  • Om föroreningsrisken anses som ringa ska en anmälan göras till miljöavdelningen. 
  • Om föroreningsrisken bedöms vara mer än ringa krävs tillstånd av länsstyrelsen. Kontakta miljöenheten på länsstyrelsen.
  • Om det inte finns någon föroreningsrisk i samband med användningen föreligger varken anmälnings- eller tillståndspliktig. Däremot kan det vara aktuellt att ansöka om samråd, strandskyddsdispens och/eller marklov.

I många fall är det svårt att själv väga in alla miljöaspekter och bedöma föroreningsrisken. Det är därför klokt att kontakta miljöavdelningen i god tid innan åtgärden ska genomföras för att få hjälp och råd.

Anmälan

Skriftlig anmälan görs till miljöavdelningen. Uppgifterna i blanketten ska vara fullständiga och miljöavdelningen behöver er anmälan minst sex veckor innan verksamheten ska starta, om inte annat beviljas i det enskilda fallet.

Länk till blankett finns under Relaterad information.

Marklov

Inom detaljplanelagt område kan det krävas marklov om en åtgärd medför ändring av markytans höjdnivå. Bedömning görs i det enskilda fallet och marklov söks hos Bygglovavdelningen. öppnas i nytt fönster

Samråd

Kan en verksamhet eller åtgärd som inte omfattas av anmälnings- eller tillståndsplikt komma att väsentligt ändra naturmiljön, ska anmälan för samråd göras hos länsstyrelsen enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken.

Sidansvarig: Madelene Krantz-Frid

2018-11-07

Näringsliv och arbete

Klicka för support
Stäng supportfönster