Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Användning av avfall för anläggningsändamål

Ska du använda avfall för anläggningsändamål?

Att använda avfall för anläggningsändamål bygger på principen om att effektivare nyttja våra naturresurser. Det innebär att överskotts- och restmaterial som klassificeras som avfall i större utsträckning ska återanvändas vid nya anläggningsarbeten. Tänk på att även bortschaktad troligt opåverkad jord som man vill göra sig av med från platsen per automatik blir ett avfall på grund av själva behovet av kvittblivningen, exempelvis överskottsmassor från schaktning vid grundläggning av nya byggnader.

Exempel på användbart material är grus, sten, betong och tegel och vanliga användningsområden är grundläggning för byggnationer, utfyllnader och bullervallar. Villkoren för användningen är att det finns ett anläggningsändamål, att avfallet är rent och utsorterat, och att inte föroreningar uppstår på den nya användningsplatsen.

Vilket ansvar har du enligt miljöbalken, anmälan eller tillståndsansökan?

För att få använda avfall för anläggningsändamål krävs att följande kriterier uppfylls:

  1. Användningen ska vara för anläggningsändamål. Syftet får inte vara att bara bli av med avfallet. Skulle andra massor ha transporterats till platsen om inte avfallet funnits att tillgå?
  2. Platsen måste väljas så att det inte innebär en betydande förorening av mark, ytvattenområde, grundvatten ellerandra känsliga miljöer.

När du ska använda avfall för anläggningsändamål kan du vara skyldig att göra en anmälan till miljöavdelningen eller söka tillstånd hos länsstyrelsen. Ansvaret avgörs av den föroreningsrisk som användningen kan medföra. Risken för föroreningar ska alltid bedömas utifrån avfallets egenskaper, mängd, föroreningsinnehåll och omgivningens känslighet.

I många fall är det svårt att själv väga in alla miljöaspekter och bedöma föroreningsrisken. Det är därför klokt att kontakta miljöavdelningen i god tid innan åtgärden ska genomföras för att få hjälp och råd. En bedömning görs i varje enskilt fall men generellt gäller följande:

  • Så snart ett avfall har ett totalinnehåll av någon parameter överstigande nivån för mindre än ringa risk eller en lakbarhet överstigande de nivåer som anges i Naturvårdsverkets handbok 2010:1 (kapitel 9.3) så krävs en anmälan till miljöavdelningen. Länk till handboken finns under Relaterad Information.

  • Om risken är mer än ringa, att avfallet möjligen kan förorena mark och vatten, då krävs tillstånd från länsstyrelsen. Se 34 § 29 kap i Miljöprövningsförordningen (2013:251). Tillståndsplikt B-verksamhet. Verksamhetskod 90.131.

  • Avfall som med inga eller låga föroreningsnivåer, dvs. nivåer som ligger under värdena för mindre än ringa risk i Naturvårdsverkets handbok 2010:1 betraktas som icke-anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter (U-verksamheter). Om en u-verksamhet väsentligt kan komma att ändra naturmiljön måste dock en anmälan om samråd göras hos länsstyrelsen.

Anmälan

Skriftlig anmälan görs till miljöavdelningen. Uppgifterna i blanketten ska vara fullständiga och miljöavdelningen behöver er anmälan minst sex veckor innan verksamheten ska starta, om inte annat beviljas i det enskilda fallet.

Länk till blankett finns under Relaterad information.

Marklov

Inom detaljplanelagt område kan det krävas marklov om en åtgärd medför ändring av markytans höjdnivå. Bedömning görs i det enskilda fallet och marklov söks hos Bygglovavdelningen.  Öppnas i nytt fönster.

Samråd

 Kan en verksamhet eller åtgärd som inte omfattas av anmälnings- eller tillståndsplikt komma att väsentligt ändra naturmiljön, ska anmälan för samråd göras hos länsstyrelsen enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster