Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Slam- och oljeavskiljare

Bild på biltvätt

Olja som når avloppsreningsverket försämrar reningsprocessen och kan skada den biologiska reningen. Olja som kommer ut i dagvattnet transporteras direkt till sjöar och vattendrag där de riskerar att skada djur- och växtliv. För att minska negativ påverkan på miljön ska oljeavskiljare finnas hos alla verksamheter och platser som medför en risk för att olja släpps ut till spill- eller dagvattennätet.

Verksamheter som enligt policy ska ha slam- och oljeavskiljare är exempelvis:

  • Fordonstvättar
  • Bensinstationer
  • Verkstäder och maskinrum med golvavlopp
  • Kompressorrum med golvavlopp.

Dimensionering

Det är viktigt att slam- och oljeavskiljare har en tillräcklig dimensionering utifrån vilka vattenflöden som är aktuella. Avskiljaren ska dimensioneras enligt svensk standard SS-EN 858-2.

Vid nyinstallation av en slam- och oljeavskiljare ska dimensionsberäkningar göras, som visar att den valda avskiljaren räcker i det aktuella fallet. Vid begäran från tillsynsmyndigheten ska dimensionsberäkningar kunna visas upp.

Information om hur en oljeavskiljare ska dimensioneras finns i Håbo kommuns riktlinjer som ligger under Relaterad information på denna sida.

Egenkontroll

För att en slam- och oljeavskiljare ska fungera väl krävs kontinuerlig tillsyn och underhåll. Bland annat ska slammets och oljans tjocklek mätas regelbundet. Funktion av larm ska kontrolleras.

Kontrollerna ska dokumenteras och kunna uppvisas för tillsynsmyndigheten. Under Relaterad information på den här sidan finns minimumkrav på vad en egenkontroll ska innehålla.

Tömning

Enligt standarden SS-EN 858-2 bör tömning av avskiljaren ske när halva slamvolymen eller 80 % av lagringskapaciteten för olja är fylld.

Om det blir för mycket slam på botten i avskiljaren minskar vattenvolymen och det oljehaltiga vattnet kommer att passera för snabbt genom oljeavskiljaren. Oljeavskiljaren bör därför tömmas när hälften av slamvolymen uppnås.

Besiktning

Med ett intervall på maximalt fem år ska slam- och oljeavskiljare tömmas och besiktigas.

Besiktningen ska utföras av en fackkunnig person som har minst ett års erfarenhet från arbete med oljeavskiljare och har genomgått specifik utbildning för besiktningar av oljeavskiljare. 

Sidansvarig: Bygg- och miljöförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster