Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Krossning av sten och grus

Produktionsanläggningar som krossar berg, naturgrus eller andra jordarter måste anmälas till miljöavdelningen om verksamheten omfattas av någon av nedanstående punkter.

  • inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser
  • utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod

Anmälan ska lämnas in till miljöavdelningen minst sex veckor innan verksamheten ska starta. Miljöpåverkan utgörs av främst av buller och damm. Eventuellt kan även utläckage av kväveföroreningar vara en miljöpåverkan om den sprängsten som används i krossen innehåller sprängämnesrester.

Anmälningsblankett finns under ”Relaterad information”.

Buller

Fasta krossverksamheter är anläggningar som ligger på samma plats under flera år. Dessa anläggningar ska förhålla sig till Naturvårdsverkets riktvärden för industri- och annat verksamhetsbuller (Rapport 6538). För tillfälliga krossar som ställs upp under en kortare tid, t.ex. för olika byggen, är det vanligt att högre ljudnivåer får accepteras än vid mer stadigvarande verksamheter. Ljud från dessa anläggningar begränsas normalt enligt Naturvårdsverkets riktvärden för byggbuller (NFS 2004:15).

Riktvärdena är en utgångspunkt och vägledning för den bedömning som görs i varje enskilt fall. Särskilda skäl kan motivera avsteg från riktvärdena, såväl uppåt som nedåt.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster