Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Spridning av bekämpningsmedel

Användningen av bekämpningsmedel regleras i lagar och föreskrifter för att förhindra att preparaten skadar människors hälsa eller den yttre miljön. Den som sprider bekämpningsmedel ska förvissa sig om att spridningen kan ske utan risk för grundvattenförorening och iaktta de skyddsavstånd som är nödvändiga för skydd för vattentäkter, sjöar och vattendrag samt omgivande mark och annans egendom.

Spridning av bekämpningsmedel utomhus är reglerat bland annat i Naturvårdsverkets föreskrift om spridning av kemiska bekämpningsmedel (SNFS 1997:2). Enligt föreskriften finns det i vissa fall krav på anmälan eller tillstånd från miljöavdelningen.

Anmälan och ansökan

Skriftlig anmälan till miljöavdelningen krävs för att få sprida bekämpningsmedel på: 

  • banvall,
  • idrottsanläggning, 
  • område större än 1000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt (med undantag för åkermark).

Undantag

Det finns undantag för skyldigheten att anmäla och ansöka om tillstånd. Krav på anmälan eller ansökan om tillstånd gäller inte för följande tillfällen:

  • Hastigt påkallade punktsaneringar mot ohyra och skadedjur enligt miljöbalken får ske utan tillstånd. Miljöavdelningen ska dock snarast underrättas om varje sådan saneringsåtgärd.
  • Skyldigheten att anmäla gäller inte vid bekämpning på skyddsområde för vattentäkt eller för planerings- och anläggningsarbeten om behandlingen har karaktär av punktbehandling.

Tillstånd för spridning

Tillstånd från miljöavdelningen krävs för att använda bekämpningsmedel:

  • på tomtmark för flerfamiljshus,
  • på gårdar till förskolor och skolor eller allmänna lekplatser,
  • inom skyddsområde för vattentäkt,
  • vid planerings- och anläggningsarbeten.

Tillståndet ska sökas av den som ska utföra spridningen eller, efter skriftlig överenskommelse, av den som nyttjar marken.

Val av bekämpningsmedel

Kemikalieinspektionen beslutar om bekämpningsmedel ska godkännas eller ej. Medlets hälso- och miljöfarliga egenskaper bedöms med hänsyn till användningsområdet. Det är du som användare av bekämpningsmedel som är ansvarig för att de preparat som används är godkända. Spridning är endast tillåtet enligt de villkor som finns till godkännandet av medlet vilka finns att läsa på etiketten.

På KEMIs: webbplats Länk till annan webbplats. (Kemikalieinspektonens webbplats) finns ett bekämpningsmedelsregistert som innehåller uppgifter om godkända bekämpningsmedelspreparat i Sverige. 

Tips

Använd så lite bekämpningsmedel som möjligt! Tänk på att kemiska bekämpningsmedel, till exempel insektsspray inte bara dödar de insekter du vill ha bort, utan även nyttiga och bra organismer. Det är därför viktigt att användningen av farliga bekämpningsmedel minskar och i många fall behövs inga kemiska bekämpningsmedel för att hålla ogräs eller skadeinsekter borta. 

En bra metod att ta bort ogräs är att bränna det med en gasollåga. Vill man bli av med bladlöss kan man alltid bespruta växterna med såpvatten.

Kontakt

Miljöavdelningen på telefon 0171-52500
E-post: bygg.miljo@habo.se

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster