Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Tobak

Vid tobaksförsäljning ska Tobakslagens bestämmelser efterlevas. De viktigaste kraven är att ingen försäljning får ske till personer som är under 18 år eller till någon som man misstänker har tänkt överlämna tobak till person som inte fyllt 18 år.

Anmälningsplikt 

Du får inte börja sälja tobaksvaror förrän du har anmält försäljningen till Håbo kommun. I anmälan ska du lämna de uppgifter som kommunen behöver för sin tillsyn, som exemelvis faktauppgifter om försäljningsstället, namn på den som är ansvarig för verksamheten, firmans organisationsnummer och namn. I anmälan ska du också beskriva vilka rutiner du har för att kontrollera kundernas ålder och hur du organiserar verksamheten när du har unga anställda. 

Åldersgräns

För att någon ska få köpa tobaksvaror gäller en åldersgräns på 18 år. Det är den som lämnar ut tobaksvarorna som ska förvissa sig om att mottagaren uppnått rätt ålder. Lagen ger inte utrymme för några undantag för till exempel en förälder eller annan vårdnadshavare som lämnat sitt godkännande.

Tillsyn

Håbo kommun har register över de försäljningsställen som säljer tobak och genomför kontinuerligt tillsynsbesök. Från år 2010 är polisen ny tillsynsmyndighet för bestämmelserna om handel med tobaksvaror. Det betyder att både kommunen och polisen kommer att kontrollera hur tobakslagen följs.

Ansvar

Ägaren ansvarar för att försäljningsreglerna följs i butiken vilket innebär att han eller hon även ansvarar för att personalen känner till gällande regler samt att det finns rutiner för ålderskontroll så att reglerna efterlevs. Kassapersonalen har ett personligt straffansvar och kan dömas till böter eller till fängelse om tobak säljs till en person som inte fyllt 18 år.

Regler för tobaksförsäljning

  • Nya regler i tobakslagen innebär strängare krav för försäljning och marknadsföring av tobaksvaror. De nya bestämmelserna är:
  • Obilagatorisk skyltning om åldersgränsen på varje försäljningsställe. Skylten ska vara placerad i anslutning till kassan och vara tydlig och klart synbar.
  • Tillhandahållande av tobaksförpackningar med feaktig märkning, till exempel utländska varningstexter eller obefintlig märkning, kan ge straff i form av böter eller fängelse i sex månader. Eftersom överträdelse av bestämmelsen faller under allmänt åtal måste kommunen underrätta polisen. Det räcker med att oriktiga märkta cigarettpaket finns i butiken för försäljning för att det ska vara fråga om brott mot bestämmelsen.
  • Förbud mot tobaksrekalm utanför försäljningsstället eller i skyltfönster. Kommunen har tillsynen över marknadsföring på eller i anslutning till försäljningsstället.
  • Tobaksförsäljare ska ta fram egentillsynsprogram. Den som säljer tobaksvaror till konsumenter ska utöva egentillsyn över försäljningen och ta fram ett lämpligt program för detta. Det innebär att den ansvarige för försäljningen ska arbeta fram ett program där det framgår hur denne och eventuell personal arbetar för att reglerna i Tobakslagen följs. Syftet med egentillsynen är främst att säkerställa att åldersgränsen efterlevs. Egentillsynsprogrammet bör motsvara det system som idag gäller för försäljning aav folköl.

Avgift

Tillsynsavgiften är 1 365 kronor, det vill säga 3 % av gällande prisbasbelopp per år.

Anmälan

Anmälan om försäljning av tobak ska göras till:

Håbo kommun
Kultur och Livsmiljö / socialnämnden

Risto Hurskainen
alkoholhandläggare /alkoholilupatarkastaja
Besöksadress/Käyntiosoite: Centrumgränd 2, plan 2
Tel./Puh.: 0171-525 20
Mobil /Matkapuhelinnumero: 072-215 56 95
E-post risto.hurskainen@habo.se

Sidansvarig: Risto Hurskainen

2018-09-21

Näringsliv och arbete

Klicka för support
Stäng supportfönster