Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Vårdnad, boende, umgänge

Här hittar du information om du ska separera och vad som gäller kring vårdnad av gemensamma barn, vad som gäller kring boende och umgänge. Här hittar du också tips, information och råd hur ni ska göra för att samarbeta på bästa sätt.

Föräldrar som separerar kan behöva professionell enskild rådgivning i frågor som rör vårdnad boende och umgänge när det gäller barnen. Familjerättens handläggare är välutbildade och har en viktig uppgift i att ge råd och stöd till enskilda föräldrar företrädelsevis på telefon.

Det är ofta en svår situation vid en separation. Det är viktigt att föräldrar som inte lever tillsammans försöker finna den lösning som är bäst för barnen. För att lösa problemen och försöka hitta ett bra samarbete finns det olika typer av samarbetssamtal.

Samarbetssamtal – på föräldrarnas egen begäran

Familjerätten erbjuder kostnadsfria samarbetssamtal för de föräldrar som vill ha stöd i föräldrarollen efter separationen. Samarbetssamtalen är en möjlighet för föräldrarna att gemensamt hitta former för hur man vill lösa vårdnaden, boendet och umgänget för barnen. Endast om samtalen leder till avtal journalförs och registreras dessa ärenden.

Samarbetssamtal – remiss från domstol

Om tingsrätten har i uppdrag från socialnämnden/familjerätten att genomföra samarbetssamtal ingår det i uppdraget att resultatet ska redovisas till domstolen. Dessa ärenden registreras och journalförs.

Skillnad mellan samarbetssamtal hos familjerätten och samtal hos familjerådgivningen

Den största skillnaden är att under samarbetssamtalen hos familjerätten fokuseras frågorna kring föräldrarollen.

Hos familjerådgivningen fokuseras frågorna kring parrelationen, samlevnadsproblem och andra konflikter. Här kan du läsa mer om familjerådgivningen.

Samarbetssamtalen kan resultera i en överenskommelse eller ett skriftligt avtal mellan föräldrarna.

Avtal

Ett skriftligt avtal är juridiskt bindande om det:

  • godkänns av socialnämnden/familjerätten
  • skrivs under av båda föräldrarna
  • att familjerätten gör bedömningen att avtalet är till barnets bästa.

Ett juridiskt bindande avtal är lika bindande som en dom i tingsrätten

Överenskommelse

Istället för avtal kan samarbetssamtalen leda fram till en muntlig överenskommelse. Den behöver inte godkännas av socialnämnden/familjerätten. Föräldrarna kan inte heller gå till domstol för att kräva att motparten följder den. Överenskommelsen kan vara muntlig eller skriftlig.

Om samarbetssamtalen misslyckas kan en eller båda parter begära att tingsrätten ska avgöra vårdnadsfrågan och/eller hur boendet och umgänget ska vara utformat. Domstolen uppdrar åt socialnämnden/familjerätten i den kommun där barnet är folkbokfört att yttra sig över dessa frågor.

Handläggare på familjerätten träffar föräldrarna enskilt samt barnen för samtal för att sammanställa information till domstolen. Kan parterna inte komma överens vid domstolsförhandlingen får socialnämnden/familjerätten begäran om att göra en vårdnads-, boende- och umgängesutredning.

En utredning går till så att handläggare vid familjerätten träffar föräldrarna enskilt och gemensamt för samtal vid flera tillfällen. Samtal med barnen ingår i utredningen.

Referenspersoner inom exempelvis barnomsorgen och skolan intervjuas alltid för barnets räkning. Hembesök görs. Familjerätten ger domstolen förslag på beslut efter genomförd utredning. Det är alltid domstolen som fattar det slutgiltiga beslutet.

Det ska finnas minst en vårdnadshavare för alla barn och ungdomar under 18 år. Vårdnadshavaren bestämmer i frågor som rör barnets person och har vissa skyldigheter mot barnet vad gäller uppfostran, uppehälle och utbildning. Gifta föräldrar har gemensam vårdnad och de är båda förmyndare.

Gemensam vårdnad betyder att båda föräldrarna är vårdnadshavare, att det juridiska ansvaret är lika stort för barnet och att föräldrarna tillsammans ska besluta i viktiga frågor som rör barnet.

Gifta par har automatiskt gemensam vårdnad. Ogifta föräldrar kan anmäla gemensam vårdnad i samband med att faderskapet fastställs eller vid senare tillfälle. Lagstiftningen i Föräldrabalken reglerar frågor kring vårdnad, boende, umgänge och underhåll.

Vid en separation består den gemensamma vårdnaden om inte en eller båda föräldrarna begär att vårdnaden ska vara ensam. Det innebär att föräldrarna ska fortsätta att tillsammans bestämma om viktiga frågor som rör barnet, men det behöver inte innebära att barnet ska bo lika mycket hos vardera föräldern.

Om en av föräldrarna eller båda ansöker om att vårdnaden om barnet ska vara ensam, ska tingsrätten fatta ett beslut om detta utifrån vad som bedöms vara bäst för barnet.

Föräldrarna kan, om de är överens, göra en gemensam ansökan om detta till tingsrätten. I avvaktan på ett slutgiltigt beslut om vårdnad kan tingsrätten fatta ett så kallat interimistiskt beslut, det vill säga ett beslut som gäller tills detta att ett definitivt beslut kan fattas.

Tingsrätten kan begära att en vårdnadsutredning ska genomföras av socialtjänstens familjerätt innan den fattar ett definitivt beslut. Föräldrarna kan även remitteras till familjerätten för samarbetssamtal om föräldrarna så önskar.

Kontakt

Madelene Matsdotter, familjerättssekreterare
Telefon: 0171-525 81
E-post: madelene.matsdotter@habo.se

Socialnämndens funktionsbrevlåda
E-post: socialnamnden@habo.se

Kontaktcenter
Telefon: 0171-525 00

Sidansvarig: Socialförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster