Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Vårdnad, boende, umgänge

Rådgivning

Föräldrar som separerar kan behöva professionell enskild rådgivning i frågor som rör vårdnad boende och umgänge när det gäller barnen. Familjerättens handläggare är välutbildade och har en viktig uppgift i att ge råd och stöd till enskilda föräldrar företrädelsevis på telefon. 

Samarbetssamtal – på föräldrarnas egen begäran

Det är alltid svårt för barn när föräldrar separerar. Familjerätten erbjuder kostnadsfria samarbetssamtal för de föräldrar som vill ha stöd i föräldrarollen efter separationen. Det är viktigt att föräldrar som inte lever tillsammans försöker finna den lösning som är bäst för barnen. Samarbetssamtalen är en möjlighet för föräldrarna att gemensamt hitta former för hur man vill lösa vårdnaden, boendet och umgänget för barnen. Endast om samtalen leder till avtal journalförs och registreras dessa ärenden.

Samarbetssamtal – remiss från domstol

Om tingsrätten har uppdragit år socialnämnden/familjerätten att genomföra samarbetssamtal ingår det i uppdraget att resultatet skall redovisar till domstolen. Dessa ärenden registreras och journalförs. 

Skillnad mellan samarbetssamtal hos familjerätten och samtal hos familjerådgivningen

Den största skillnaden är att under samarbetssamtalen hos familjerätten fokuseras frågorna kring föräldrarollen. Hos familjerådgivningen fokuseras frågorna kring parrelationen, samlevnadsproblem och andra konflikter. 

Avtal

Samarbetssamtalen kan resultera i en överenskommelse (se nedan) eller ett skriftligt avtal mellan föräldrarna. Ett skriftligt avtal är juridiskt bindande om det godkänns av socialnämnden/familjerätten, skrivs under av båda föräldrarna samt att familjerätten gör bedömningen att avtalet är till barnets bästa. Ett juridiskt bindande avtal är lika bindande som en dom i tingsrätten  

Överenskommelse

Istället för avtal kan samarbetssamtalen leda fram till en muntlig överenskommelse. Den behöver inte godkännas av socialnämnden/familjerätten. Föräldrarna kan inte heller gå till domstol för att kräva att motparten följder den. Överenskommelsen kan vara muntlig eller skriftlig. 

Utredning

Om samarbetssamtalen strandar kan en eller båda parter begära att tingsrätten skall avgöra vårdnadsfrågan och/eller hur boendet och umgänget skall vara utformat. Domstolen uppdrar åt socialnämnden/familjerätten i den kommun där barnet är folkbokfört att yttra sig över dessa frågor. Handläggare på familjerätten träffar föräldrarna enskilt samt barnen för samtal för att sammanställa information till domstolen. Kan parterna inte komma överens vid domstolsförhandlingen får socialnämnden/familjerätten begäran om att göra en vårdnads-, boende- och umgängesutredning. En utredning går till så att handläggare vid familjerätten träffar föräldrarna enskilt och gemensamt för samtal vid flera tillfällen. Samtal med barnen ingår i utredningen. Referenspersoner inom exempelvis barnomsorgen och skolan intervjuas alltid för barnets räkning. Hembesök görs. Familjerätten ger domstolen förslag på beslut efter genomförd utredning. Det är alltid domstolen som fattar det slutgiltiga beslutet.  

Vårdnadshavare

Det skall finnas minst en vårdnadshavare för alla barn och ungdomar under 18 år. Vårdnadshavaren bestämmer i frågor som rör barnets person och har vissa skyldigheter mot barnet vad gäller uppfostran, uppehälle och utbildning. Gifta föräldrar har gemensam vårdnad och de är båda förmyndare.   

Gemensam vårdnad

Gemensam vårdnad betyder att båda föräldrarna är vårdnadshavare, att det juridiska ansvaret är lika stort för barnet och att föräldrarna tillsammans ska besluta i viktiga frågor som rör barnet. Gifta par har automatiskt gemensam vårdnad. Ogifta föräldrar kan anmäla gemensam vårdnad i samband med att faderskapet fastställs eller vid senare tillfälle. Lagstiftningen i Föräldrabalken reglerar frågor kring vårdnad, boende, umgänge och underhåll. Vid en separation består den gemensamma vårdnaden om inte en eller båda föräldrarna begär att vårdnaden skall vara ensam. Det innebär att föräldrarna ska fortsätta att tillsammans bestämma om viktiga frågor som rör barnet, men det behöver inte innebära att barnet skall bo lika mycket hos vardera föräldern.

Ensam vårdnad

Om en av föräldrarna eller båda ansöker om att vårdnaden om barnet skall vara ensam, ska tingsrätten fatta ett beslut om detta utifrån vad som bedöms vara bäst för barnet. Föräldrarna kan, om de är överens, göra en gemensam ansökan om detta till tingsrätten. I avvaktan på ett slutgiltigt beslut om vårdnad kan tingsrätten fatta ett så kallat interimistiskt beslut, det vill säga ett beslut som gäller tills detta att ett definitivt beslut kan fattas. Tingsrätten kan begära att en vårdnadsutredning ska genomföras av socialtjänstens familjerätt innan den fattar ett definitivt beslut. Föräldrarna kan även remitteras till familjerätten för samarbetssamtal om föräldrarna så önskar.

Kontakt

Familjerättens socionomer

Inger Johansson, familjerättssocionom
Telefon: 0171-525 30
E-post: inger.johansson@habo.se

Sidansvarig: Malin Wahlund

2020-04-24

Omsorg och hjälp

Klicka för support
Stäng supportfönster