Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Patientsäkerhetsberättelse 2018 – Håbo kommuns arbete med patientsäkerhet

Varje år tar Håbo kommun som vårdgivare fram en patientsäkerhetsberättelse. I patientsäkerhetsberättelsen beskriver kommunen sitt arbete med patientsäkerhet, hur kommunen arbetar för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som uppnåtts under föregående år. Patientsäkerhetsberättelsen presenterades på vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 26 februari.

Det grundläggande i patientsäkerhetsarbetet är hanteringen av avvikelser ute i verksamheten. Enligt kommunens riktlinje för avvikelsehantering ansvarar enhetschef för att kalla till träffar med berörd personal för hantering av avvikelser. Det innebär att avvikelser diskuteras, åtgärder föreslås och vid behov ändras rutiner. Under året har riktlinjen för avvikelsehantering reviderats för att gälla hela socialförvaltningen.

Insatser under 2018

Håbo kommun arbetar förebyggande och långsiktigt med patientsäkerhet för att förhindra vårdskador. Under året 2018 har kommunen arbetat med att öka patientsäkerheten på olika sätt där några av insatserna har varit:

  • Under år 2018 har ett stort arbete gjorts för att förbereda en förändrad patientjournal enligt den nationella informationsstrukturen. Det innebär i korthet en ändrad terminologi och arbetsmetoder kring planering och utförande av hälso- och sjukvårdsinsatser.

  • Under år 2018 har signeringslistor för rehabiliteringsordinationer införts. Syftet har varit att säkra att patienter får de rehabiliteringsinsatser som arbetsterapeut/fysioterapeut bedömt och ordinerat.

  • Under många år har verksamheterna på särskilt boende för äldre arbetat med att förebygga antalet fallskador. Under 2018 har antalet fallskador minskat.

  • Under år 2018 har socialförvaltningen deltagit i Socialstyrelsens nationella kampanj Balansera Mera. Kampanjen finns för att medvetandegöra fall/ fallolyckor och hur olyckor kan förebyggas.

Att systematiskt arbeta för att förebygga vårdskador är jätteviktigt och det ger resultat. Antalet fall har minskat under året. Vi behöver förbättra arbetet kring avvikelsehanteringen för att kunna använda resultatet till förbättringsarbetet för en god och säker vård. Vi behöver också utveckla närvårdssamverkan tillsammans med Region Uppsala för att skapa säkrare informationsöverföring. En annan viktig sak som vi också vill lyfta fram är patientens delaktighet i planeringen av sin vård. I det arbetet ser vi att flera patienter bör erbjudas en samordnad individuell plan (SIP), säger Irene Eklöf, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och Monica Lundquist, medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).

Patientsäkerhetslagen

Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivare dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för alla som önskar ta del av den.

Vill du läsa mer?

Klicka här för att läsa mer om patientsäkerhet och ta del av Håbo kommuns patientsäkerhetsberättelser.

Sidansvarig: Socialförvaltningen

2019-03-14

Klicka för support
Stäng supportfönster