Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Årliga kvalitetsberättelser för socialförvaltningens verksamheter

På vård- och omsorgsnämndens samt socialnämndens sammanträde den 25 februari godkände båda nämnderna kvalitetsberättelserna för år 2019. Syftet med kvalitetsberättelserna är att beskriva hur nämndernas verksamheter har arbetat under föregående år med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet genom att leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra nämndernas verksamheter.

I respektive kvalitetsberättelse för vård- och omsorgsnämnden samt socialnämnden presenteras det genomförda kvalitetsarbetet för år 2019. Flera utvecklingsarbeten har nämndernas verksamheter på socialförvaltningen arbetat gemensamt med.

Det här är första gången som vi har tagit fram kvalitetsberättelser för socialförvaltningens verksamheter som tillhör vård- och omsorgsnämnden samt socialnämnden. Under det här året kommer verksamheterna att fortsätta arbetet med utveckling och implementering av arbetssätt och metoder för att fortsätta kunna ge kvalitativt stöd, vård och omsorg kopplat till verksamheternas grunduppdrag. Kvalitetsarbetet kommer under året att fokusera på att skapa ett tydligt ledningssystem i våra verksamheter som stödjer chefer och medarbetare i det dagliga arbetet att uppnå god kvalitet, säger Elisabeth Lannergård, avdelningschef för samverkan, kvalitet och utveckling på socialförvaltningen.

Ett urval av några de kvalitetsarbeten som har genomförts under 2019

Processkartläggning

Under år 2019 har ett arbete påbörjats med att kartlägga förvaltningens kärnprocesser och vissa stödprocesser. Att kartlägga processer är ett led för att kvalitetssäkra och förbättra verksamheternas arbetssätt och rutiner så att de följer lagstiftningens krav. Det är också ett sätt att tydliggöra ansvar och roller.

Under år 2020 kommer arbetet med att kartlägga processer att fortsätta. Då ska också möjligheter skapas för att processerna ska finnas tillgängliga för medarbetare inom nämndernas verksamheter som ett stöd i det dagliga arbetet.

Gemensamma styrdokument

Under år 2019 har förvaltningsgemensamma riktlinjer tagits fram för hantering av synpunkter, klagomål och avvikelser inom nämndernas verksamhetsområden. Utöver implementering av riktlinjerna har utbildning i avvikelserapportering och rapportering enligt lex Sarah genomförts för medarbetare och chefer både inom myndighet och utförarverksamheter.

Kompetensutveckling och förändrat arbetssätt

Inom enheterna för barn och ungdom har det genomförts en kompetensutveckling i form av föreläsningar och workshops kring barn och ungdomar som växer upp i familjer med missbruk. Det har även genomförts en seminariedag för samtliga enheter inom socialnämnden om hedersrelaterad problematik.

Gruppverksamhet om relationsvåld

Inom den öppna missbruksvården har enheten startat en gruppverksamhet för kvinnor som utsatts för relationsvåld. En av enhetens medarbetare har kompetensutvecklats i att leda grupper inom detta område.

Kultur i vården

Inom särskilt boende har ett samarbete utvecklats tillsammans med kultur och fritidsförvaltningen, ”Kultur i vården” startat. Kulturevenemang så som musikunderhållning, högläsning och minnesväskor med föremål från olika årtal har tagits fram och upplevs som positiva inslag i vardagen för de boende.

Klicka här för att läsa Kvalitetsberättelsen 2019 för socialnämndens verksamheter.PDF

Klicka här för att läsa Kvalitetsberättelsen 2019 för vård- och omsorgsnämndens verksamheter.PDF

Sidansvarig: Socialförvaltningen

2020-03-09

Klicka för support
Stäng supportfönster